«АНА ТИЛ – АЛТЫН ХАЗНА»

Главная страница » «АНА ТИЛ – АЛТЫН ХАЗНА»
Бу гюнге охувчу яшлар яхшы гьазирленип, къумукъ тилде белгили шаирлени шиъруларын уьйренип гелген эдилер. Сонг да, дарсны барышында бизин белгили къумукъ алимлени, шаирлени, мухбирлени (суратлары булан) гьакъында бек къужурлу лакъыр болду. Охувчу яшлагъа бир уллу уьлгю гьисапда олай белгили адамлардан, оланы яратывчулукъ ишлеринден кёп тюрлю яндан пайдаланма болагъанны гьакъында насигьатлар айтылды.

Яшлар Зарият Къаранаева, Абидат Гереева, Каримат Зайнавова, Карим Гьажилалов, Жабрайыл Михратов, Аскер Сулейманов ва оьзгелери гезиги булан чечеген ёммакълар, оьзлер язгъан сочинениелерин, айтывлар, аталар сёзлерин айтдылар ва бек къужурлу «Тил билдирген тырнавуч» деген сагьна гёрюнюшню гесеклерин ойнап да алдылар. Гёрюнюшню башын тутуп Женнет Гьюсенова юрютген, ойна­гъан яшлар – Арсен Зайналов, Аминат Габиляева, Руслан Аскеров.

Оьтгерилген ачыкъ дарсда яшлагъа бизин анадаш «Ёлдаш», «Районну яшаву» газетлени ва «Къарчыгъа», «Тангчолпан» журналланы гьакъында хабарладым.

Арт вакътилерде «Ёлдаш» газетни сайтлары (Kumukia.ru, yoldash.ru) бизин бек тергевюбюзню тарта. Бизин ана тилибиз бай экенни, савлай дюньяда охулагъан тил экенни билме сайтлар булан таныш болсакъ таманлыкъ этедир деп эсиме геле. Сайтларда берилген макъалалагъа байлавлу хыйлы адамланы ойларын охудукъ. Барият Муратова ойнап гетген бизин Къумукъ театр булан, белгили къумукъ йыравларыбыз булан, газетни бетлеринде берилеген макъалалар булан яшланы таныш этмек учун сайтланы яхшы кёмеги тийди. Шолай, бизин оьтгерилген ачыкъ дарсыбыз бек къужурлу ва даим эсде къалардай болду.Маданият ЗАЙНАЛОВА,


муаллим.