Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Гележекге яхшы умутлар булан...

Гележекге яхшы умутлар булан...

Амма Буйнакск районну баш жамият Совети башында Зайнутдин Асгьабов да булан халкъ булан къатнавну ёлунда гёрме башлагъан гьаракат яман тюгюл. Янгыз артдагъы айланы ичинде, ерлеге барып да, район центрда да бир нече генгешлер оьтгерип тура.

Бираз алда Тёбен Жюнгютейге барып оьтгерген оьзюню уллу генгешинде районну жамият совети бир нече агьамиятлы масъалаланы арагъа салып къарады. Шонда район идараланы жаваплы къуллукъчуларындан 4–5 адам ортакъчылыкъ этди.

Оьзге кёбюсю ерлерде йимик, Тёбен Жюнгютейде де топуракъ масъала лап аслу ва оьрчюген масъаладан санала. Жыйынны барышында Тёбен Жюнгютейни ерли гьакимини заместители С. Салагьбеков инг алдын топуракълар пайлангъан ва шолар гьали нечик къолланагъан кюйню гьакъында сёйледи.

– Бир вакъти оьзлеге тийген топуракъ пайланы, аслу гьалда алдынгъы сабанлыкъланы, адамланы авадан кёбю къолламай. Шоланы олар барлакъ басгъан ерлеге айландырып битген. Сабанлыкълар сюрюлме герек, шо ерлерде  ашлыкълар ва башгъа берекет болдурулма тарыкъ деп тутсанг: «О ерлер бизинки, нечик сюйсек къоллайбыз, кимге не аварадыр?! – дейгенлер де кёп бар. Сабанлыкъланы ишлетме сюегенлер де ёкъ тюгюл. Тек олар сюрме ва чачма оьзлеге къыйышагъан багьаланы сюелер, сонг орма заманында техника тюшмейгени саялы, шо  ишлени «туварып» къоялар, – деди С.Салагьбеков.

Сонг районну баш жамият советини председатели З. Асгьабов шо масъалалагъа гёре оьз ойларын ва законгъа гёре билегенлерин айтып англатыв берди.

– Ёлдашлар, техника тапма къыйын дейген багьана бираз ерсиз деп эсиме геле. Неге тюгюл, районда топуракъ ишлени ёрукълу юрютмек учун МТС къурулгъан. Гьар ким, шонда гелип, техникагъа заявка берсе, оьзюне тарыгъы бериле. Шо МТС гьали янгыртылып ва гючлендирилип тура, – деди ол оьзюню сёйлевюню башында. Ол сонг эсгергени йимик, пачалыкъны топуракъ законуну талапларына гёре, гьар топуракъны не мурат булан ва негер къоллама гьажат экени токъташдырылгъан. Эгер сабанлыкъ тарлавлар сюрюлмей, чачылмай буса, закон, шоланы чыгъарып алып, къоллама онгайлыгъы бар башгъа адамлагъа бермеге гёрсете. Сабанлыкъланы барысы да сюрюлме тюше.

– Мен башын тутгъан жамият совет Буйнакск район администрацияны гьаракаты булан къурулгъан. Демек, биз ортакъ ишлер онгсун учун гьакълашып чалышма белсенгенбиз, халкъны да, гьакимиятны арасында бир къатнав кёпюр йимикбиз. Ортакъ ишибизни  аслу мурады буса аманлыкъ, демлик, яшавлукъ этмеге болгъан чакъы багъыйлы шартлар яратывгъа, гележекде гьаллар гьалиден эсе яхшы болажагъына адамларда умут тувдурувгъа бакъдырылгъан, – дей мени булангъы лакъырында З. Асгьабов.

Районну жамият совети 2012-нчи йылда иш башлагъан. Шону ишини асувлугъун артдырывда давам этиле. Неге тюгюл ахтаргъан сонг ерлердеги советлеге гертиден де адилли, янгыз «тили» булан тюгюл, иш жигерлилиги ва гьаракаты бар ёлдашланы къуршама сюе.

– Биз, халкъны аслу пайы булан сама ёлугъуп, лап агьамиятлы ва оьрчюген масъалалагъа гёре ачыкъдан гьакълашып, сёйлеп, пикру алышдырып къарайгъан кюйню яныбыз. Сонг халкъны оюн, къыйынын гьакимлеге англатабыз. Алдагъы йыллар биз уллу жыйын этген эдик. Районда аз оьлчевлю ва орта къалипдеги далапчылыкъны оьс­дюрювню, шону ёлундагъы четимликлени тюзлевню масъалаларын арагъа салып къарагъан эдик. Жыйында болгъан уллу ла­къырны жамын биз тёкмей-чачмай дегенлей районну баш гьакими Даниял Шихсайитовгъа да етишдирдик. Сонг ол райондагъы фермерлер ва далапчылар  булан англатыв ва олагъа ёл гёрсетив маънада хас семинар оьтгермекни арив гёрдю. Шону барышында олагъа не йимик программалар ва багъыйлыкълар, болдургъан продукциясына гёре нечик енгил харжлар алма болагъаны мекенли кюйде малим этилди, – дей Зайнутдин Гьажиевич.

Оьтген 2012–2013-нчю йылланы боюнда, ерлерде, лап азындан, 15 жыйын оьтгерилген. Оланы аслу яда оьзек маънасы адамланы яшавлукъ масъалаларын чечивге амалдан гелеген кюйде сама болушлукъ этивге тие. Озокъда, жыйынлар этген учун болуп къалмай. Халкъгъа хайыры тиеген гьакъыкъатлы ишлер де гьажат. Жамият советлердегилер ишни бу янын да англамай тюгюл. Тек узакъ йылланы боюнда топлана гелген четим масъалалар да аз тюгюл. Шоланы бирден алып уруп тюзлеп къоймагъа да бажарылмай. Адамланы бирлери бары зат гьазир болуп къалгъанны талап эте. Тек олайланы хыйлылары, авзун сёйлетсе де, иш торайтывгъа ортакъчы болмагъа онча алгъасамайлар, ягъадан къарап «къабан тынглав» этме сюелер. Олай да арив чыкъмайгъанны англап, гьар ким, бары затны гьакимлеге саллап турмай, оьзю турагъан ерде сама аз-маз жымырлама тюше. Жамият советлеге де муна шолай гьаракатчы ва тюз затны, эришмей, тебинмей, гьакъыллы ва оравлу кюйде айтып англатып билеген ёлдашланы танглап алмакъны кёп уллу маънасы ва пайдасы бар.

– Бизин къастыбыз булан 2013-нчю йыл райондагъы юртларда законлар юрюлеген, адамланы гьар тюрлю яшавлукъ гьажатлары чечилеген кюйге байлавлу анкет-сорав алывланы оьтгердик. Шонда 11 тюрлю сорав язылгъан эди. Анкетлени адамлар атларын яшырып толтургъан эди. Шо соравлагъа язылгъан жаваплагъа артда район администрацияны генгешинде къаралды. О жыйынгъа бары да юртланы гьакимлери гелген эди. Адамлар язып берген жаваплагъа гёре гьар юрт башчысындан тийишлиси соралды. Биз, шо къайдалы ахтарывланы бу йыл да къоллап къарама сюебиз. Неге тюгюл, шолар ерлерде не гьал барны,  къайсы ерли гьаким нечик ишлейгенни мекенли кюйде аян этмеге, адамлар рази тюгюл затланы тюзлемеге, районну башчыларына чаралар гёрме имканлыкълар бере, – деп узатды З. Асгьабов.

Ол эсгергени йимик, Дагъыстан тюрлю-тюрлю миллетлени ва тиллени тамаша атаву. Бизин ата-бабалар къыйышып яшавну арив уьлгюлерин, яратывчулукъну ва берекетни, асил мердешлени варисликге къоюп гетген. Тек нетесен, артдагъы заманларда динни таъсирин къыйышывсуз кюйде къоллама къарайгъанлар да бар. Шогъар ёл къоймагъа бирдокъ да ярамай. Динни берекетин алагъан ёлну тутгъанлагъа гёз юмуп янашма турмагъа ярамай. Биз барыбыз да бир Аллагьны къулларыбыз. Бир динде де ёкъ къан тёгювге ёл къоягъанлыкъ. Гьасили, динни яратывчу гючюн ва таъсирин жамият арада тюз къолламакъ  учун белсенип  чалышмаса ярамайгъан гюнлеге етишгенбиз.

– 2014-нчю йыл Маданият йылы деп билдирилгенликни агьамияты кёп уллу. Шону учун да бизин жамият совет бу йыны башында «Маданият ожакъланы иш гёрювюн яхшылашдырывну аслу ёллары» деген масъаланы арагъа салып къарады ва шо ожакълардан халкълагъа тиеген  хайырны нечик артдырма болагъанын ахтарды. Мен айтма сюеген затны чинкдеси – бизин районну гьакимияты ерлердеги гьалланы гьакъында жамият советни маълуматларына ва англатывларына кёп агьамият берип къарай. Шо буса бизин халкъ булан къатнап иш гёрювюбюзде гёнгюбюзню къанатлай ва ватандашлыкъ жамиятлыкъны гьакъ кюйде аякъгъа турувуна тувра болушлукъда эте. Шо ёлда оьз иш гьаракатыбызны дагъы да къолай этип къурмагъа белсенгенбиз. Озокъда, чечме ва тюзлеме тюшеген кёп масалалар бар. Шоланы ёругъу булан чечип, яшавгъа чыгъармагъа, озокъда, гюч де, харж да, заман да тарыкъ, – деп тамамлады лакъырын З. Асгьабов.

 

 

 

 

 

Абдулла БУГЛЕНЛИ.

СУРАТДА:  З. Асгьабов  (ортада).

Количество показов: 451
20.06.2014 12:14

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта