Йырчы Къазакъ ва Магьаммат-Апенди (2)

4 апреля 2020 в 18:13 1687
Прочту позже
Йырчы Къазакъ ва Магьаммат-Апенди (2)

(КЪУРДАШЛЫКЪНЫ, ПИКРУ БИРЛИКНИ СЁНМЕС ЮЛДУЗЛАРЫ)


(Башы гетген номерлерде)


… Табиатны шартлары къызны антын бузма тура. Ол оьзю булай деп шагьатлыкъ эте:

Къудратдан бир эртен арив гюн чыкъды,

Бар гючюн салып, тюз магъа бакъды.

Тунчукъдум къутугъумда, иссилик артды,

Назик эди – чыдамай пердем чартлатды.

Ачды ала гёзюмню, юхумдан уятып,

Шо гюн оьзюмню къыз экенимни танып,

Табаныма етген чачымны тарап,

Гийинип барып, гюзгюге къарап,

Гёрген сонг боюм, алмадай энгим.

Билдим – гьеч бир де ёкъ мени тенгим…


Оьзюню аривлюгюнден оьзю кеп алып, йыбанып, башы-гёзю айланып,яшлыкъ умутлары булан кёклерде саркъып, арш гезеп турагъан Гюлкъыз яшавуну къайгъы­сыз, насипли девюрюнден экинчи яртысына – аслу гьаракатлы янына – абатланагъанда, шаир охувчу булан сёйлемеге токъташа. Гьаваларда гезейген къанатлы умутлар ону алдындагъы «бир гесек акъ кагъызгъа» гелип къоналар. Юрегин яшлыкъны хыяллары уялагъан къызъяшны гётеринки – романтика – гьислери, гёнгю бирден гьавада саркъыгъан-балкъыгъан кюйде, накъышлангъан суратдай, бир мюгьлетге гёзалда токътап къала. Савлай асарны агъымына башгъа ренк бериле:

Охужакъ достлардан мени тилегим:

Бюгюн кёп язып, талгъан билегим.

Гюлкъызны хабары шу ерде къалсын,

Эрк беригиз биразгъа, йырав ял алсын.

Йырав янтайып, бираз ял алып,

Алдына бир гесек кагъыз да салып,

Йыр булан язмагъа тапмайман онгун,

Гюлкъызны хабарын, ахырын, сонгун…

Вы видите только часть статьи Подпишитесь, чтобы получить доступ к статье целиком
Годовая подписка
200 ₽ 400 ₽
Купить
50%

С подпиской вы получаете возможность

  • читать закрытые новости и статьи сетевого издания газеты «Ёлдаш»
  • скачивать электронную версию печатной газеты