Адатларыбызны унутмайбыз

Главная страница » Адатларыбызны унутмайбыз
Янгы йылыбызны башланыву да Навруз булан байлавлу. Март айда айлана якъ яшгъара, тав бетлерде шатман чечеклер чыгъа, оьзенлер гюрюллеп агъа, талаларда къой-къозулар ойнакълай. Гюн де, уялмай, булут арадан чыгъып-чыгъып барлыгъын билдире, шавлаларын себелей. Яшларда бу вакъти айрыча сююнч бола. Къызъяшлар табиатдай безенмеге, гюзгюге кёп къарамагъа башлай. Тамазалар очарда олтуруп, не этсе яхшы болур деп ой къуралар.

Бизин Оьтемиш юртубуз – бырынгъы юртланы бири. Уллулар айтагъан кюйде, эки сёзден тизилген кёп маъналы ат. От ва емиш. От – пламя, емиш буса – къавум, халкъ, наслу деген маънада. Орусча «огненное племя» деген маънада бола. Шо саялы болма ярай, бизин халкъ гюнге, отгъа бек гьюрмет эте. Сени гюнюнг, отунг сёнмесин, сагъа зарал тиймесин деген айтыв да бар.

Бу йыл юртубузну башчысы, ГУП-ну ва школаны директорлары алданокъ байрамгъа гьазирлик гёрдюлер ва харж янындан кёмек этди. Муаллимлер Салимхан Хасаев, Динара Гьажиева, Умукюсюм Къурбаналиева, Зайнарбек Зайнарбеков байрамны оьтгеривде оьз къошумун этди ва охувчулагъа кёмек­лешди. Бу йылгъы байрам юртлуланы ва охувчуланы эсинде кёп замангъа къалажакъ.

Сайгибат Зайнарбекова,

школада тарихни ва элин уьйренеген

кружокну ортакъчысы.