Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Елдаш» (Спутник)
Меню DAG.news БЛОГОСФЕРА "ВРЕМЕНА" ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО СПОРТ
Республиканская еженедельная общественно-политическая газета «Елдаш» (Спутник)
"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ

Бугленде – спортну байрамы

Буглен (Буйнакск район) – савлай дюньягъа белгили нартыбыз, спортну ябушув журасындан дюньяда 6 керен уьст болмагъа бажаргъан Али Къылычны ата юрту. Адатланып къалгъан кюйде, мунда гьар йыл тутушуп ябушувдан ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитовну савгъатларына ес болмакъ учун ярышлар юрюле. 28–29-нчу октябрде 19-нчу гезик оьтгерилген бу ярышларда Россияны областларындан, республикаларындан, крайларындан, сонг да Азербайжандан, Уьзбекистандан, Къазахстандан, Къыргъызстандан, Перудан, Къыбла Осетиядан гелген 219 спортсмен ортакъчылыкъ этди.


ЯРЫШЛАНЫ БИРИНЧИ ГЮНЮ


Алда йимик бу йыл да Бугленде тутушуп ябушувдан оьр даражалы гьисап­ланагъан Бютюнроссия ярышларын оьтгеривге башында Буйнакск район администрацияны къуллукъчулары булан бирге бугленлилер тындырыкълы гьазирленгени биринчи гюнден белгили болду. Байрамча онгарылгъан спорткомплекс спортчуланы, тренерлени, ярышлагъа гелген къонакъланы къулач яйып къаршылады. Мундагъы татывлукъ, тогъатартывлагъа тюзевлю къысмат берив, дослукъ гьал кимни де тамашагъа къалдырардай эди. Дагъысын айтмагъанда, Буйнакск районну башчысы Камил Изиевни айтывуна гёре, янгыз Буйнакск шагьарда ярышлагъа гелген 300-ден артыкъ адамны яшавун-турушун онгармагъа бажарылгъан.


Биринчи гюнню тюш вакътисинде ярышланы ачылыву да болду. Шоларда Х.И.Шихсайитов да ортакъчылыкъ этди. Темиркъазыкъ Осетияны спорт делегациясыны ёлбашчысы Валик Тедеев Хизри Исаевичге Осетияны спорт министрини атындан баракалла кагъызны охуду ва тапшурду.


Буйнакск районну башчысы Камил Изиев гелген къонакъланы, кочапланы, оланы тренерлерин спортну байрамы булан къутлады, халчада таза ва къужурлу тутушувланы гёрсетмекни къаравуллай­гъанын билдирди, судьялар гьар кочапны тутушувуна тюз къыймат чы­гъаражагъына умут этегенин де англатды. Ярышланы ачылывунда ДР-ни спорт ишлеге къарай­гъан министри Магьаммат Магьамматов да ортакъчылыкъ этди ва чыгъып сёйледи.


Биринчи гюн халчагъа 112 кочап чыкъды. Лап енгил авурлукъда (57 кг) 30 кочап тогъатартды. Биринчи тутушувлар бу авурлукъда хасавюртлуланы гючюн гёрсетди. Натижада алдынлыкъ алгъанлардан 4 хасавюртлу гётерилди. Шоланы башында къумукъ улан Динислам Тахтаров («Спартак» спорт жамияты) эретурду. Муслим Садулаев – экинчи, Сайит Къазимагьамматов ва Расул Газуев уьчюнчю ерлени къазандылар.


74 кило авурлукъгъа «дагъыстанлыланы авурлугъу» деп айтыла. Бу авурлукъда 51 спортсмен ортакъчылыкъ этди. Биринчи ябушувларда Азербайжан Республиканы вакили, дагъыстанлы сынавлу кочап Муртузали Муслимов ва Къарабудагъгент районлу, яшёрюмлени арасында 2009-нчу йылда дюньяны чемпиону болгъан, спорт­ну халкъара устасы Дарсан Жапаров биринчи ер учун тогъатартагъаны билинди.


Ярышланы яхшы башлагъан къаягентли жагьил яшлар Мурат Дадаев, Сайпулла Алиболатов экинчи ва уьчюнчю ёлугъувларында Жапаровдан оьтмеге болмадылар. Сонггъу ябушувларда къаягентлилени бронза медаль учун тутушма имканлыкълардан магьрюм этди. Шо авурлукъда Муртузали Муслимов биринчи ерге ес болду. Экинчи, уьчюнчю ерлени магьачкъалалы Али Багьаматов, хасавюртлулар Адам Хасиев, Магьаммат Рамазанов алдылар.


97 кило авурлукъда залгъа гелгенлер аслу гьалда уьстюнлюкню Уьзбекистан учун ябушагъан дагъыстанлы, спортну халкъара устасы Олимпия оюнларында экинчи болгъан Магьаммат Ибрагьимовгъа ва И.Ярыгинни атындагъы халкъара турнирде экинчи ер къазангъан жагьил кочап, спортну халкъара устасы Расул Магьамматовгъа бермеге рази эди. Шолай болуп да чыкъды. Тек биринчи ерге Р.Магьамматов гётерилди. Экинчи ва уьчюнчю ерлени Рамазан Зубайыров, Агьмат Батаев (Мычыгъыш Республика) ва Тажудин Мухтаров (Магьачкъала) къазандылар.


ЭКИНЧИ ГЮН


Чакъ арив, исси болуп гелди. Ярышлар сагьат 9-да къалгъан 65, 86, 125 кило авурлукъларда давам этилди. 107 кочап халчагъа чыкъды. 65 кило авурлукъда яшланы санаву 51-ге етишди. Къаягентли Шихсайит Жалилов, магьачкъалалы Мюршит Муталимов – Россияда экинчи ерлер къазангъан кочаплар. Аслу тартышывлр буланы арасында болма имканлы эди. Халчагъа экинчи чыгъывунда булар бири-бири булан къаршылашма да къаршылашдылар. Ябушув 4:2 санав булан Жалиловну пайдасына битди. Сонг Шихсайит юртлусу Бийсолтан Арслановдан ва хасавюртлу Рустам Абдурашитовдан енгил оьтдю ва ярым финалда бу ярышларда яхшы тутушгъан къаягентли кочап Гьасанали Магьамматов булан ёлукъду. Ябушув 8:2 санав булан Шихсайитни пайдасына битди.


Хасавюртлу яш кочап Азнавур Таваевни аты артдагъы йылларда яхшы белгили. Яшлыгъына да къарамайлы, ол усталыгъы бар кочап. Ону финалгъа чыгъыву да хапарсыз болмады. Ёлугъув биринчи минутларындан тутуп къужурлу болду. Тек Шихсайит уьстюнлюгюне шекленмеге имканлыкъ бермеди. Ол гьар ябушувну гьар тиретинде 2 бал алды ва уьстюнлюгюн бек­леди. 65 кило авурлукъдагъы кочаплагъа гёрсетилген «Гранта» автомашин алдагъы йыл да йимик бу йыл да Къаягентге гетди. Мюршит Муталимов ва Анварбек Далгьатов уьчюнчю ерлеге ес болдулар.


Ярышланы баш савгъаты «Кия-Рио» автомашин 86 кило авурлукъдагъы кочаплагъа белгиленген эди. Алдагъы уьч йыл ярышланы магьачкъалалы Даурен Куруг­луев утгъан ва уьч де йыл баш савгъатны алып гетген. Бу йыл авурлукъда 46 кочап ортакъчылыкъ этди. Тек оланы бириси де Дауренден озмагъа бажармады. 2017-нчи йыл Ярыгинни турниринде ва Европаны чемпионатында алдынлыкъ алмагъа бажаргъан Куруглиев бу йыл да ярышланы утду ва дёртюнчю машинни еси болуп токътады. Магьаммат Къурбанов (Хасавюрт) ярышларда экинчи, Гьажи Ражабов (Хасавюрт) ва Шамил Магьамматов (Магьачкъала) уьчюнчю ерлеге ес болдулар.


Лап авур 125 кило авурлукъда ярышлар башлангъандокъ, уьстюнлюкню дюньяда экинчи ва уьчюнчю болгъан Жамалутдин Магьамматов алажакъ деп гьисап этиле эди. Натижада шолай болуп да чыкъды. Биринчи ер «азербайжанлы» дагъыстанлыгъа тюшдю. Магьачкъалалылар Магьаммат Нурасулов, Магьамматкамил Гьюсейнов, ингушетиялы Адам Даурбеков экинчи ва уьчюнчю ерлени къазандылар.


Ярышларда уьстюнлюк къазангъан кочаплагъа белгили адамлар, тренерлер, чалышывчулар Пахрутдин Залибеков, Даниял Шихсайитов, Камил Изиев, Иманмурза Алиев ва оьзгелери дипломлар, медаллар, кубоклар ва акъча савгъатлар тапшурдулар.Количество показов: 17
07.11.2017 00:00
|
Рейтинг ()

Возврат к списку


  • Роспотребнадзор - Спецпроек
   МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
AlfaSystems massmedia K3FN2SA