Тёл тюшюв къурумлу юрюле

Тёл тюшюв къурумлу юрюле      «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени республиканы юрт хозяйство тармагъында аслам натижалары белгили. Юзюмчюлюк аслу тармакъ болса да, мунда авлакъчылыкъгъа, бавчулукъгъа, шолар булан бирге гьайванчылыкъгъа да тийишли тергев бериле. Хозяйствону гьайванчылыкъ фермаларында 170 уллу гьайванлар ва 2500-ден артыкъ маллар сакълана.


Бакрес бой, «Къаягент» пачалыкъ унитар предприятие – артдагъы 10-15 йылларда бирче гьаракатын беклешдире. Мунда хозяйствону 3000 гектар топурагъы бар. Шо авлакъларда 2200 мал сакълана. Гьар йыл март айны орталарындан апрелни орталарына етишгинчеге мунда тёл тюшюв кампаниясы оьтгериле. Жаваплы ишлени юрютювге хозяйствону ёлбашчылары алда йимик бу йыл да бек тергев бере.


Ишлени барышын ва гьайванчыланы яшав гьалын билмек муратда предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков мартны 19-нда Бакрес бойда болгъан. Бу гезик ону булан гьайванчылагъа хозяйствону баш ветеринар врачы М.Магьамматов, Дагъыстанны юрт хозяйство ва милли министерликлерини вакиллери де баргъанлар. Къайтгъан сонг биз директор булан ёлукъдукъ ва гьайванчылыкъ тармакъдагъы ишлер гьакъда лакъырлашдыкъ.


Магьамматшакир Нажмутдинович – бек жаваплы, сёзюн тутуп билеген сынавлу ёлбашчы. Ону шо хасиятларын яш вакътиден гьалиге ерли яхшы билемен.


Гьайванчылыкъ – кёп аварасы булангъы тармакъ. Шону гьисапгъа алып, юрт хозяйстводагъы кёбюсю ёлбашчылар эсгерилген тармакъ булан машгъул болмагъа онча сюймейлер.


– Биз олайлардан тюгюлбюз. Нечакъы четимликлер бар буса да, сют, эт ва оьзге гьайванчылыкъ продукция булан гиччипавланы, охувчу яшланы идараларын таъмин этив масъала пачалыкъ масъала экенин унутмайбыз. Нечакъы къыйын болса да, тармакъны оьсдюрювге арт бермегенбиз ва арт бермеге къастыбыз да ёкъ», – дей Магьамматшакир Нажмутдинович.


– Гьайванланы тойдуруп сакъламакъ, къышлавун къурумлу оьтгермек учун гьайванчыларыбызгъа ва барыбызгъа да даим ойлашып иш гёрюп турмагъа герек, – дей лакъырны давам эте туруп директор. – Шолай ишлеп, 2018-нчи иш йылда гьайванлагъа таман болур чакъы бичен, салам, сувлу емлер гьазирледик. Ондан къайры, «Кочубей» деген фермабызгъа таман болур чакъы ашлыкъ йибердик. Къышлавну къурумлу оьтгеривге байлавлу тийишли шартларын болдурмакъ учун акъча маяларыбызны да аямадыкъ.


Хозяйствода тёл тюшюв кампания къызгъын юрюлюп тура. Ону уьстюнлю оьтгерив, къозуланы тас этмей оьсдюрюв – бек жаваплы иш. Янгыз «Кочубей» деген фермада 1000-ден артыкъ ана маллар сакълана. Шону билген сонг мен де директорну рагьатсызлыгъыны маънасын яхшы англадым.


Тёл тюшюв кампаниягъа «Кочубей» ферманы бригадири ижарачы Магьаммат Магьамматов уьягьлюсю ва авлетлери булан тындырыкълы гьазирленген: биналаны ичи таза, исси ва ярыкъ. Къысгъача айтгъанда, бары да тарыкълы шартлар болдурулгъан. Бригадирни айтывуна гёре, гюнде 40-50 ана мал къозлай. Мунда бу йыл гьар юз ана малдан 95–97 къозу алмагъа умут этиле. Бугюнлерде къозуланы сакълавну, къуллукъ этивню гьалы да яхшы. Тёл тюшювню вакътисинде гьайванчылар аслу гьалда бир жума алда тувгъан къозулагъа ва оланы аналарына къуллукъ эте. Шо борчланы оьзюне Мурат Сулейманов башчылыкъ этеген 6 адамдан къурулгъан хас бригада кюте. Оланы гьариси – касбусуну усталары, ишин яхшы билеген адамлар.


Гьайванчылагъа ашамлыкъ маллар даим ва заманында етишдириле. Оланы барысына да тийишли шартлар яратылгъан. Предприятиени, бригадирни гьаракаты булан яшавлукъ уьйлеге артезиан булакъдан сув булан газ тартылгъан. 1400 метр ариден гелтирилген табии газ исивю булан гьайванчыланы уьчюнчю йыл сююндюрюп тура.


Янгыкъаягентни ягъасында ерлешген къой фермада 300-ден артыкъ мал сакълана. Ферманы бригадири Шагьбан Муртазалиев сынавлу касбучу, гьайванчылыкъ тармакъда чалышагъаны кёп йыллар бола. ГУП-ну директору да ону ишине рази, этеген ишин чалт ва сан яны булан кютеген адам.


«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени гьайванчыларыны тёл тюшювню юрютювдеги гьаракаты макътавгъа тийишли. Биз де олагъа берекетибизни артдырагъан пайдалы ишлеригиз саялы кёп савболугъуз демеге сюе­биз.
Магьамматрасул Ибрагьимов,

«Ёлдаш» газетни

Къаягент райондагъы мухбири.