Адабият дарсланы камиллешдиривню ёллары ахтарылды

Адабият дарсланы камиллешдиривню ёллары ахтарылды        Оьтген жуманы ахырында Милли китапханада А. Тахо-Години атындагъы Дагъыстан илму-ахтарыв педагогика институтуну адабият бёлюгюню 40 йыллыгъына багъышланып, илму-сынав конференция оьтгерилди. Шону ишинде оьр охув ожакъларда ва оьзге илму идараларында чалышагъан алимлерден къайры, чакъырылып гелген савлай уьлкеде де, ондан тышда да танывлу къонакълар, билим берив тармакъны жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этдилер.


Инг алда А. Тахо-Години атындагъы Дагъыстан илму-ахтарыв институтуну директоруну заместители, педагогика илмуланы доктору, профессор М. Шурпаева оьзюню сёйлевюнде бизин республиканы охув ожакъларында милли тиллерде адабият дарсланы юрютювге байлавлу артгъа салынмай чечилмеге тюшеген масъалаланы гьакъында айтды. Ону пикрусун узата туруп, эсгерилген институтну адабият бёлюгюню ёлбашчысы Н. Сафаралиев бугюнлеге ерли яшланы ана тиллеринде адабият дарслардан гьалиги талаплагъа, демек, билим берив федерал гесимлеге гёре охув китаплар ва муаллимлеге кёмекге методикадан ёл гёрсетивлени гьазирлеп, басмадан чыгъармакъ учун нечик гьаракат юрюлегени гьакъда билдирди.


Ону сёзлерине гёре, бизин республиканы охув ожакъларында адабият дарслар юрюлеген тиллерде бешинчи класлар учун охув китаплар онгарылып тура. Шоланы гьазир этивге институтда чалышагъанлар булан бирге бизин республиканы оьр охув ожакъларыны шо тармакъда мекенли сынав топлагъан алимлер де къуршалгъан. Шо охув китаплагъа гьар миллетни арасындан чыкъгъан шаирлени ва язывчуланы асарларын къошмакъны къасты болдурула. Гьар асарны арты булан берилеген соравларда ва тапшурувларда шоланы чеберлик аламатларын ахтарывгъа айрыча тергев бериле. Шо саялы да охув китаплар булан бирче муаллимлер учун гьазирленген методика ёл гёрсетивлер де етишдирилежек. Милли тиллерде адабият дарсдан охув китапланы гележекде орта ва оьр класланы охувчулары учун да онгарып басмадан чыгъармагъа гёз алгъа тутула.


Шондан сонг Москвада иш гёреген азербайжан маданиятны ва тилни методика, илму-сынав центрыны ёлбашчысы, экономика илмуланы кандидаты, доцент А. Сафаровгъа сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде азербайжан тилни ва адабиятны уьйренивню бир-бир масъалаларына жыйылгъанланы тергевюн бакъдырды.

 

Бакюдеги славян университетини профессору Б. Мусаева азербайжан тилден ва адабиятдан охув китаплар тизивде топлангъан сынавну малим этди. Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетини профессору В. Загьиров охув дарсларда яшланы адабият илмудан англавларын болдурувну масъалаларына агьамият берди. ДГУ-ну дагъыстан адабиятларыны кафедрасыны ёлбашчысы, доцент А. Солтанмуратов   адабият дарсларда лирика асарланы уьйренивню къайдаларыны уьстюнде айрыча токътады.


Оьтгерилген илму-сынав конференцияны оьлчевюнде юрюлген   жыйын тамамлангъан сонг, ону ортакъчылары, айры-айры гюплеге пайланып, оьзлени пикру алышдырывун узатды. Шо конференцияны гьасиллерине гёре айрыча китапча чыгъарылмагъа гёз алгъа тутула.