Яш асгерчилени гьаракаты баш ала

17 февраля 2017 в 11:37 1234
Прочту позже
Яш асгерчилени гьаракаты баш ала

«Юнармияны» чалышыву Дагъыстанда да генглеше бара. Бираз алларда Буйнакск районну школаларыны охувчулары да яш асгерчилени сыдырасына къошулдулар. Бу агьвалатгъа байлавлу болуп район админист­рацияны уллу залында «Юнармияны» ортакъчылары 1-нчи республика слётгъа жыйылдылар. Райондагъы школаланы охувчулары рес­публикада биринчилерден болуп яш асгерчилени сыдырасына къабул этилдилер.

Яшланы къутламагъа шо гюн Магьачкъаладан, оьзге ра­йонлардан ва шагьарлардан кёп къонакълар, давну, загьматны ва савутлу гючлени ветеранлары, тезде Афгъанистанда къуллукъ этгенлер гелген эди. Оланы арасында Дагъыстан ТОКС-ну командири О. Муртазалиев, «Юнармияны» Дагъыстан регион штабыны начальниги А. Кулиев, Россияны Армиясыны атындан Буйнакскидеги 136-нчы асгер бригаданы командирини замес­тители, полковник И. Кульков,   республикада туризм ва крайны уьйренив центрыны директору А. Гьайбуллаев, ДР-ни билим берив ва илму министерлигини къошум билимлер берив, яшланы социал якъдан якълав управлениесини начальнигини заместители И. Гьайбуллаева, Дагъыстанны военкоматыны янында яшёрюмлени асгерге гьазирлев ва чакъырыв бёлюгюню начальниги А. Магьамматгьажиев, Дагъыстанда давну ва загьматны ветеранларыны советини председатели М. Алижанов, ДОСААФ-ны вакиллери, белгили спортсменлер де гелди.

«Юнармия» деген Бютюнроссия гьаракатны Дагъыстандагъы 1-нчи слётуну ишин ача туруп, Буйнакск район администрацияны башчысыны ишлерин кютеген А. Салавутдинов яш асгерчилени отрядыны яратылыву жагьиллени патриот ругьда тарбиялавгъа аслам къошум этежекни ва булай пайдалы ишлени яшавгъа чы­гъарылывуна администрацияны янындан даим кёмек болдурулажакъны эсгерди.

– Буйнакск районда яшёрюмлени асгер-патриот ругьда тарбиялав якъдан бир къадар яхшы сынав топлангъан, – деди ол. – Биздеги кёбюсю школаларда крайны уьйренегенлени-ахтарывчуланы отрядлары (ТОКС) иш гёре. Олар оьзлени тувуп оьсген юртуну, районну ва республиканы тарихин уьйрене, Уллу Ватан давну йылларында белгисиз тас болгъанланы атларын аян эте. Районубузда гьар йыл Уьстюнлюкню байрамыны алдында давну ортакъчыларыны эсделигине янгы эсделиклер ачыла. Бизин уллаталар яш наслугъа къоччакълыкъны уьлгюлерин къоюп гетген, районубуздан бир нече игитлер чыкъгъан. Бугюн мен яш асгерчилеге шулай насигьат бермеге сюемен: сиз барыгъыз да Ватаныбызны герти патриотлары болмагъа, уьлкени макътавлу мердешлерин узатмагъа, яхшы охумагъа, тарихни билмеге, Россиябыз булан оьктем болмагъа герексиз. Дагъыстанда биринчилерден болуп «Юнармияны» сыдыраларына къабул этилинегенигиз сизин алдыгъызгъа дагъы да уллу борчланы ва жавапчылыкъны сала.

Шолай да, ол оьзюню сёйлевюнде бу янгы патриот гьаракатны янгыртагъаны саялы, Россияны оборона министерлигине баракалла билдирди.

Сонг жыйылгъанлагъа Буйнакск районда яш наслуну пат­риот ругьда тарбиялавгъа гёре не йимик ишлер оьтгерилегенни гьакъында видеофильм гёрсетилди.

Буйнакск районда ТОКС-ну командири, давну ва загьматны ветеранларыны советини председатели А. Магьамматов оьзюню сёйлевюнде ТОКС-ну чалышывун гёзден гечирди, не йимик пайдалы чаралар юрюлегенни гьакъында хабарлады. Белгили экени йимик, райондагъы ТОКС отряд савлай республикада инг яхшыларыны арасында. Муаллимлерини кёмек­лиги булан яшлар асгер-патриот, крайны уьйренив чаралагъа актив кюйде къуршала. Олар давдан къайтмагъан ва белгисиз тас болгъан деп саналып тургъан 100-ден де артыкъ давну ортакъчыларыны гьакъында маълуматлар жыйгъан.

ТОКС-ну район штабыны сиптечилиги булан бир нече йыллар алда школаланы бавларында давну ортакъчыларыны эсделигине емиш тереклер салынгъан. Бу йыл язбашда да салмагъа гёз алгъа тутулгъан. Давну ортакъчыларыны къысматларын ахтара туруп, яшлар ва муаллимлер уьлкени бир нече регионларына баргъан. Шолай, Брянск областны Севск шагьары булан дос­лукъ аралыкълар беклешген. Онда бизин районну вакиллери гьар йыл бара, дагъыстанлы атлы асгерчилени эсделигине гюл байламлар сала.

– Севастополь, Керчь, Симферополь шагьарларда да болгъанбыз, – деп узатды ол. – «Эсделикни вахтасы» деген акцияны вакътисинде гетген йыл бизин райондагъы школаланы муаллимлери ва охувчу яшлары Магьачкъалагъа ва Москвагъа барып, «Бессмертный полкда» ортакъчылыкъ этди. Сонг да, Совет Союзуну Игити, бизин якълы лётчик, давну йылларында къоччакълыкълар гёрсетген Юсуп Акаевни самолётун гетген йыл Къара денгизни тюбюнден чыгъарывгъа да Буйнакск ра­йонну делегациясы барып гелди. Буйнакскиде Дав макътавлу­гъуну музейинде район ТОКС-ну къызыл залы ачылды. Бу бары да ишлени оьтгеривге Буйнакск районну ёлбашчысы Д. Шихсайитовну кёмеги де тийди.

Гертилей де, крайны уьйренивчюлер башында район ТОКС-ну командири А. Магьамматов да булан кёп санавдагъы яхшы ишлени яшавгъа чыгъарып тура. Муна бизин районда «Юнармияны» отрядын яратывну таклифин де ол берген. Шо ишге алданокъ тындырыкълы гьазирлик гёрюлдю, районну администрациясы ва билим беривню управлениеси де булан бирге Москвагъа Оборона министерликге кагъызлар язылды, яш асгерчилени хас формасы да алынды.

Слётну барышында жыйылгъанланы къутлап Дагъыстан ТОКС-ну ёлбашчысы генерал-майор О. Муртазалиев де сёйледи.

– Бугюн мен шу чараларда ортакъчылыкъ этегениме бек шатман, – деди ол. – Буйнакск райондагъы край уьйренивчюлени яхшы ишлерин билемен, олар чакъырып мен мунда чакъда-чакъда геле де боламан. Яш наслуну патриот ругьда тарбиялавгъа булай чараланы бек уллу таъсири бар. ТОКС отрядны ортакъчылары гьали оьзлени макътавлу ишлерин дагъы да оьр даражада оьтгерме, чалышывун генглешдирме болажакъ.

Яшланы ва оланы муаллимлерин къутлап «Юнармияны» Дагъыстан регион штабыны начальниги А. Кулиев, Буйнакскидеги 136-нчы асгер бригаданы командирини заместители полковник И. Кульков, ветеранланы Дагъыстан Советини председатели М. Алижанов, ДОСААФ-ны атындан Э.Къазиев ва башгъалар да сёйледилер.

Сонг А. Магьамматовгъа «Юнармияны» байрагъы тапшурулду, гелген къонакълар сагьнагъа чыгъып, яшлагъа къызыл тюсдеги беретлер тапшурулду. Савлай алгъанда, 45 яш «Юнармияны» сыдыраларына къабул этилди.

Ветеранланы Дагъыстан Советини председатели М. Алижанов оьзюню сёйлевюнден сонг Буйнакск райондагъы ТОКС-ну командири А. Магьамматовгъа «Ветеранланы Россия союзуну 60 йыллыгъы» деген медальны тапшурду. Шолай да, яш наслуну патриот ругьда тарбиялайгъаны ва «Юнармияны» ачылывуна кёмек къол ялгъагъаны саялы ол ветеранланы Дагъыстан советини атындан Тёбен Жюнгютей, Халимбекавул, Эрпели, Къарамахи, Къадар школаланы, Тёбен Къазанышдагъы лицейни, Чиркейдеги 2 номерли школаны, Тёбен Къазанышдагъы 4 номерли ва Оьр Къазанышдагъы 2 номерли школаланы ТОКС отрядларына, «Темирхан-Шура» деген медиа-холдингни, район администрацияны ва билим беривню район управлениесини вакиллерине гьюрметлев грамоталар тапшурду.

Слётну ахырында 136-нчы асгер бригаданы оркестры дав темадагъы макъамланы сокъду, «Темирхан-Шура» деген халкъ хореография ансамбли буса къужурлу бийив гёрсетди.

Булай пайдалы иш инг башлап яшлар учун оьтгериле болгъан сонг, биз «Юнармиягъа» къошулгъан бир нече охувчу яшланы пикруларын билмеге сюйдюк. Мисал учун, Тёбен Жюнгютей орта школаны лап яхшы охувчуларындан бириси М. Магьмутов эсгергени йимик, ол алда да школаны ТОКС отрядындан таба булай чараларда, гьар тюрлю конкурсларда, олимпиадаларда ортакъчылыкъ этген.

– Мен гьали 10-нчу класда охуй бусам да, гележекде къысматымны асгер къуллукъ булан байлама хыялым бар. Магъа касбу танглавгъа булай чаралар кёмек этер деп де эсиме геле, – деди ол.

Эрпели орта школаны 7-нчи класыны охувчусу А. Солтанханова буса слётну вакътисинде огъар къызыл беретни генерал-майор О. Муртазалиев гийдиргени ва къутлагъаны даимге эсинде къалажакъны эсгерди.

Буйнакск районда башлангъан «Юнармияны» гьаракатын башгъа районлар да якълажа­гъына ва яш асгерчилени макътавлу ишлери дагъы да артажагъына инанабыз.


Гь. ГЬАЙБУЛЛАЕВ.

М-Гь. ЗАЙДИНОВ чыгъаргъан сурат.