Оьз элибизде солтан болайыкъ

23 августа 2019 в 22:27 303
Оьз элибизде солтан болайыкъИнсанны оьмюрю иш сынаву топлана туруп гете, адам дюнья яшавда болуп турагъан алмашынывлагъа да, оьзюню яшавуна да багьа берип гёзден гечире. Озокъда, бирлери талчыкъдыра, бирлери сююндюре, юрекде оьктемлик тувдура. Бизин оьмюрюбюзде, муаллим касбуну     юрютегенде нечик девюрлер де агьвалатлар да болду.


Оьтген девюрде ишлеген маллимлер учун школа оьз уьюдей аявлу, юреги, къаны-жаны булан загьмат тёгеген, къуванчы да, ою да бёлюнеген, сююнюп барагъан ер эди. Муаллим ата-аналардан сонг, лап яшгъа ювукъ адам эди. Гьюрметден оьтюп, гьакъ юрек булан оланы сююв, сонггъу яшавуна да жаны аврув бар эди. Бары да охувчулар оьр билимлер алмаса да, касбугъа уьйренип, иш булан машгъул эди. Ата-ана яшыны гележегинден парахат яшай эдилер. Пачалыкъгъа да инаныв бар эди.


Заман гетген сайын, девюрлер де, бары да зат да алышына. Ону токътатып болагъан гюч ёкъ.        


Оьтген яшавдан сайлап яхшы янларын алып, бу гьалиги заманны имканлыкъларын къоллап, оьз къылыгъыбызны тас этмей, яшларыбызны гележегин ойлап,   сынавлу муаллимлер мен этмесем, ким эте деген ой булан ишлемеге, жагьиллеге: «Биз олай эдик, сиз булайсыз», – деп турмай олар учун уьлгю болма герекбиз.


Алдынгъы школаларда йимик тарбиягъа агьамият берилмей. Тарихибизни оьктем болардай адамларын, ишлерин эсгерип, олардан уьлгю алардай яшамасакъ, ана тилибизге гелип турагъан четимликлерден къорумасакъ, бар затларыбызны да тас этип, гележегибизде мангюшлеге ошайгъан наслу оьсдюрегенибизден къоркъма герекбиз.


Айтылагъан сёз кёп, тек муаллимни абурун гётереген, ишин къолайлашдырагъан гьал аз. Нечик абурлу болсун, школада уборщица муаллимден артыкъ алапа ала буса? Оланыкин де этсин, яш наслуну гележегин онгарагъан адамны шулай абурсуз неге этесиз?


Эргишилер школалагъа гелип нечик ишлесин, ожагъын нечик юрютсюн? Жагьил адамлар шо алапагъа оьзлени билимлерин дагъы да нечик камиллешдирсин, бар зат акъча, акъчасыз абат басып болмай буса? Оьз савлугъуну гьайын нечик этсин, санаторийлени эсибизге де гелтирип болмай бусакъ? Яшларына яслилер етишмей, уьч йыл битгенде де гезиги гелмей, айры есликдеги яслиге алапасыны кёп янын берсинми? Неге муаллимлени, врачланы яшларына енгилликлер ярамай? 40 - 60 минг алагъан милицияны яшларына неге бар? Шулай муаллим не юрек булан дарс берсин, дарсдан сонг да къалып ишлесин? Тек ишлейлер, кант булан буса да, оьзлерден болагъанны этме къарайлар.


Ана тиллеге олай абур, булай абур деп оьзлер этмейгенлер де къычыра. Китаплар ёкъгъа ким гюнагьлы, ана тилни муаллимлери сама бёлюп ашамагъанмы шо бир-бир талавурчулар урлагъан акъчаланы?


Гьалиги заманны сёкме гьакъым ёкъ, къолумдан, гьакъылымдан гелеген пайдалы ишлени этсем тюгюл. О заман да бизинки, бу заман да бизинки. Юрек къопгъанда айтсакъ да, оьзюмню ва мени йимик уллуланы, жагьиллеге кёмек этме, яш наслуну оьтген девюрлердеги макътавлу адамларыбызны уьлгю этип, макътавлу ишлерибиз булан тарбиялама чакъыраман. Бизге биз кёмеклешмесек, къырдан кёмек геле деп къаравуллама тарыкъ


тюгюл. Оьзденлигибизни, чомартлыгъыбызны, къумукъ къылыгъыбызны тас этмейик. Школа да бизинки, яшлар да бизинки, имканлыкълардан пайдаланып, оьз элибизде солтан болайыкъ.


 

Умусалимат БУТАЕВА,

Къарабудагъгентдеги гимназияны дарс берювчюсю, Россияны умуми ва касбу билим берив тармагъыны гьюрметли къуллукъчусу, Дагъыстанны яшёрюмлерини ат къазангъан насигьатчысы.