Абдулла Ачакъанов:

Главная страница » Абдулла Ачакъанов:
Къумукъ къызларЕр ёкъдур бу дюньяда

Къумукътюзге етеген.

Къумукътюзлю къумукъ къыз –

Бизин гьайран этеген.

Къумукъ къызлар, къумукъ къызлар

Исбайы бек, арив юзлю.

Сизин булан юрек къувнай,

Къумукъ къызлар, къумукътюзлю.

Къумукъ къызлар асил юзлю,

Гюл чечеги Къумукътюзню.

Юреклени иритеген

Иржайыву къумукъ къызны.

Къарчыгъа къанатлардай

Къумукъ къызны къашлары.

Олар пашман этгендир

Нече къумукъ яшланы.

Саркъып агъагъан сувдай

Сёйлевю къумукъ къызны.

Къумукъ къызны йырлары

Толтургъан Къумукътюзню.

Къумукъ къызны къараву

Къызарта яякъланы.

Къумукъ къызны савлугъу –

Алыгъыз аякъланы!

Сююв герек юрекге

Къуванып, яшнап оьсе

Сувгъа тойгъанда терек.

Нече де шат, парахат

Сююв сыйпайгъан юрек.

Сююв болмаса юрек,

Къуруй сувсуз терекдей.

Сююв герек юрекге,

Терекге сув герекдей.

Юреклеге сююнме

Чечек ача гюл терек.

Гюллерден де сююнмей,

Сююв болмаса юрек.

Сююв ёкъда нече де

Гюнгюрт гёрюне гюн де.

Иржаймай, чечек ачып,

Сююв къурдашы – гюл де.

Къушлар да сююв ёкъда

Чарнамай, бола пашман.

Сюювсюз яшамагъа

Юрек этилмей ташдан.

Нече де шат, къарагъыз,

Юрек сюювге толгъан.

Сюювсюз яшап бир де

Ёкъдур насипли болгъан.

Бу яшавда сюювсюз

Бир гюнюбюз гетмесин,

Оьмюрюбюз битмейли,

Сююв бир де битмесин.Гьашыкъ болуп нетедим…Аривлюгюнг юлдузлагъа ошатып,

Асиллигинг Ай булан тенг этедим.

Гёленткидей айрылмайлы артынгдан,

Мунча сагъа гьашыкъ болуп нетедим?

Иржайывунг гюндей этип бетингде,

Шавлаларынг магъа чачып нетединг?

Гюлдей юзюнг юрегимни иситип,

Мунча сагъа гьашыкъ болуп…

Гёзлерингни къарасына гёмюлтюп,

Шунча магъа сен тикленип нетединг?

Гёзлерингни къарасына алданып,

Шунча сагъа гьашыкъ болуп нетедим?

Сени татли сёзлерингни эшитип,

Сагъа шулай гьайран болуп нетедим?

Юрегингде болмагъан сонг магъа ер,

Мунча мени гьашыкъ этип нетединг?

Аривлюгюнг юлдуз булан тенг этип,

Асиллигинг ай булан тенг этедим.

Сени булан сююнмеге болмасам,

Аривлюгюнг, асиллигинг нетедим???Сюйдюмтаякъ

«Сюйдюмтаякъ, сюй таякъ,

Сюйгениме тий, таякъ»

(Халкъ айтывдан)

Бизин къумукъ тойларда

Чанчылагъанда аякъ,

Юрегингни къувната

Къолдагъы сюйдюмтаякъ.

Сюйгенин чыгъармагъа

Сюйдюмтаякъ бериле.

Жан сюйгенинг алдынгда –

Къулачларынг гериле.

Чанчылып бийип улан,

Къыз да къувдай учады.

Сюйдюмтаякъ сюювню

Шавлаларын чачады…

Гьали буса сюйдюмю

Чиш, къашыкъ, таякъ бола.

Чиш, таякъ тийген булан

Нечик сюймеге бола?

Яда икрам этип,

Чакъырасан сюйгенни.

Сюйдюмтаякъ къыт йимик,

Сюювлер де къыт энни.Айт, аявлумАйт, аявлум, негер тарыкъ гюнлердир,

Сен иржайып мени гёнгюм алмасанг?

Негер тарыкъ, айт, аявлум, гечелер

Къолум тутуп сен янымда болмасанг?

Айт, аявлум, негер тарыкъ юлдузлар,

Бирче къарап сююнмесек олардан?

Негер тарыкъ, айт да магъа, ёллардыр,

Юрюмесек биз янаша ёллардан?

Айт, аявлум, негер тарыкъ гюллердир,

Сен болмасанг байлам этип бермеге?

Негер тарыкъ яшамагъа дюньядыр,

Сен болмасанг къарап гьар гюн гёрмеге?

Айт, аявлум, негер тарыкъ сёзлердир,

Эшитмесем сени татли сёзюнгню?

Негер тарыкъ магъа гюнню шавласы,

Болмай бусам гёрюп асил юзюнгню?

Айт, аявлум, негер тарыкъ толгъан ай,

Бизге ярыкъ бермей буса о гече?

Негер тарыкъ, айт, аявлум, яшавлар,

Болмай бусакъ яшамагъа биз бирче?

Айт, аявлум, къайгъы басгъан юрекге

Дюньяланы шатын нечик къошайым?

Арекден де болмай бусам гёрмеге,

Дюньяда шат сенсиз нечик яшайым???