Жамият

Жамият

Юртуна пайдасы тие

Алимпаша Сайпутдинович Гьасанханов – «Эльдама» деген жамиятны директору. Гьели юртда оьтгерилеген бары да яхшы ишлеге ол табылып, болагъан кёмегин эте. Айрокъда спортну гётеривге этилеген къуллукъгъа Алимпаша айрыча агьамият бере. Мен бир нече гюн алда Гьели юртну Къакъашурагъа барагъан боюндагъы «Эльдама» деген предприятиеде болдум, ону директору Алимпаша Гьасанханов булан ёлугъуп, ата юртну, ишни гьакъында лакъыр этдик. Ол илиякълы, кёп аз сёзлю адам. Себеби кёбюсю аслу агьамиятны ишге берегенликден, сёзню еси тюгюл экени саялыдыр деп эсиме геле. «Эльдама» карьеринде аслу гьалда деп айтагъан къурулуш материал чыгъарыла. Ону ташны бир журасындан эте. Ташдан ун йимик материал этмек учун, озокъда, хыйлы техника гюч тарыкъ. Техника эсги бола, ишлетме герек… Алимпаша айтагъан кюйде, булар узакъ къалмай Германиядан гелтирген уллу ясандырывланы ишге салажакъ. Чыгъарылагъан къурулуш материалны къадары да эки керен артма герек. Бугюнлерде завод суткада 30 тондан къолай къурулуш материал чыгъара. Ишлейген ишчилени санаву 30 адамгъа ювукъ. Олар кёбюсю – Гьели юртну адамлары. Бирлери Паравул юртдан гелип де ишлей. Карьерни пайдасы бар. Биринчилей, Гьели юрт учун. Гележекде карьерни иши дагъы да къолайлашгъанда, ону пайдасы артажагъына да шек ёкъ.
Жамият

Республиканы баш эндокринологу, пагьмулу касбучу

Медицина илмуланы доктору, Россияны ат къазангъан врачы, Дагъыстан Республиканы ат къазангъан илму къуллукъчусу Сагьадулла Абусуев кёп йылланы узагъында Дагъыстан медицина академияны проректору болуп чалышды. Ол бек ахтарылагъан, къыйматлы иш гёрсетип билеген алим гьисапда да оьзюн гёрсетди. Бизин республикада инг де гёрмекли адамларыны арасына врач-эндокринолог Сагьадулла Абусуевни аты варакъ гьарплар булан язылгъанына бирев де шеклик этмей. Ол яшавдан гетгени кёп болмай.Оьзюню исси хасияты булан халкъ арада герти эсделик къоюп гетди. Янгыз гьелилилеге тюгюл, къумукъ миллетге де, савлай Дагъыстан халкъларына да бир йимик ортакъ адам гьюрмет къазангъан эди. Сагьадулла Абусуев илмуну халкъара академиясыны члени, Россия Федерациясыны милли академиясыны члени де дюр эди. «Дослукъ» ордени булан савгъатлангъан. Озокъда, ону гьакъында узакъ сёйлеме бола. Инг агьамиятлысы, ону таныгъанлар, бирче ишлегенлер, ювукълукъ тутгъанлар эсгереген кюйде, ол кимге де уьлгю болуп бажарагъан адам эди.
Жамият

Гьелини базары тезден белгили

Къумукъ юртланы бирлеринде жумада бир керен базар гюнлер оьтгериле. Юртну шогъар онгарылгъан ери де бола. Гьелиде шолай базар талатгюнлеге белгиленген. – Къачандан берли юрюле сизде булай базар? – деп сорайман сатыв этип турагъан бир адамгъа. – Янгы базар аралыкълар гелген сонг башланды, неченчи йыл эди хари… Шо вакътиден берли бола, – дей ол. – Оьзге юртлардан да гелеми сатыв этме мал алып адамлар? – деп сорайман дагъы да о мен таныш болуп турагъан адамгъа. – Геле, – дей ол, – «Газель» машинлер булан гелегенлер бар, – деп де къоша. Базарда сатыв этегенлер оьзлеге де хайыр болсун деп, юртлулагъа да пайдалы иш этегенни гьакъында ойлашмай буса да ярай. Тек Гьелини базары шунча йылланы узагъында шо къуллукъну кюте. Бу– районда мекенли токъташгъан базарланы бириси.