Юрегинде къаст да, ишинде мекенлик де бар

Юрегинде къаст да, ишинде мекенлик де бар
  
  

Уллу ишлени бойнуна алып гьаракат юрютмеге Айшат Нажмудинова гиччилей уьйрене...


Гьар адам яшавда оьзюню сокъмагъын, ёлун табып, юреги ушатгъан ишни кюте буса, жамиятгъа, айланасындагъылагъа пайда гелтирегенден къайры да, оьзюню ишин тындырыкълы кюйде сююне туруп эте. Биревлер уста, башгъалар муаллим, бирдагъылар докторну ишин яхшы юрюте.


Адамланы оьзюню айланасына къуршап, бирлешдирип, оланы башын тутуп юрютмеге буса кимни де пагьмусу яда бажарывлугъу етишмей. Яш чагъына да къарамайлы Айшат Нажмудинова бир нече йылланы узагъында ватанындан йыракъда Ямало-Ненецк автоном округну Губернаторуну яныда чалышгъан яшёрюмлер булан иш гёреген центрда баш касбучусу болуп чалыша.


Ямало-Ненецк автоном округну Губкинский шагьарына Айшат агьлюсю, ата-анасы булан Хасавюрт шагьардан 9 йыл алда гёчген. Губкинский шагьар – Россияны лап да яш шагьарларыны бириси. Яш къыз Айшат ят ерде болса да, аз заманны ичинде Губкинский профессиональный училищеге охума тюше. Битиминден жагь, жигерли Айшат оьзюн мунда пайдалы кюйде нечик къоллажакъны гьакъында ойлаша туруп, училищени КВН командасын къурмакъ учун студентлени арасында юрюлеген къаравда ортакъчылыкъ этмеге токъташа. Шолайлыкъда, «Северный акцент» деген   КВН командасына къошула, башлап оьзлени шагьарында бу команда гьар тюрлю чараларда ортакъчылыкъ эте. Эки айдан сонг буса Айшатны команданы капитаны этип сайлайлар. Ярым йыл оьтюп буса, Айшат Нажмудинова «Северный акцент» команданы ёлбашчысы этилинип белгилене. Янгыз оьзлени гиччи шагьарында тюгюл, округдагъы командалар булан да ярышлагъа чыгъалар. КВН-ни чемпионатында буланы командасы 1-нчи ерлени къазана. Узакъ къалмай Айшатны Губкинский шагьарны администрациясына яшёрюмлени ишлерине къарайгъан касбучусуну къуллугъуна ишге чакъыра. Ишге чыкъгъан биринчи гюнлеринден тутуп, Айшат оьзюн гёрсетмеге бажара. Оьзюню ойларын къаравларын аян этип, таклифлер бере.


Айшат эсгерген кюйде, Губкинский шагьарны оьрюм яшлары оьзлени дарслардан бош заманын нечик йиберегенин билмейгенлигинден, яман ишлеге къошулма амракъ бола. Бу гьакъда ойлаша туруп, Айшат Губкинский шагьарны администрациясыны янында оьзюню биринчи проектин малим эте. Проектде буса «Гележегибизни оьзюбюз къурабыз» деген Губкинский шагьарны къурувчу отрядларыны гьакъында айтыла. Айшат шо вакътини эсгере туруп: «Проектни язмагъа къыйын тюгюл эди, огъар оьрюм яшланы къаравун тартардай ат бермек ва эмблема ойлашмагъа къыйын эди», – дей.


Бу проект булан Айшат шагьар конкурсда ортакъчылыкъ эте ва 1-нчи ерни къазана. Шагьар конкурсдан оьтген сонг Айшат эсгерилген проект булан округ тиретде ортакъчылыкъ эте. Шагьар ярышларда жюрини ортакъчыларыны арасында Губкинский шагьарны башчысы болгъан буса, округ тиретде конкурсгъа гёрсетилген проектлени Ямало-Ненецк округну губернатору ва ону заместителлери тергеген. Кёп тюрлю соравлагъа мекенли жаваплар да берип, Айшат Нажмудинова мунда да 1-нчи ерни алып, эсгерилген округну губернаторуну грантын утгъан ва огъар проектни яшавгъа чыгъармакъ учун 1 миллион 582 минг манат харж гёрсетилген.


Айшат ойлашгъан проект бугюнлерде де Ямало-Ненецк автоном округда ишин узата. Бу проектге гёре 14 йыллыкъ чагъындан 18 йыл чагъына ерлиги яшлар гьар тюрлю ишлеге къуршала, шону булан бирге, олагъа къазанмагъа шартлар яратылгъан. Оланы алапалары гьали 14 минг 600 манат ва олар гюнде 4 сагьат, жумада 5 гюн чалыша. Ишден сонг олар учун ял алмагъа гьар тюрлю оюнлар чаралар гьазирлене. Эсгерилген ишлер язлыкъ каникулланы вакътисинде оьтгериле.


Шо вакътиде Айшат сав йылны боюнда шагьарны яшёрюмлерини ва оьрюм яшларыны бош заманын хайырлы кюйде къоллавну гьайын этивде интеллектуал оюнланы клубун къурмагъа ойлаша. Арадан аз заман да гетмейли, ол шо мурадына да етише. Дейгеним, «Бомонд» деген шагьар клубун ача. Шонда Парламентде юрюлеген пикру алышдырывланы дебатланы къалибинде ярышлар оьтгере. Бу ярышларда орткъчылыкъ этмек учун шагьарлыланы уьйрете. Шо клубну ишине кёп санавдагъы яшлар, гьатта уллулар да къуршала. Клубну ортакъчылары Россияны уллу шагьарларында оьтгерилген шо ёрукъдагъы чараларда да ортакъчылыкъ эте. Кёплери шоларда чемпион атлагъа лайыкълы болалар. Айшатны клубун Эстониягъа Ригада оьтгерилеген халкъара пикру алышдырывларда ортакъчылыкъ этмеге чакъыра. Эсгерилген чаралар ингилис тилде оьтгерилегени саялы, Айшат оьзлени клубуна юрюйгенлер ингилис тилде гючлю тюгюл экенин гьисапгъа алып, Ригагъа ортакъчылар гьисапда тюгюл, къонакълар гьисапда къарамагъа бара. Шонда буланы командасы сынав топлай. Ёлугъувлар узатыла. Айшат буса янгы оьрлюклени алма, янгы ишлени, янгы таклифлени яшавгъа чыгъарма къаст эте.


Айшат узакъ къалмай «Сборная Ямала» деген студентлени къурувчу бирлешивлерин де къура. Шолагъа Айшат 18 йыллыкъ чагъындан 25 йыл чагъындагъы Ямало-Ненецк округдагъы студент яшёрюмлени къуршай. Ону сиптечилиги булан къурулгъан шо бирлешивлени тын топуракълагъа йибериле. Яшёрюмлени къурувчу бирлешивлер Россия Федерацияны агьамиятлы къурулуш имаратларында чалыша. Екатеринбург шагьардагъы «Академический», «Восточный» деген космодром, Сочи шагьардагъы олимпиада къурулушлар ва шолай башгъаларында язда хас программагъа гёре студетлер иш юрюте. Айшат эсгерген кюйде, студентлер учун булай ишлеге къуршалмакъ янгыз акъча къазанмакъ учун тюгюл, айлана якъны гёрмек, оьзлени пайдасын, къошумун болдурагъандан къайры, оьзлеге де янгы адамлар, янгы ишлер булан таныш болмагъа кёмек эте.


Айшат Нажмудинова аз заманны ичинде Губкинский шагьарда ва Ямало-Ненецк автоном округда 20-дан артыкъ гьар тюрлю проектлени къуруп яшавгъа чыгъара. 2015-нчи йылда Ямало-Ненецк автоном округну яшёрюмлерини гьукуматыны члени Айшат Нажмудинова «Молодежный лидер года» деген гьюрметли атгъа лайыкълы бола. Булай оьр савгъат Айшатгъа шагьарда, округда, бютюнроссия ва халкъара чараларда, шолай да «РОСМОЛОДЁЖЬ» деген яшёрюмлени ишлерин юрютеген агентликни проектлеринде жагьлы кюйде ортакъчылыкъ этегени саялы берилген.


Оланы арасында Айшат оьзю Губкинский шагьарда ачгъан гьалиги шёшге ябушувну секциясын ва «Подари солнце» деген халкъара сурат конкурсну ачгъанын айрыча эсгермеге тюше. Эсгерилген конкурсда савлай дюньяны 14 уьлкесинден 300-ден артыкъ адам ортакъчылыкъ этген. Шондан къайры да, Айшат яшёрюмлени ишлерине къарайгъан федерал агентлигини халкъара бёлюгюнде де иш гёре.


2014-нчи йылда Экинчи дюнья давуну эсделигине байлавлу конкурс оьтгерилгенде савлай Россиядан ортакъчылыкъ этген 3 минг адамны арасындан Францияда Страсбург шагьаргъа семинаргъа 16 адам сайлангъан. Оланы арасына конкурсну бары да тиретлеринден оьтген Айшат Нажмудинова да гирген. Шо йыл май айны 1-нден 5-не ерли давну ветеранлары булан ёлукъгъан, эсделик ерлеге баргъан. Страсбург шагьардан къайтгъанда Уллу Ватан давну ортакъчыларына багъышлангъан савлай Россияны шагьарларында оьтгерилеген «Бессмертный полк» деген чараны Губкинский шагьарда да оьтгермеге юрегине тутгъан. Гьали болгъунча Губкинский шагьарда эсгерилген чара бир де оьтгерилмеген. Бу чараны оьтгеривде Айшатны юрегинде шагьарны халкъы якълармы экен деген чийсынлыкъ ойлар гелсе де, бары да гючюн салып къаст этген. Май айны 9-нда Уллу Ватан давда уьст гелгенликни эсгереген гюн Губкинский шагьарда биринчилей оьр даражада кёп халкъ да къуршалып, башында Айшат Нажмудинова булан «Бесмертный полк» деген чара оьтгерилген. Шондан сонг эсгерилген чара Губкинский шагьарда мердешге айлангъан.


Айшат Нажмудинова онгаргъан ва яшавгъа чыгъаргъан кёп санавдагъы проектлер ва савгъатлы, биринчи ерлени алгъан ярышлар, форумлар ва гьар тюрлю чараланы атларын язып йиберсем, бек узун болажакъ. Тек Айшат оьзюню иш ёлдашы да булан къургъан бирдагъы бир ону аслу проектлерини бирисин эсгермей болмайман. Айшат Нажмудинова гёнгюллю кёмекчилер (волонтёр) гьисапда «Неравнодушное солнце» деген бирлешивни яратгъан. Бу бирлешив онкология аврувдан авруйгъанлагъа кёмек эте. Айшатны айтывуна гёре, олар башлап онкология аврувлагъа кёмек этмеге башлагъан эди буса, гьали гьар тюрлю аврувлагъа тарыгъан чарасыз адамлагъа да кёмек болдурмагъа къаст эте.


Бугюнлерде Айшат Анасы Зарема Нажмудинова булан бирче Дагъыстангъа гелген. Оланы йылны ахырында Дагъыс­тан Республиканы къоркъунчлу ишлеге къарайгъан министри чакъыргъан. Айшат Нажмудинова декабр айны 27-синде Россияны къувунлу ишлеге къарайгъан министерлигини атындан «От тюшювде гёрсетген къоччакълыгъы учун» деген медаль булан савгъатланды.


Шу ерде не йимик къоччакълыкъ гёрсетген деген сорав арагъа чыгъа. Айтагъаным, гетген йыл август айны 4-нде Къарабудагъгент районну Уллу Бойнакъ юртунда «Кавказ. Нас­ледие» деген форумда ортакъчылыкъ этмеге «Неравнодушное солнце» бирлешивню ёлбашчысы Галина Чувелёва булан Айшат да чакъырыла. Форум тамамлангъан сонг Айшат иш ёлдашы булан Магьачкъалада ерлешген атасыны уьюнде гече къала. Эртен Галинаны аэропортгъа узатмагъа чыкъгъанда, хоншу абзардагъы къурулушгъа от тюшюп, ялын яшавлукъ уьйлеге де къабунма турагъанны гёрген Айшат, тезликде уьюнден сув шлангланы да чыгъарып, барудан атылып чыгъып, отну сёндюрме амал этмеге алгъасай. Уьйню есилери бир затны да билмей. Галина оланы уьюне гирип чыгъара. МЧС-ни къуллукъчуларын ва «скорый помощну» чакъыра. Айры къурулушдан уьйлеге къабунма аз къалып турагъан ялынны сёндюрмекни гьайындагъы Айшатгъа от къабунуп яллап турагъан уллу къоз терек ава. Айшатны гёзлерини хас линзалары ирий. Не болуп турагъанын ахырына ерли англап битмеген Айшат отну сёндюрювюн узата, гёзлери буса гёрмейген болуп бара. Етишип гелген МЧС-ни къуллукъчулары отну сёндюрмеге башлай. Айшатны буса «скорый помощь» алып гете.


Ерли больницада кёмек этип болмайгъангъа гёре, шо гюн Айшатгъа Магьакъалада Исмайыловну атындагъы клиникада гёзлерине операция этиле. Шондан сонг Москвада бирдагъы операция… Гёзлерини савлугъуну гьайында Айшат 9 айны узагъында гьар тюрлю медицина чаралардан оьте. Гьали Айшатны гёрегени яман тюгюл, тек гёзлерини савлугъу ерине гелип битмеген. Бу гьакъда оьзю Айшат кёп айтмагъа сюймей. Болгъан шо ишни де магъа ону анасы Зарема Нажмудинова хабарлады.


Айшат, ватанындан йыракъда яшаса да, оьзюню тамурларын, тувгъан ерин унутмай. Ол Интернетде гьар тюрлю бёлюклерде сагьифалар, бирлешивлер ачып, бютюн дюньяда яшайгъан къумукъланы гьакъындагъы маълуматланы ерлешдире. Ол оьзю эсгерген кюйде, бу ишни этмеге ону анасы Зарема Нажмудинова эсине салгъан. «Кумыки мира» деген сагьифаларда Айшатны савлай агьлюсю чалыша деп айтмагъа ярай.


Айшат Нажмудинова йимик яшёрюмлерибизден оьктем болмагъа ва оланы уьлгю гьисапда оьсюп гелеген яш наслугъа аян этмеге гьакъыбыз бар. Айшат Нажмудинованы медаль булан къутлай туруп, не къыйынлыкъланы алдында да шолай бюдюремей алгъа бармакъны ёрайман. Ону ата-анасы Карамудин ва Зарема Нажмудиновлагъа насип ва савлукъ ёрай туруп, шолай авлетни тарбиялагъаны учун гьакъ юрекден баракалла билдиребиз!


СУРАТДА: Айшат Нажмудинова