Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsВ ДагестанеВ РоссииИнтервьюВ миреНа КавказеГлава РДНародное СобраниеПравительствоМинистерства и ведомства Муниципалитеты In memoriamНовости спортаГод культуры безопасности Выборы - 2018ЧЕ-2018 Kaspeuro2018"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаНовые книгиАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилКроссвордМасхараларТеатрЯнгы китапларЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИФото дняНаши партнерыНаши спонсорыСотрудникиНаши авторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

УЬЗБЕКЛЕР
 • Бёрюню нечакъы ашатсанг да, ит болмас.

 • Бош къап тик турмас.

 • Бойнундан байлангъан ит гьавгъа ярамас.

 • Гюлню сюйген, тегенеклерин де сюй.

 • Тепсиге бозаргъан дос болмас.

 • Там къырыйда сёйлеме, тамны да къулакълары бар.

 • Баш тетикни бёрк ябар.

 • Къаракъуш къарт болса, чычкъангъа гьавлар.

 • Бюрчеге айып этип, ювургъанын яллатгъан.

 • Эки къарчыгъа давлашса, бир къаргъагъа аш болур.

 • Йылан хапгъан аркъандан къоркъур.

 • Ит къутурса, есисин хабар.

 • Итге берсенг ашынгны, итлер ашар башынгны.

 • Иш битгенде насигьатлар бере­генлер кёп болур.

 • Ишге – чолакъ, ашгъа – къонакъ.

 • Аз сёйлесенг, кёп эшитерсен.

 • Ярлыны бир тойгъаны– бай болгъаны.

 • Гюнню гёзлери, гечени къулакълары бар.

 • Бир душман–кёп, минг къурдаш – аз.

 • Душманны кюлейгени–сырынгны билегени.

 • Бёркюн алып гел десе, башын да алып геле.

 • Доссуз башым–тузсуз ашым.

 • Ачув гелсе–гьакъыл гетер.

 • Жаным-жаным деп, жанымны ала эди.

 • Аякъгийиминг тар буса, дюньяны­ генглигинден не пайда.

 • Айда-йылда бир базар, ону да янгур бузар.

 • Алтын-гюмюш таш болур, арпа-будай аш болур.

 • Ат – мингенники, тон – гийгенники.

 • Гьазир ашны оьмюрю къысгъа.

 • Кёкге бакъгъан сюрюнер.

 • Сокъур тавукъгъа бары да зат будай.

 • Макътанма, къаз, гьюнеринг аз.

 • Емиш бермейген терекге таш атмай.

 • Къонакъны алдында мишигинге «шит»деме.

 • Ашгъа амракъ тойда ашап оьлер.

 • Иши уллу, тепсиси къуру.

 • Авул итлер бёрю гелгенде биригир.

 • Тенги чыкъса, тегин бер.

 • Тайны тай деп ер этме, эртенине ат болур.

 • Тюлкю шагьатгъа къуйругъун тартар.

 • Тойгъа барсанг тоюп бар, яманлыгъынгны къоюп бар.

 • Башлап оьзюнге бакъ, сонг накъыра къакъ.

 • Балжибин хапмагъан балны хадирин билмес.

 • Арслан – гьызындан, батыр сёзюнден къайтмас.

 • Бакъа этден аш болмас, сюркю­чюден дос болмас.

 • Бир гиши къазгъан къуюдан­ минг гиши сув ичер.

 • Бир къынгъа эки хынжал гирмес.

 • Бир къочкъарны башын гесгенче, минг къойну жаны гетер.

 • Бириси чёкюч булан, еттиси чомуч булан.

 

Гьазирлеген П. Гьайбуллаева.


Количество показов: 627
22.08.2014 14:37

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта