Ватанны якълавчуларын гьазирлей

Главная страница » Ватанны якълавчуларын гьазирлей
Жыйым Россияны ДОСААФ-ыны Магьачкъаладагъы бирлешген техника школасыны базасында оьтгерилди. Эсгерилген чарада ДР-ни Гьукуматыны экинчи бёлюгюню начальниги Сергей Сулейманов, ДР-ни билим берив ва илму ишлеге къарай­гъан министерлигини вакиллери, ДР-ни жагьиллени ишлерине къарайгъан комитетини, ДР-ни военный комиссариаты ва МВД-ни ГИБДД-сини къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.

Жыйымда Россияны ДОСААФ-ыны Дагъыстан Респуб­ликадагъы регионал бёлюгюню председатели Шамил Алиев чы­гъып сёйледи. Ол эсгерген кюйде, Дагъыстанны оборона идаралары гьисап беривню вакътисинде оьзлени план булан гёз алгъа тутгъан тапшурувларын яшавгъа чыгъармагъа болдулар. Шо натижагъа етишмек учун ДОСААФ-ны охутув къурумларыны охутув-материал базасыны ишин камиллешдирив кёмек этди. Охутув вакътиде тюрлю-тюрлю техника къоллана. Компьютерлер, тренажёрлар бар, «Автополюс-Медиа» деген программа иш гёре.

Дав-профессионал касбулагъа уьйретив булан бирге школаланы коллективлери Ватанны гележекде болажакъ якълавчуларын оьр къылыкъ ва мердеш къанунларына да уьйрете. Бары да ишлер «Дагъыстан Республиканы ватандашларын 2011–2015-нчи йылларда патриот ругьда тарбиялав» деген республика программагъа гёре юрюле.

Россияны ДОСААФ-ыны къурумлары асгер къуллукъгъа къаркъара ва ругь яндан чыныкъгъан жагьиллени гьазирлемек учун къолундан гелеген бары да затны эте.

Чыгъып сёйлегенлер школаланы ишин дагъыдан-дагъы яхшылашдырывну ёлларын эсгердилер. Жыйынны ортакъчыларына дав-патриот ругьда тарбиялавда лаборатория-практика-гёрсетив дарслар оьтгерилди.Константин Борчалинский