Атасыны ёлу булан

Атасыны ёлу булан

         1942-нчи йылда къумукъ шавхалланы къаласыны ювугъунда, Буйнакск районну Халимбекавул юртунда, абурлу агьлюде кёпден къаравуллангъан къызъяш тува. Ата-анасы огъар узакъ ойлашмай Патимат деп ат да къоя.


Патимат муаллим Гьамит Аманатович Аманатовну агьлюсюнде оьсе. Ол орус тилни яхшы билеген, юртунда уллу абуру булангъы муаллим болгъан. Агьлюсю Пирзанат да булан къызы Патиматны билимли, тарбиялы кюйде оьсдюрмеге бары да гючюн салып къаст эте.


1962-нчи йылда Патимат, ата юртунда школа 7 класлы экенге, Тёбен Къазанышдагъы орта школаны тамамлай. Ол гиччиден атасыны дарсларын бек ушата, шолай да орус тил ва адабият дарсланы муаллими Раиса Антоновнаны дарсларын да бек сюе. Кёп ойлашып турмай, Патимат школаны тамамлагъан сонг, педагогика институтну филология факультетине тюшмек учун документлерин бере. Орус муаллимни къужурлу ва маъналы дарслары огъар касбусун сайлавда кёп кёмек эте.


Патиматдан мен ишлейген вакътибизде башгъа тармакъда нечик ишлер эдим, гёз алдыма гелтирип де болмайман деп кёп керенлер эшитгенмен. Патимат Гьамитовна 1967-нчи йылда школада муаллим болуп чалышмагъа башлай ва 2018-нчи йылгъа ерли бютюнлей оьзюн касбусуна багъышлай. Бугюнлерде ол бизин арабызда ишлемейгенде де кёбюсю гьаллагъа ону къараву булан къарайман, ону янашыву булан янашаман. Ол оьзю магъа да 4-нчю класдан башлап дарс берген. Шо замандан берли ону сююп де къалгъанман. Ол пионервожатый болуп ишлейген вакътиден берли охувчуланы сююмлю къурдашы, насигьатчысы эди.


Магъа да орус тил ва адабият дарсны муаллимини касбусун сайлавда ол себеп болгъан. Муаллим болуп чалышмагъа башлагъан сонг да Патимат Гьамитовнаны яшлагъа бакъгъан сюювюне, олагъа гьайлы янашывуна тамаша да бола эдим, ондан уьлгю де ала эдим.


Ону йимик касбусуна берилген адамлар аздыр. Ону ою, пикрусу, сёзю гьар заман охувчулар булан байлавлу бола эди. Ону дарслары тынч кюйде юрюле эди, четим, къыйын темаланы да енгил кюйде англатып бажара эди. Ону яшланы алдында жаваплыгъы ва касбусуна аминлиги бош оьтмеди. Ону алдында охуп гетген яшланы 10-ву школаны къызыл медальгъа битдирип, гьали жаваплы къуллукъларда чалыша.


Патимат Гьамитовна 1987-нчи йылдан 2002-нчи йылгъа ерли школада охутув ишни завучу болуп да чалышды. Шо йылланы ичинде ону сиптеси булан кёп янгы къайдалар арагъа чыкъды: башлапгъы класларда орус тилни ва адабиятны касбучулар юрютме башлады, сёзлюк булангъы иш янгы къайдагъа гёчдю, орус тилни охутувну янгы къайдасын къолламагъа башлады. Ачыкъ дарслар, дарс-спектакль, дарс-конференция йимик чаралар оьтгерив де Патимат Гьамитовнаны сиптеси эди. Ол иш ёлдашларыны ва охувчуланы алдында оьзюню абурун ишин билегенлиги, натижалы чалышыву ва илиякълы янашыву булан къазанды. Гьар заман оьзюню билимлерин де камиллешдире эди, иш ёлдашларындан да шолай янашывун талап эте эди. Яш муаллимлеге де насигьатчы гьисапда заманын аямай, олагъа багъышлап чалышды.


Герти муаллимни загьматы пачалыкъ савгъатлар булан бир нече керен белгиленди. 1996-нчы йылда огъар «Дагъыстанны билим беривюню учители» деген ат берилди. 1983-нчю йылда «РСФСР-ни халкъ билим беривюню отличниги» деген ва 2015-нчи йылда «РФ-ни умуми билим беривюню гьюрметли къуллукъчусу» деген атлагъа лайыкълы болду.


Кёп йыллар Патимат Гьамитовна билим беривню район управлениесини штатдан тышдагъы инспектору болуп да чалышды. Ол оьр даражалы муаллим болуп къалмай, оьр къылыкълы адам да дюр. Агьлюсю абурлу ва белгили муаллим Гьажи Ильясович Чопалаев булан бирче лайыкълы яшлар да тарбиялагъан.


50 йылдан артыкъ оьзюн педагогика тармакъгъа багъышлагъан Патимат Гьамитовна–кёплеге уьлгю. Бугюнлерде ол таза намусу булан оьзю къазангъан рагьатлыкъда-пенсияда ял ала. Огъар гьакъ юрекден кёп гюнешли гюнлер, савлукъ ва насип ёрама сюемен.


 

Мадина Алхуватова, иш ёлдашы.

Тёбен Къазаныш.

Суратда: Патимат Чопалаева.Гёнгюллюлени адилли гьаракаты


Россия Федерацияда  бу йыл 13-нчюлей «Гёнгюллюлени яшлагъа кёмеги» деген Бютюнроссия гьаракат  юрюле. Эсгерилген шо гьаракат  бу йыл май айны 15-нде башлангъан ва сентябр айны 15-и болгъунча узатылажакъ. Бу гьаракатны четим яшав гьаллагъа тарыгъан яшланы якълав фонду оьтгере. Шолай да, Россия Федерацияны Жамият палатасыны яшланы, аналаны ва агьлюню якълав комиссиясы, яшёрюмлени ишлерине къарайгъан Федерал агентлиги, волонтёр центрны бирлешив къуруму ва башгъалары да якълай.


Бу гьаракатны мурады буса – четим гьалларда яшайгъан агьлюлени ва яшланы яшавун яхшылашдырмакъ учун гёнгюллю адамланы къуршамакъ. Ватандашланы яшавлукъ гьаракатчылыгъы яшланы ва агьлюлени имканлыкъларын тарчыкълы ва четим гьаллагъа тюшгенде бир-биревге кёмегин болдурмакъ мурат булан этиле.


Эсгерилген гьаракатда гьар ватандашгъа, яшлары булангъы агьлюлеге, ватандашланы сиптечи бёлюклерине ортакъчылыкъ этмеге имканлыкъ бериле. Гьаракатда ортакъчылыкъ этмек учун гьакимлик къурумлар, ерли гьакимлик, яшавлукъ тармакъда чалышагъан къурумлар, гёнгюллю ва яшёрюмлени бирлешивлери, маълумат къураллар ва бизнес къурулушлар чакъырыла.


Гьаракатда ортакъчылыкъ этмеге сюегенлер толу маълумат фондну сайтындан алмагъа бола:https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskaya-aktsiya-dobrovoltsy-detyam/2019/

 

Бизин мухбирибиз.