Татывлу агьлюню берекети

Главная страница » Татывлу агьлюню берекети
Мен уллу абур, сый этеген, оьз халкъы учун намуслу кюйде ишлеп гелген Магьамматгьажи Хыдырбекович Албёриевни гьакъында айтмагъа сюемен. Магьамматгьажи Албёриев 1923-нчю йылда Къарабудагъгент районну Манасгент юртунда тувгъан. Ол 7 класны тамамлап, Магьачкъаладагъы Дагъыстанпотребсоюзну башчылары ону 1939-нчу йылда Къасумгентге райпотребсоюзгъа экономист этип бакъдыралар. Яш касбучу Магьамматгьажи Албёриев Къасумгентде оьзюню загьмат ёлун башлай.

Ол Къасумгентде уьй тутуп яшайгъанда 7 яшы булангъы бир яхшы берекетли агьлюню оьзю йимик саламат Пакисат деген къызына гьашыкъ болуп къала. 1943-нчю йылны март айыны сегизинде Магьамматгьажи кёп сюеген Пакисат булан уьйленип ожакъ къура.

1942–1945-нчи йылларда ол Манасгент юртдагъы Молотовну атындагъы колхозну баш бухгалтери болуп 3 йыл ишлеген сонг, бир йыл юрт советни председатели болуп да ишлей. 1949-нчу йылда Къарабудагъгент районну башчылары ону бажарывлу, билимли, гьаракатчы улан экенни гьис этип, партияны райкомуну 3-нчю секретары этип белгилейлер.

Ол ишинден айрылмагъан кюйде шо йылларда билимин камиллешдирмек учун бухгалтерлени Ростовдагъы оьр школасында охуп, къызыл дипломгъа ес бола. 1951-нчи йылдан башлап, ара бёлмей 8 йыл Манас МТС-де (машин-трактор станция) баш бухгалтер болуп ишлей. 1961-нчи йылда Дагъыстан юрт хозяйство институтуну емиш-овощ ва юзюмчюлюк факультетинде заочно охуп, ону да къызыл дипломгъа тамамлай. 1959–65-нчи йылларда Дербент шагьарда консерва заводну директоруну заместители, 1965–70-нчи йылларда Дербент районну Белиджи посёлогунда янгы уллу консерва заводну директору болуп чалыша. Ону 1970-нчи йылда Дагвинону ёлбашчылары финансовый бёлюгюню начальниги этип белгилей. 1978–86-нчы йылларда Дагавтотранспорт къурумда 8 йыл ишлеп пенсиягъа чыгъа.

Магьамматгьажи Албёриев къайда ишлесе де, не ерге бакъдырылса да, ёлбашчыларыны разилигин алып загьмат тёкген ва шо саялы да тийишли савгъатлар булан кёп керенлер савгъатлангъан. Шону булан бирче Магьамматгьажини агьлюсю Пакисатны гьакъында бир-эки сёз къошмагъа сюемен. 1993-нчю йылны март айыны сегизинде оланы «алтын тоюнда» ювукъ къурдашы агроном къатын Т. Березовская «Дагестанская правда» газетге Пакисатны гьакъындан язгъан макъаласындагъы бир нече сёзлени эсгерейим: «1943-нчю йыл март айны 8-нде оьзюню тувгъан гюнюнде къумукъ тил билмейген лезги къыз Пакисат Къасумгентден Магьамматгьажиге къатын болуп геле. Башлапгъы гюнлерде къайнанасы, къайынлары, авул-хоншусу булан сёйлемеге огъар бек къыйын бола. Ол, 3 ай оьтюп, алай арив къумукъча сёйлемеге уьйрене. Хасавюрт шагьардагъы педучилищеге охумагъа тюше. Охуп битип къайтгъан сонг, Манасгент, Манас школаларда 16 йылны узагъында яшлагъа къумукъ тилден дарс бере. Магьамматгьажини ва Пакисатны агьлюсюнде 7 яш тува. Сонг да, аталары дав майданда, аналары да чакъсыз оьлюп, етим къалгъан яшланы уьюне берилген къардашларыны 4 яшын да алып, кёп авлетли Пакисат 11 яшгъа ана бола.

Оланы 50 йыллыкъ юбилейинде, демек, «алтын тоюнда», Пакисатны оьзю тапгъан 7 яшыны яшлары 32, яшлар уьюнден алгъан 4 яшыныки буса 10 яшы, бары да бирче яшларыны яшлары 42 болгъан.

Айтагъаным, шо насипли, берекетли агьлюню уланлары, къызлары, гелинлери, гиевлери ата-анагъа, бири-бирине, гьатта яшлагъа этеген абурун, гьюрметин суратламагъа да къыйын».

Пакисатны кёп яшлы ана деп берилген 2 ордени де бар. Пакисат Магьамматгьажини савунда 11 яшны оьсдюрюп тарбиялагъан, олагъа оьр билимлер алдыргъан, уьйлендирген. Адилли агьлюню бары да яшлары яшавда оьз ерин тапгъанлар.

Гьюрметли Пакисатгъа гелеген йылны март айыны 8-нде, Аллагь буюрса, 88 йыл болажакъ. Огъар яхшы савлукъ ва дагъы да узакъ оьмюр ёрайман.

Магьамматмурат Гьарумов.

Суратда: М. Албёриев.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля