Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Елдаш» (Спутник)
Меню DAG.news БЛОГОСФЕРА "ВРЕМЕНА" ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО СПОРТ
Республиканская еженедельная общественно-политическая газета «Елдаш» (Спутник)
"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ

Къысматын маданиятгъа багъышлагъанУмукюсюм Агъаеваны Къаягент районда яхшы таный. Ол районну маданият тармагъында чалышагъанлы кёп заман бола. 40 йылланы узагъында район китапханасыны заведующийи болуп ишледи. Буссагьатгъы вакъти де – Къаягент районну маданият ва инчесаният управлениесини ёлбашчысы.


Районну китапханасында ишлей туруп, Умукюсюм Абдулбасыровна яшлар булан да гьар тюрлю маданият чаралар оьтгере эди. Ону гьаракаты булан Къаягент ра­йонлу яшлар Ватанны сюйме де, уллулагъа эдепли болма да, яшавда намуслу, ягьлы яшама да уьйрене эди деп айтсакъ, бир де янгылыш болмажакъ. Энни де ол шо маданият ёлда дагъы да кёп намусланы тюбюне гирип чалыша.


Умукюсюм Агъаева Дагъыстан па­ча­лыкъ университетни китапхана кас­бучулар гьазирлейген факультетин битдиргенден сонг район китапханасыны ёлбашчысы болуп ишлейген вакъти бары да гючюн салып Къаягент район китапханасы республикада инг яхшыларыны бириси болуп гёрюнсюн деп гьаракат юрюте эди.Ону гьаракаты зая гетмеди. Ол кёп санавдагъы гьюрметлев грамоталар ва оьзге савгъатлар булан савгъатлангъан. Китапхананы охувчулары да республика оьлчевде оьтгерилеген хыйлы конкурсларда алдынлы ерлени къазангъан.Ёлбашчыны абуру яшлагъа да уьлгю болуп токътай эди.


Яшлар да, уллулар да гьюрмет этеген Умукюсюм Абдулбасыровнаны яшав ёлунда гьар заман да бир йимик онгайлыкълар болуп турмады. Ону жагьиллей яшавдан гетген уьягьлюсюнден айрылмакъ жагьил тиштайпа учун бек таъсирли болду. Уьч гиччи яшны оьсдюрюп, тарбиялама да, охутуп касбу билимлер алдырма да янгыз яшайгъан къатынгишиге тынч болмай. Умукюсюм шо четимликлерден оьтмеге бажарды.Ону гьаракаты булан Къаягент районда маданият тармакъда артдагъы бир йылны ичинде этилеген гёрмекли ишлени бир нечелерин эсгерме сюемен.


«Синяя птица» деген яшланы уьлгюлю маданият театры, пачалыкъ грантгъа ес болуп, «Душа Дагестана» деген республика савгъатын алгъан. Бираз алда къурулгъан «Ритмы планеты» деген бийив коллектив республика конкурсларда, фестивалларда ортакъчылыкъ этип, алдынлы ерлер къазанды.Къаягентли эргишилени хору (гьали огъар «халкъ хору» деп айтыла), Къаягент фольклор коллективи булан бирче райондан тышда да бек танывлу. Респуб­лика маданият чараларда актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Къатынгишилерден жыйылгъан «Бюлбюллер» деген хор да оьзюню оьктем тутагъан ёллар булан алгъа багъып абатлар ала.


Оьзю Умукюсюм Агъаева ишде гёрсетген уьстюнлюклери саялы «2016-нчы йылны адамы» деген гьюрметли атгъа ес болду. Магьачкъала шагьарны 160 йыллыгъына багъышланып оьтгерилген байрам чараланы вакътисинде огъар «Дагъыстан Рес­публиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген ат да берилди.


Мен Умукюсюмге бир керен: «Маданият къуллукъчу гьаргюнлюк ишинде нечик къылыкълагъа, хасиятлагъа таянып иш гёрме тарыкъдыр», – деп сорагъан эдим. Ол булай деди.


– Маданият къуллукъчуну ишин кютмеге тынч болмай. Гьар гюн йимик ­оьзюнгню де маданият даражангны оьсдюре турма тюше. Бир байрамгъа гьазирлене бусам, мен шону оьз байрамым йимик гёрюп, гьакъ юрекден оьтгермеге гьасиретлигим тува. Башгъача бажарылмай. Халкъ учун, айрокъда яшлар учун этилеген къуллукълагъа бек жаваплы гьалда янашма тарыкъ.Гьар заман гьар кимни де гёнгю шат болмай. Биз, маданиятны къуллукъчулары, артистлердей, оьзюбюзню халкъны арасында илиякълы ва исбатлы кюйде тутуп билмеге герекбиз. Бизин бетибизге, ич дюньябызгъа къарап, оланы да гёнгю алышына. Маданият къуллукъчу халкъгъа не янындан да уьлгюлю болуп гёрюнмесе, о идараны ишлери алгъа бармай.


Озокъда тюз айта. Касбусуна ол оьзю де бек уллу сююв булан ва жаваплыкъ булан янашагъаны, танымайгъан адамгъа да ону булан бираз заман лакъыр этсе де, гьазирине англашыла. Бир муратгъа къуллукъ этип, бирче ишлейген районну бары да маданият къуллукъчуларыны атындан Умукюсюм Агъаевагъа яшавда кёп яхшылыкълар, ишде уьстюнлюклер, ич арада татывлукъ ёрайман. Гёз алгъа тутгъан умутлагъа етишмеге насип болсун!
Зугьра Гьажиханова,

Къаягент районну маданият управлениесини прес-къуллугъуну ёлбашчысы, Дагъыстанны

маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу.

Суратда: У. Агъаева

(онгдан биринчиси).


Количество показов: 45
11.11.2017 00:00
|
Рейтинг ()

Возврат к списку


  • Роспотребнадзор - Спецпроек
   МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
AlfaSystems massmedia K3FN2SA