Халкъны маданиятын данггъа чыгъаргъан

Халкъны маданиятын данггъа чыгъаргъан

   

ТАТАМ МУРАТОВНУ ЮБИЛЕЙ АХШАМЫНДАН


Декабрни 5-нде Буйнакск район администрациясыны залында Дагъыс­танны инчесаниятыны ат къазангъан чалышывчусу, данггъа аты белгили Татам Муратовну 115 йыллыгъына байлавлу ахшам оьтгерилди. Бу ахшамны башында Рукъуят Иразутдинова да булан Буйнакск районну маданият управлениеси халкъгъа таъсир этип, мекенли кюйде гьазирленген программагъа гёре оьтдю.


Шо ахшамда Къумукъ театрны директору Скандарбек Тулпаров, Татам Муратовну торуну Найида Муратова, авлетини авлети Айбике Муратова, гелини Ажай Муратова, Дагъыстанны композиторларыны союзуну председатели Хан Баширов, Т. Муратовну атындагъы 5 номерли музыка школаны директору Аскерхан Аскерханов ва оьзгелер ортакъчылыкъ этдилер.


Шатлы жыйынны Буйнакск районну администрациясыны ёлбашчысыны заместители Арсанали Жаппаров ачып, Камил Изиевни атындан бары да къонакъланы къутлай туруп, сёзюн булай башлады:

–Дагъыстан культураны тарихинде Тёбен Жюнгютейден чыкъгъан Муратовлар йимик оьр даражада пагьму якъдан айтылгъан дагъы башгъа тухум ёкъдур. Оланы арасындан чыкъгъан культураны гьакъ герти чалышывчулары артистлер, йыравлар, хореографлар Татам ва Барият, Саният, Белла Муратовланы, Акашим, Бурлият Ибрагьимовланы, Инесса Курумованы атларын уллу оьктемлик булан гиччипавлардан уллулагъа ерли эсгере демеге ярай. Татам Муратов ­оьзюнден сонг гёрмекли, асил гьыз къоюп гетген. Татам гючлю гьюнерли артист, англы, ярыкъ тавушлу йырав гьисапда да дагъыс­танлыланы юрегинде даим яшажакъ. Мен сизин барыгъызны да бу юбилей ахшам булан гьакъ юрекден къутлайман,–деп битдирди ол оьзюню сёйлевюн.


Къумукъ театрны директору С. Тулпаров оьзюню сёйлевюнде булай къужурлу агьвалатны эсгерди:

–СССР-ни Наркомпросу Татам Муратовну Италияда айтылынгъан Ла Скала деген опера театргъа охума бакъдырма сюйген болгъан. Тек ол шо таклифни къабул этмей: «Дагъыстанда ким ишлежек, билимсиз халкъны культурасын, инчесаниятын ким гётережек? Мен халкъым булан бирче болма герекмен»,–деген. Ол шонда бармагъанына да бир де гьёкюнмеген,–деп, «Молла Насрутдин» деген спектаклни гесегин гёрсетип, савгъат этдилер.


Шо гюн эргишилени «Байтерек», «Эрпели» деген хорлары, Дагъыстанны халкъ артисти Руслан Загьиров, Къумукъ театрны режиссёру Осман Ибрагьимов ва оьзгелер къурч тавушлары булан йырладылар.