Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

«Бизин ишибизден кёп зат гьасил»

«Бизин ишибизден кёп зат гьасил»


–Марат Шагьсолтанович, депутатланы башын тутгъаныгъыз айтардай кёп болмай, янгы ишде къыйын тюгюлмю?

–Мен председатель болгъанча, ра­йонну депутаты болуп 2 керен сайлангъан эдим. Айтагъаным, депутат, даимлик комиссияны члени болуп да, председателни иши булан да танышман. Озокъда, башлап, тюшюнюп битгенче, къыйын эди. Ингдеси, адамланы алдында сёйлеме тартына эдим. Шолай вакътилерде районну башчысы Жамболат Салавов кёмеклешди. Менден алда депутатланы жыйыныны председатели ол эди. Мен огъар да, депутатлагъа да магъа инамлыкъ билдиргени ва председатель этип сайлагъаны учун разилигимни билдирме сюемен.

–Ишни неден башлама тюшдю?

–2015-нчи йылны 13-нчю сентяб­ринде райондагъы бары да 42 юрт администрацияда сайлавлар оьтгерилди, адамланы сайлавлагъа 89,9 проценти гелди. Натижада «Единая Россия» партия 67,8 процент тавуш алды, КПРФ – 6,5, «Патриоты России» – 5,2, «Справедливая Россия» – 10,8, «Правое дело» – 5,5 процент тавушлар къазанды.

Депутатланы район жыйынында «Единая Россия» партиядан – 84, КПРФ-ден – 4, «Патриоты России» партиядан – 4, «Правое дело» партиядан –4 ва «Справедливая Россия» деген партиядан буса 6 депутат бар. Сёз ёругъуна гёре айтсам, районну юртларында ерли депутатлары болуп 523 адам сайлангъан. Шонда да 485-вю – «Единая Россия» партияны членлери, шо буса 92,7 процент бола.

Район жыйында «Единая Россия» партияны членлери кёп экенге председатель де арабыздан сайланды. Орунбасарларым да уьч аслу миллетлени вакиллери: Майя Салаватова – къумукъ, Магьаммат Лабазанов – аварлы ва Оьзгьажи Солтангереев – мычыгъышлы. Демек, депутат корпусда районда яшайгъан бары да миллетлени вакиллери бар.

–Райондагъы гьалгъа нечик багьа бересен?

–Артдагъы йылларда оьсюв гьис этиле, янгыз артдагъы 3-4 йылны алып къойсакъ да, районну башчысы Жамболат Салавовну гьаракаты булан бир нече юртда яшлар бавлары ачылды, школалар ярашдырыла ва къурула. Бу йыл 2-нчи мартда оьтгерилген сессияда районну башчысы депутатланы алдында гьисап берди. Шогъар асасланып айтсам, районну экономикасы алдагъы йыллардан эсе шайлы артгъан.

Гезиги булан айтсам, гьар йыл ра­йонну халкъы 4000-ге ювукъ арта ва бу йылны башына районда яшайгъанланы санаву 163919 адам болду. Аслу борч, озокъда, адамланы иш булан таъмин этмек гьисаплана. Шо да тынч масъала тюгюл. Токъсанынчы йыллардан берли 10–15 йыллар бары да тармакълар чёкген кюйде турду. Хозяйстволар тозулду, кёп авлакълар ташланды, техника таланды. Кёбюсю юртларда топуракълар пайланды, ишлетме техника ёкълугъу есилерине кёп четимликлер де тувдурду. Шоланы онгарма да кёп йыллар тарыкъ. Бузма – тынч, тизме – къыйын.

Хасавюрт район юрт хозяйство маллар болдура туруп белгили. Шу тармакъны толу кюйде ишге салмакъ, янгы иш ерлер ачмакъ ва адамланы яшав гьалын артдырмакъ – инг аслу борч. Озокъда, четимликлер де бар. Шоланы биринчиси – юрт хозяйство техника етишмейгенлик, экинчиси – болдурулгъан малны къабул этеген ерлер ёкълукъ. Шону учун гелим аз алына ва алынгъан мал учуз сатыла.

Артдагъы 5 йылны ичинде гьал яхшы янгъа багъып алышынып геле. Къурувчу Атилла Гереев Яхсайда «Гарант» деген юрт хозяйство кооператив къургъан. Ол коллективи булан кёп йыллар ташланып къалгъан 2000 гектар ерни ишлетме башлады. Бу йыл ерлени дагъы да 1000 гектаргъа генглешдирме токъташгъан. Ол ашлыкъ къайтарагъан багьалы «Клас» деген немис комбайн, янгы тракторлар, олагъа тагъыв алатлар алгъан. Оьтген йыл А.Гереевни хозяйствосу аслам тюшюм де къайтарды. Шолай, техника алып, натижада гелимин артдыргъанланы айтсам, Боташюртдагъы хозяйствону башчысы Б.Арсланхановну, Чагъаротардан С.Исмайыловну, Ботаюртдан В.Боташевни, Османюртдан А.Темирсолтановну атларын эсгерме ярай.

– Районну бюджетин топлавда шолай хозяйстволаны къошуму да асламдыр?

– Озокъда. 2015-нчи йылда районну бюджетине налоглар болуп да, оьзге тёлевлерден де къошум гьисапда 250 миллион манат гелген. Шолай хайырлар кёп гелген сайын, халкъны яшавун къолайлашдыра­гъан ишлер этме имканлыкъ бола. Артдагъы бир йылны ичинде шо хайырлагъа Тотурбийкъалада ва Эндирейде яшлар бавлар къурулду. Гьали районда яшлар баву булан яшланы 18 проценти таъмин болду. Шолай да, 13, 8 чакъырым ерге газ быргъылар тартма ва оланы ярашдырма бажарылды, 4, 32 миллион манатгъа райондагъы савлукъ сакълав идаралар ярашдырылды.

–Депутат корпусну оьтген йылда гёз алгъа тутулгъан бары да борчлары кютюлдюмю?

–Гьар йылны ахырында гелеген йылгъа сессияларда не масъалалагъа къаралажа­гъыны планын къабул этебиз. Шогъар гёре айтсам, оьтген йылда гёз алгъа тутулгъан бары да борчлар кютюлген. Оьтген йылда депутатланы 6 сессиясы оьтгерилген, даимлик комиссияланы да 8 генгеши болгъан, шоларда 43 масъалагъа къаралгъан. Депутатланы алдына салынгъан кёбюсю масъалалар район админист­рациядан гёрсетилген.

–Бу йылгъа гёз алгъа не планлар тутулгъан?

– Йылны 5 айында 3 сессия оьтгергенбиз. Шоларда районну башчысы гьисап берди, оьтген йылда бюджет кютюлген кюй арагъа салынды, район администрацияны Уставына алмашынывлар этилинди, МВД-ни ич ишлер бёлюгюню оьтген йылдагъы ишине де къаралды. Мен аслуларын айтаман. Олардан къайры да, гьар сессияда 8-9 масъалагъа къарала. Алдындагъы жума оьтгерилген сессияда администрация ва ону бёлюклери террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы иш юрютеген кююне къаралды. 26-нчы майда шо масъалагъа гёре юрюлген Хасав­юрт районну генгешинде Россияны Президентини СКФО-дагъы вакили С. Меликов ва Дагъыстанны Башчысы Р. Абдулатипов ортакъчылыкъ этдилер. Районда ишлер юрюлеген кюйге орта багьа берилди. Бизин районда шо ишлер яхшы юрюлегени де ва кемчиликлери де айтылды.

Йылны къалгъан янында депутатлар дагъы да ата-анасыз къалгъан етимлеге этеген кёмеклеге, райондагъы адамлары диспансеризация этилген кюйге, школаларда спорт ишлер ва яшёрюмлени тарбиялав масъалалар нечик салынгъангъа къаралажакъ. Шолай да, депутатлар юрт хозяйствону оьсювю гьакъдагъы, билим берив ва яшлар бавларындагъы гьаллагъа, «Ачыкъ экономика» деген проект кютюлеген кюйге де тергев берилежек. Мен гьали аслуларын эсгердим. Шолай да, планыбызгъа гёре депутатларыбыз юртланы башчылары булан адамланы къабул эте, юртланы жыйынларында ортакъчылыкъ эте, юрт жыйынланы депутатларына кёмек эте. Депутатланы билимин артдырмакъ учун олар булан хас семинарлар оьтгерилежек. Айтагъаным, халкъны яшаву къолайлашсын учун бизден кёп зат гьасил бола, биз шоланы уьстюнде ишлежекбиз.

Депутатлар – гьакимликге инг де ювукъ адамлар. Оланы гьаракатындан кёп зат гьасил бола. Олар муниципал есликдеги идараланы ва топуракъланы къоллавгъа берив, налог салыв ва жыйыв масъалалагъа, адамланы газ, сув ва электрик ток булан таъмин этив, халкъланы аманлы­гъын сакълав, ёлланы онгарыв, шулай ва башгъа масъалалагъа къарама герек.

–Ишигизде оьрлюк ёрайман!

–Савбол!
Лакъырлашывну язгъан

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.

СУРАТДА: Хасавюрт районну депутатларыны жыйыныны

председатели Марат Ахаев.БИЗИН МАЪЛУМАТ:

Марат Шагьсолтанович Ахаев 1970-нчи йылда Боташюртда тувгъан. Юртдагъы орта школаны битдирген ва загьмат ёлун ерли совхозда башлагъан. 1988–1990-нчы йылларда Совет Армияны сыдраларында ватандаш борчун кютген. Тюрлю-тюрлю йылларда Марат Ахаев МВД-де де, «Дагестаннефтепродукт», «Дагестанрегионгаз» къурумларда, колхозну председатели, районну кадастр бёлюгюню начальниги, 2013-нчю йылдан 2016-нчы йыл болгъанча «Газпром Межрегионгаз-Пятигорск» деген жамиятны Хасавюртдагъы бёлюгюню начальниги болуп ишлеген.

2015-нчи йылны ноябр айында сессияда Хасавюрт районну депутатларыны жыйыныны председатели болуп сайлангъан.


Количество показов: 554
10.06.2016 10:25

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта