Темиркъазыкъ Кавказны курортлары ясандырыла

Темиркъазыкъ Кавказны курортлары ясандырыла
    


Пятница, 30.03.2018г. - "ЁЛДАШ".Россия Федерацияны Темиркъазыкъ Кавказда иш гёреген «Темиркъазыкъ Кавказны курортлары», «Темиркъазыкъ Кавказны оьсюв корпорациясы» деген акционер жамиятлар Австрияны ва Швейцарияны «Доппельмайр Раша» деген фирмасыны ёлбашчылары булан ёлукъгъан. Ёлугъувда Темиркъазыкъ Кавказны курортларында тавда лыжа сыргъалавну масъалалары арагъа салып ойлашылгъан.


 

Бугюнге ерли эсгерилген компания 92 пачалыкъда 14800 тюрлю-тюрлю оьрге гётерилеген, электрик гюч булан ишлейген ёллар къургъан. Дюньяда алдынлы деп гьисап этилеген о компания Россия Федерацияны территориясында, олай да Темиркъазыкъ Кавказны турист имаратларында ишлемеге иштагьлыгъын билдирген.


РФ-ни Темиркъазыкъ Кавказгъа къарайгъан министрини биринчи заместители, «Темиркъазыкъ Кавказны курортлары» деген акционер жамиятны директорларыны советини председатели Одес Байсолтанов айтгъан кюйде, «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» майданларда башгъа компаниялар да ишлей. «Амма биз башгъа алдынлы компаниялар булан да аралыкъ тутма, кёп сынав топлагъан, Сочи шагьарны Олимпиада имаратларында яхшы ишлеген оьрге гётерилеген электрик ёллар къургъан компанияны производствосун къоллама сюебиз. Бизин курортланы бай инвестиция гючю бар. Бу проект Темиркъазыкъ Кавказда къурулгъан гьалиги къоркъунчсуз къайдада этилген», – деген Одес Байсолтанов.


Ёлугъувдан сонг Россияны делегациясы Австрия-Швейцария заводну цехлеринден айлангъан, толу автоматикагъа асаслангъан электрик ёлланы ­янгылыкълары булан таныш болгъан. Австриядагъы Ишгль шагьарда 1 мингден артыкъ адам яшамай буса да, 1960-нчы йылларда онда яшайгъанлар гележегин ва башгъа тармакълар булан тенглешдиргенде, туризмни гелими къолай экенни англагъан. Шо ерде яшайгъанлар тав лыжа туризмни оьсювюню сиптечиси болгъанлар.


Натижада бугюн Темиркъазыкъ Кавказны оьсювю туризм булан байлавлу болма герек, о регионну яшавлукъ экономика оьсювю де шо тармакъгъа таянса, тюрленме имканлы. Олай да, къураллар булан таъмин этив шо проектни яшавгъа чыгъарагъанлар Россия-Австрия аралыкълагъа кюрчюленсе яхшы болур деген ойгъа гелген.


Тийишли разилешив документлер онгармакъ учун ишчи группа къурулгъан. Одес Байсолтанов фирманы генеральный директору Томас Пихлерни къонакълыкъда ёлугъувгъа чакъыргъан.


Тез заманны ичинде Австрия компанияны гьаракатыны сан янын Къарачай-Чергесиядагъы ВТРК «Архызны» къонакълары сезме болажакъ. Янгы электрик ёл «Лунная поляна» деген юртну къырыйында этилежек.