55 йылдан сонггъу ёлугъув

Главная страница » 55 йылдан сонггъу ёлугъув
– Биз охуп битгенче кёп муаллимлер дарс берди, тек билим алывда биринчи болгъан Гьаким Алибековну, Гьарун Гьажиевни ва Зиявдин Атаевни атларын уллу оьктемлик булан эсгеребиз ва оланы унутма болмайбыз, – дей филология илмуланы доктору Забит Акавов. – Биз 1958-нчи йылда 10 класны 48 яш битдик. Амма ёлу­гъувгъа 12 адам тюгюл гелип болмады.

Ёлугъувгъа 10-нчу класда физика дарсланы берген Кабахан Баймурзаева да чакъырылгъан эди. Ол ёлугъув оьтгерилеген ерге гелгенде, ону къонакълар эретуруп къаршыладылар.

– Кабахан Къамболатовна институтну янгы битип гелген эди, – дей Абдулвагьит Арсланов. – О заманда институтну битген адамгъа бир уллу алимге йимик къарала эди, тек бу муаллимибиз оьзюн оьктем тутуп турмай, оьзюнден 4–5 йыл гиччи яшлагъа тенглилерине йимик янаша эди.

Шо йыл Яхсай школада 10-нчу класны битгенлени кёбюсю оьр охув ожакълагъа тюшген ва жамият чалышывчулар, иш къурумланы ёлбашчылары болуп ишлеген, алимлер болгъан. Оланы арасында Забит Акавов, мисгин Солтанмурат Акъбиев – филология илмуланы докторлары, Абдулвагьит Арсланов Хасавюртдагъы инг уллу комбикорма комбинатны генеральный директору болуп ишлеген, Алиш Гьюсейнов – Хасавюрт райондагъы юрт хозяйство управлениени начальниги, Абуталим Гьажиев – къан берив станцияны ёлбашчысы, Магьадин Бекмурзаев – Хасавюрт районну билим берив управлениесини начальниги, Макъсут Гьюсейнов – партия къуллукъчу, Абдул Жамалдинов – Дагъыстанны ат къазангъан къурувчусу…

Ёлугъув бек арив оьтдю, гьариси бир къужурлу агьвалатны эсгерип, шат болдулар. Шо вакътиде булагъа 72–75 йыл бола деп биревню де эсине гелмес эди. Ёлугъувну оьтгерме эсине тюшген ва къол ялгъагъан Забит Акавовгъа, Алиш Гьюсейновгъа ва Абдулвагьит Арслановгъа баракалла билдирилди.

Арада ёкълар эсгерилди, савланы савлугъундан бал аякълар гётерилди.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

Суратда: Яхсайдагъы орта школаны битгенлер 55 йыллыгъына

жыйылгъан вакъти.