Равзат Ибрагьимова: «Савлугъу осал яшланы гьалын яхшылашдырма тюше»

Равзат Ибрагьимова:  «Савлугъу осал яшланы гьалын яхшылашдырма тюше»


Бу йылны июль айындан башлап, Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильевни тапшурувуна гёре ва «Россия имканлыкъланы пачалыгъы» деген къурумну якълаву булан касбучуланы «Мени Дагъыстаным» деген конкурсу оьтгерилди. «Мени Дагъыстаным» гьалиги заманны талапларына гёре ёлбашчылыкъ къуллукъларда иш гёрмеге бажарагъан къуллукъчуланы конкурсу эди. Конкурсда Дагъыстан Республикадан къайры, бютюн Россияны кёп тюрлю регионларындан США-да , Украинада ва Прибалтикада яшайгъан россиялы ватандашлар ортакъчылыкъ этди. Конкурсда ортакъчылыкъ этмек учун 5 мингден де артыкъ арзалар гелген эди.

Конкурсну ахырына ону ортакъчыларыны ярышны 4 де тиретинден оьтгенлери белгили болду. Тергевден оьтген 54 адамгъа «Мени Дагъыстаным» деген конкурсда уьстюн гелгенин исбат этеген шагьатнамалар тапшурулду.

Конкурсну бары да сынавларындан оьтгенлени арасында Равзат Юсуповна Ибрагьимова да бар. Ону булан газетни мухбири этген лакъырлашывну охувчуланы тергевюне беребиз.


–Равзат Юсуповна, сиз «Мени Дагъыстаным» деген конкурсда уьст болгъанланы арасындасыз. Янгы къуллу­гъугъуз да бар. Къутлайман! Сизин учун бу конкурс нечик оьтдю?


–Башлап «Мени Дагъыстаным» деген конкурсну билдиргенде, айтардай агьамият бермеген эдим. Неге тюгюл де, алда да булай чаралар оьтгериле эди. Амма мекенли натижалары болмай, ахырына чыкъмай къала эди. Бу гезик конкурсда ортакъчылыкъ этмеге мени анамны къызардашы эсиме салды, балики, бу гезик конкурс герекли кюйде, аслусу, ачыкъ кюйде оьтгерилер деп инандырды. Озокъда, конкурсну бары да абатлары нечик, не гьалда оьтежекни де билмей эдим. Башлап пикруларымны язып йиберип, сонг тергевлерден де оьтдюк. Муна бу эки тиретден сонг бу конкурс мекенли алдына салынгъан муратлары булангъы чара экенине ва тийишли кюйде оьтгерилежегине инанмагъа башладым.


Гертисин айтсам, бу конкурсда ортакъчылыкъ этеген билимли, бажарывлу, гьакъыллы жагьил адамланы гёргенде гьайран да болдум. Олар булангъы ярышгъа гючюм етишерми экен деген ойлар да гелди. Сонг, финалгъа етишип, мени атымны эшитгенде, тюзюн айтсам, мен йылама гьазир эдим, шону булан бирче, озокъда, бек сююндюм. Оьзюмню финалгъа чыкъгъанлыгъымны себеби онда ортакъчылыкъ этген башгъалардан кёп артыкъ билимим, бажарывлугъум бар экенге деп гьисап да этмеймен. Балики, шо вакъти башгъалардан эсе мен бажарывлугъумну, билимимни гёрсетме болгъанмандыр.


–Конкурсну ахырынчы тирети нечик, не къайдада юрюлдю?


–Ахырынчы гюнюнде «Джами» деген комплексде тапшурувлар берилди. Эки гюнню узагъында бизге гьар тюрлю тапшурувлар берилип турду. Шо тапшурувланы кютеген къайдабызгъа гёре бизге къыймат бере эди. Проектлеге гёре ёлбашчылыкъ бажарывлугъуна, аудиториягъа англатып, етишдирип, инандырып болагъанлыкъгъа, команданы алып юрюп, ишлетип ва бирче ишлеп билегенликге тергев бериле эди. Янгыз бир командада ишлеп къоймай, гьар янгы проектде янгы адамлар, янгы командалар булан ишлей эдик. Гьар команда оьзлени проекти инг де яхшы ва тарыкълы, пайдалы экенге къыймат берив комиссияны да инандырма герек эдик.


–Шо гюнлерде конкурсда сизин эсигизде къалгъан айры агьвалат болдуму?


–Эсимде къалгъанлары да болду, тек ярышны юрюлеген къайдасын бек ушатдым. Ондагъы гьаракат бек жанлы кюйде юрюле эди. Командалар бек къаныгъып чалыша эди. Да­гъыстанны оьсювюню ёлларыны айланасында проектлер бар эди. Мен башлап Дагъыстанны оьсюв ёлларын промышленност тармакъдан таба чечип болабыз деген ойну якълай эдим. Сонг, командадагъы ёлдашыбыз Дагъыстанны промышленностуну оьсювюн туризм тармакъдан таба чечмеге болажагъына мени инандырмагъа бажарды. Натижада, бизин проект туризмни ёлун сайлады.


–Сизин команданы ёлбашчысы ким эди?


–Командаланы ёлбашчысы ёкъ эди. Команданы гьар ортакъчысы бирче ишлеме, бирликни гёрсетме герек эди. Гьар гезик командаланы ортакъчыларын алышдыра эди. Гьар тюрлю адамлар булан гьаллашып болагъан кююне де тергев бериле эди.


–Сиз башлап язгъан программа нечик эди, не гьакъда язгъан эдигиз?


–Мен инг алда, оьзюм билим берив тармакъда чалышагъангъа гёре, билим беривню, савлукъ сакълавну язгъан эдим. Неге тюгюл де, пачалыкъ савлукъ сакълав идараланы гьалы ва савлукъ сакълав тармакъда адамлагъа этилеген къуллукъланы сан яны тёбен экенни гёз алгъа тутуп ва адамланы иш ерлер булан таъмин этив масъаланы гьакъында язгъан эдим. Мисал учун, иш ерлени пайлавда, ишге алывда яшлар бавларында этилген йимик электрон гезик салып, адамланы бажарывлугъуна да тергев этип, гезиги булан ишге алып болагъан къайдаланы англатгъан эдим. Иш ёкълукъну масъаласы да бизде алдынлы ерде. Неге тюгюл, кёбюсю гьалда таныш-билишин, къардашын ишге ала, кёмек этмеге адамы ёкълар билими бар буса да ишсиз къала. Бу тармакъда да коррупция бар экени белгили. Мени студентлеримни гьар ерде сатыв эте туруп гёремен. 5 йылны узагъында билим де алып, касбугъа да ес болуп, бирлери тюкенде чечеклер сата, базарда сатыв эте. Шоланы гёргенде ичимбуша. Министерликлерден таба гьар къурум иш ер болгъанны билдирип, электрон гезик булан арза берген гьар адам къайсы гезикде, не йимик ишлер барны да гёрюп, ахтарып болагъан къайдаланы язгъан эдим.


–Конкурсда таклифлер, сиптелер, проектлер кёп болгъандыр. Шоланы инг пайдалылары, инг онгайлылары яшавгъа чыгъарылажакъ деген умут бармы?


–Конкурсда ортакъчылыкъ этгенлени барысы да дегенлей, бизин республика бары да якъдан оьссюн учун, адамланы яшаву, яшавубузну бары да тармакълары яхшы якъгъа алышынсын учун чалышма сюегени гёрюне эди. Балики, бу конкурсну натижасында шолай имканлыкълар болур.


–Конкурсда башгъа регионлардан ортакъчылыкъ этгенлер де кёп бар эди. Олар булан тенглешдиргенде, бизин республиканы ватандашлары билим якъдан, бажарывлукъ якъдан къалыша эдими?


–Бу соравугъузгъа жавап бере туруп, конкурсда ортакъчылыкъ этген (Краснодардан гелген эди деп эсиме геле), Олег деген бир уланны эсгермеге сюемен. Ла­къыр арада хабарлай туруп, Олег булай дей эди: «Я, сиз барыгъыз да къайда тургъансыз? Мен Дагъыстангъа гелгинче мунда бир бажарывсуз, англавсуз адамлар яшайдыр деп ойлаша эдим. Гьали гелип гёрсетермен булагъа англавумну, билимимни, конкурсда да уьстюн гелермен деп эсиме геле эди». Бу конкурс билимли, англавлу, бажарывлу кёп адамлагъа арагъа чыкъмагъа, оьзлени гёрсетмеге имканлыкъ берди. Оьтгенлени кёплери гьар тюрлю идараларда, министерлик­лерде ишге алынды. Алда булай ишлеге тюшмеге имканлыкъ къайда бар эди?


–Гьали сизин янгы къуллугъугъузну гьакъында айтгъанны сюер эдим. Сизге берген къуллукъгъа разимисиз, дагъы да оьр яда уллу къуллукъ берер деп умут эте эдигизми?


– Конкурсгъа барагъанда мен оьтермен деп де эсиме гелмей эди. Мени яшавлукъ ва касбу масъалаланы республика центрыны директоруну заместители этип белгиледи. Инг башлап, бу къуллукъну таклиф этгенде, рази болмагъан эдим. Сонг гьалиге мунда ишле, сынавунг болсун деген кюйде мени рази этдилер. Бу тармакъда мен янгы адам тюгюлмен. Булай да савлугъу осал яшлар булан ишлей эдим. Университетде де студентлени шолай яшлар булан ишлемеге охутаман, уьйретемен.


–Конкурс башлангъынча, ону гьакъында айта туруп, Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Абдуалиевич Васильев: «Инг башлап оьзюгюзню гёрсетмеге, агьлюгюзге, халкъыгъызгъа ва республика­гъызгъа не буса да бир яхшылыкъ этмеге имканлыкъ», – деген эди. Сизге гьали янгы къуллукъ булан бирче янгы имканлыкълар да бардыр? Гёз алгъа тутгъан планларыгъыз бармы?


–Озокъда! Инг алдын – савлугъу осал яшланы яшавун, турушун яхшы этмек. Гьар гюн сайын булай яшлары бар ата-аналар гьар тюрлю четимликлеге ёлугъа, сюрюне. Оланы яшавун бираз сама да тынчлашдырывда кёп тюрлю четим масъалалар бар. Олагъа охуп битгенде, бир касбугъа ес болмагъа, ишге тюшмеге, яшавда оьзлени ёлун тапмагъа бек къыйын. Бу центрда оьрдеги класланы охувчуларына гьар тюрлю ишчи касбуланы уьйрете. Олар оьзлер айры кюйде ишлеп болмаса да, гьар тюрлю касбуларда кёмекчи гьисапда ишлеп болажакъ. Башгъа школаларда мундагъы имканлыкълар болдурулмагъан.


–Мунда ишлей туруп, заман гетген сонг, къайсы къуллукъда, къайда ишлеме умут этесиз яда къайда ишлеме сюер эдигиз?


–Коррекция школаны директору болуп ишлемеге сюер эдим. Неге тюгюл де, директорну заместители ону буйругъуна гёре чалышма герек адам. Директор болгъан бусам, оьзюмню къайдаларыма гёре, оьзюм сайлагъан ёл булан ишлер эдим. Савлугъу осал яшлар охуйгъан школаны къайсында ишлесем де, гележекде о яшланы ишлемеге уьйретмек учун имканлыкълар болдурма къаст этер эдим. Школаны охуп битген сонг, оьрде де эсгергеним йимик, бу яшлагъа иш ёкълукъну масъалалары инг де алда токътай.


–Сиз яшавда негер аслу маъна бересиз?


–Бары да зат яшавда агьлюден башлана. Агьлюнгде бары зат яхшы буса, касбунгну да рагьат кюйде юрютюп боласан. Сени къаравларынгны агьлюнгдегилер якълай буса, ишлемеге де тынч.


–Кёп савболугъуз. Алды­гъызгъа салгъан муратлагъа етишме насип болсун!


–Сиз де савболугъуз!Бизин маълумат:


Равзат Юсуповна Ибрагьимова 1972-нчи йылда Буйнакск шагьарда тувгъан. Орта школаны битдирген сонг Буйнакск шагьардагъы педагогика училищени башлапгъы класлар учун муаллимлер гьазирлейген факультетин къызыл дипломгъа битдирип, башлапгъы класланы муаллимини касбусуна ес болгъан.


Шондан сонг Дагъыстан пачалыкъ педагогика институтну педагогика ва психология факультетини педагогика ва хас психология бёлюгюне тюшюп, ону да 1996-нчы йылда къызыл дипломгъа тамамлагъан.


1995-нчи йылдан башлап, эшитмейген яшланы Магьачкъала шагьарда ерлешген школа-интернатында хас муаллим гьисапда ишлеме башлагъан. Равзат Ибрагьимова – оьр даражалы муаллим.


Школада чалыша туруп, Равзат Ибрагьимова 2001-нчи йылда «Коррекционная педагогика» деген касбугъа гёре аспирантурагъа охумагъа тюше. 2004-нчю йылдан башлап, Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетге коррекционный педагогиканы ва хас психологияны факультетинде дарс беривчю гьисапда чалышма башлай. Дагъыстанда, Россияда чыгъагъан ва халкъара журналларда илму макъалалары печат этилген. Р.Ибрагьимованы айтывуна гёре, гьали ол кандидатлыкъ диссертациясыны уьстюнде ишлей. Шондан къайры да, Р.Ибрагьимова бу йыл магистратурагъа охума тюшген. Ол «Россия Федерацияны умуми ва касбу билим берив тармагъыны гьюрметли къуллукъчусу» деген атгъа да лайыкълы болгъан. Бугюнлерде Равзат Ибрагьимова янгы ерде иш башлагъан. Ону конкурсну гьасиллеринден сонг яшавлукъ ва касбу масъалаланы республика центрыны директоруну заместители этип белгилеген. Ол агьлюде 4 яшны анасы.Читать также
Жамият