Иш ерлени ачылыву онгайлыкълар булан байлавлу

30 августа 2019 в 15:17 455
Иш ерлени ачылыву онгайлыкълар булан байлавлу

Дагъыстан оьзтёрече табии байлыкълары, загьматгъа далаплы къайдада янашагъан адамлары булан алдан берли танывлу. Тек не этерсен, бизин зор пачалыгъыбыз тозулуп, янгы жамиятгъа – базар девюрге гёчеген вакътиде уллу промышленный ва юрт хозяйство предприятиелер тозулуп, ишге гючю чатагъан тайпаланы-адамланы авадан пайы ишсиз къалып, къазанчын ва хайырын тас этип, гьар тюрлю къыйынлыкълагъа тарыды.


Бузма-тынч, тизме къыйын. Айтмагъа сюегенибиз, къолдан чыгъарылгъан имканлыкъланы янгыдан яшавгъа къайтармакъ учун хыйлы заман, гюч, харж тарыкъ болагъаны англашыла. Шону гьисапгъа алып, артдагъы йылларда бизин республикабызны башчыларыны ва сынавлу-бажарывлу касбучуларыны сиптечилиги булан ишсизликни алдын алмакъ муратда оьтгерилеген чаралар тергевню тартмай болмай.


Эсгерилген агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп гьали гьалилерде ДР-ни Гьукуматыны янында оьтгерилген гьакълашыв жыйында Дагъыстанны экономика ва территория оьсювюню масъалаларына къарайгъан министрини борчларын заманлыкъгъа кютеген Гьажи Солтанов иш ерлер болдурувну республика базарында гьалиги заманда тувулунгъан гьалны гёзден гечире туруп, 2019-нчу йылны арадан оьтген айларыны ичинде пайдаландырылгъан имканлыкъланы гьасиллерине байлавлу баянлыкъ берди.


– Бу йылны башлапгъы яртысында бизин республикабызны районларында ва шагьарларында айлана якъдагъы талапланы гьисапгъа алып, 13 минге ювукъ иш ерлер ачылгъаны гьакъда айрыча эсгермеге тюше. Шо кёпмю яда азмы деген сорав тувулуна. Оьтген йыл булан тенглешдиргенде бу йылны натижалары аз тюгюл. Сав йылны ичинде оьтген йыл 23,4 минг янгы ишчи ерлер ачылгъан эди. Бу йылны ахырына таба шо санавну 25 минге етишдирмеге умут этиле.


Белгили болгъан кююнде, адамланы толу кюйде ишге къуршав булан янаша заманлыкъ иш ерлер де ачыла ва къоллавчуланы къуллукъларын кютмек, гьар тюрлю маллар булан таъмин этмек муратда сезонлукъ ишлер оьтгериле. Оьтген йыл шолай заманлыкъ ишлеге де, азындан, 10 минг адам къуршалгъан.


Дагъыстан Россияда аграр республика гьисапда танывлу. Шону учун бу йыл, дагъысын айтмагъанда, юрт хозяйствону мердешли тармакъларын ­янгыртмакъ учун 2287 янгы иш ерлер ачмагъа гёз алгъа тутулгъан. Тюзюн айтмагъа герек, гьалиге ерли юрт хозяйство тармакъда болдурулгъан иш ерлер 1 минге де етишмеген. Неге десегиз, янгы иш ерлени ачмакъ учун, бир башлап гьар тюрлю онгайлыкъланы болдурмаса бажарылмай. Авлакъланы сугъарывну, азыкъландырывну, оьтгерилеген ишлени машинлешдиривню имканлыкълары гьалиге ерли осал къоллана. Уьстевюне, юрт хозяйство продукция болдурув булан машгъул болагъанланы талапларын гьисапгъа алып, ёлланы, газны, сувну, электрик гючню масъалаларын ёрукълу кюйде чечмек учун пачалыкъ программаларда белгиленген харжланы, субсидияланы асувлу кюйде къолламагъа тарыкъ. ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министри Абзагьир Гьюсейновгъа да юрт ерлерде шолай онгайлыкъланы болдурувгъа тергевню гючлендирмек таклиф этилине.


Россияны оьзге регионлары булан тенглешдиргенде Дагъыстанда ишсизлик айрыча гьис этилине, республикадан тышда ишлейген кёп дагъыстанллылар бар. Пачалыкъ кёмекни ва шолай да федерал, регион, ерли бюджетлени, маячыланы харжларын асувлу кюйде къолламай туруп, янгы иш ерлени мекенли кюйде къысгъа болжалны ичинде артдырмагъа четим. Муна шо саялы да уьстде эсгерилген харжланы тёкмей-чачмай шагьарланы, районланы ва регион экономикаларыны оьсювюне бакъдырмагъа тюше. О саялы да гележекде, пачалыкъ кёмекден, бюджетлерден пайдаланагъан тайпалардан гьисап бермекни талап этмесе, борчланы яшавгъа чыгъарылыву четимлеше.


Айлана якъдагъы сынав ташдырагъан кююнде, промышленный ва аграр тармакъларда уллу производсто предприятиелени къуруп пайдаландырмай туруп, ишсизликни толу кюйде алдын алмагъа бажарылмайгъаны да гьакъ. «Агромир», «Кизлярагрокомплекс», «Югагрохолдинг» жамиятларда йимик, артдагъы йылларда сабанчы агьлюлерде де ишсизлени загьматгъа къуршама имканлыкълар яратылына. Шо кюйде, промышленный предприятиелени арасында Къызлардагъы КЭМЗ, Каспийскидеги «Дагдизель», М. Гьажиевни атындагъы заводларда, «Матис» деген ихтиярлары дазуландырылгъан жамиятда ва оьзгелеринде производство генглеше ва иш ерлер арта.


Озокъда, иш ерлени ва ишлейгенлени санавун гьалиги заманда толу кюйде аянлашдырмагъа четим экени де англашыла. Айтмагъа сюегеним, гьалиги заманда бизин республикабызны къурулуш ва сатыв-алыв тармакъларында чалышагъанланы толу кюйде аянгъа чыгъарылмагъаны да белгили. Шону учун гележекде республикабызны муниципал къурулувларыны башчыларына, налог къурумларыны къуллукъчуларына «Экономиканы ачыкълыгъы учун» деген агьамиятлы милли проектни талапларына тергевню артдырмагъа тарыкъ бола. Неге тюгюл, экономиканы яшыртгъын тармагъына бойсынгъанланы ачыкъгъа чыгъармай туруп, республикабыздагъы ишсизлени санавун толу кюйде аян этив де четимлеше.


 

СУРАТДА: Къызлардагъы

КЭМЗ заводда.