Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Елдаш» (Спутник)
Меню DAG.news БЛОГОСФЕРА "ВРЕМЕНА" ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО СПОРТ
Республиканская еженедельная общественно-политическая газета «Елдаш» (Спутник)
"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ

Дадам Къоркъутну савгъаты берилди

        

Азиз тюрк миллетлеге ва оланы вакиллерине байлавлу яратывчулукъ ахшам яда бир уллу мажлис оьтгериле буса, юрегинг тав чакъы болуп гете. Неге тюгюл, олар сагъа тамурлары, ругьу, къаны-жаны, тили булан ювукъ экенни билесен, бирден-бир бек илгьам да аласан.


Муна бу гезик де юрегингни инче тамурларына ерли исивюн де, ярыгъын да берген тюрк миллетни вакили, пагьмулу журналист, публицист, язывчу Элмира Ибрагьимованы аламатдай арив, оьзтёрече ахшамы болду.


Элмира Ибрагьимованы ­янгыз Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да танымайгъан гьеч бир адам ёкъдур. Ону яратывчулугъуну ялынлы учгъунлары тышдагъыланы да ругьландыра. Айрокъда агьлю аралыкъланы, сюювню гьакъында язылгъан асарлары кёплени юреклерине балгьам болгъан. 30 йылдан да артыкъ республиканы гьар тюрлю газетлеринде адамланы къысматларына байлавлу къужурлу очерклер, макъалалар ярата туруп, оьзюню бир айрыча гёзел дюньясын къургъан.


Элмира анадаш Азербайжанында чыгъагъан «Азербайжан дюньясы» деген халкъара журнал булан тыгъыс байлавлукъларын да уьзмей. Артдагъы 20-дан да артыкъ йылланы ичинде ол «Дагъыстанлы къатын» журналны гёрмекли мухбири де дюр.


Бу гезик Элмира Ибрагьимова оьзюне ювукъ адамланы «Мимино» деген ресторангъа жыйгъанына да ону юбилей ахшамы себеп болду. Элмираны шатлы мажлиси оьзге ахшамлагъа ошамагъан кюйде къужурлу ва таъсирли кюйде оьтгерилди.


Алма терегинден ари тюшмес дегенлей, ону бек англы сеси булан йырлайгъан уланы, айтылгъан йырав Расим Ибрагьимов ва къызы Баджида Ибрагьимова шатлы ахшамгъа башгъача нюр, исив къошду. Азербайжан, тюрк, грузин тиллерде бек маъналы йырлар йырлап, жыйылгъанланы шайлы гёнгюн ачдылар. Шо ахшамны олар анагъа багъышлангъан йырны йырлап ачдылар. Шондан сонг Элмира Ибрагьимова Дагъыстанны журналистлерини союзуну председатели Али Камаловгъа сёз берди.


Али Камалов союзну атындан къутлап, ону яратывчулугъу­на оьр багьа берип, дагъыстан журналистикагъа этген аслам къошумуну гьакъында оьзюню пикрусун айтды. Къутлав калималарын тамамлай туруп, Элмираны яшавунда инг де уллу савгъат – ону пагьмулу авлетлери, торунлары дегенде, жыйылгъанлар гётеринкли харс урувлар булан огъар разилигин билдирдилер. Ахыры да ол Фазу Алиеваны «Яшавгъа сююв булан» деген орденни белгисин савгъат этди.


Бу ахшам йырлар булан аралашдырылып, адамланы хошу гелеген кюйде юрюлдю. Гезикли йырдан сонг, Элмира Азербайжандан гелген къонакъны уллу гьюрмет булан жыйылгъанлагъа таныш этди.


Азербайжандагъы Дадам Къоркъутну атындагъы тюрк миллетлени фондуну председатели, «Азербайжан дюньясы» деген бир нече тыш пачалыкъланы тиллеринде чыгъагъан журналны баш редактору Элдар Исмайылович Исмайыловну Дагъыстанда кёплер аявлу адамы йимик къаршылайлар. Бу гезик ол Элмираны яратывчулугъуна аслу тергев берип, ону инг де тизив Дадам Къоркъутну премиясы ва «Алтын юрек» деген, ичин бриллиант къаш безейген орден булан савгъатлай туруп, оьзюню мукъаятлы къутлав сёзюн айтды.


–Мен Дагъыстан булан тезден берли тыгъыс аралыкълар юрютемен. Магъа «Дербент шагьарны гьюрметли ватандашы» деген ат берилгени де нечакъы заман бола. Мунда мен хыйлы уллу маънасы булангъы чараларда ортакъчылыкъ этгенмен. Мисал учун, Магьачкъала шагьарны 150 йыллыгъын белгилейгенде, оьзюм гелгенден къайры, «Азербайжан дюньясы» деген халкъара журналыбызгъа да байрамны гьакъында материаллар берип чыгъардыкъ.


Бу оьзге пачалыкъланы вакиллерине, яшаву-турушуна багъышланып чыгъагъан биргине-бир журнал демеге ярай. Журналыбызны алдына салынгъан аслу мурат – дюньяда дослукъну, парахатлыкъны, рагьмулукъну болдурагъан адамланы бирикдирмек.


Бугюн мен Дадам Къоркъутну милли премиясы булан Элмираны савгъатлама сюемен. Бу савгъат адабиятгъа, культурагъа, инчесаниятгъа къошум этген, игитлик гёрсетген, Азербайжангъа, тюрк дюньясына гьюрмет этип янашагъанлагъа бериле. Олай да, бугюн Элмирагъа бирдагъы сыйлы «Азербайжан дюньясы» халкъара журналны савгъаты, «Алтын юрек» деген орден де тапшурдукъ. Неге тюгюл, Элмира йимик пагьмулу ва гьар-бир ишине жаваплы янашагъан журналистлер кёп тюгюлдюр деп эсиме геле. Ол бары халкъгъа бир йимик янаша. Ол оьзюню тарихи ватаны Азербайжан булангъы байлавлукъларын бир де уьзмеген. Ол ана, адам гьисапда айлана яны гёзел ва насипли болсун учун, бары да гючюн салып гьаракат эте. Ону асарларыны кюрчюсюнде сююв бар. Оьзюню ватаны Азербайжангъа, ата-анагъа, айлана якъдагъылагъа бакъгъан сюювю бизин де ругьландыра, ол халкъына, элине, Дагъыстангъа жаны авруйгъан герти патриот. Огъар дагъы да уьстюнлюклер ёрайман.


Мен бирдагъы бир затны эсгерме сюе эдим. Язда мен дюньягъа аты айтылгъан тарихчи, мени айтылгъан муаллимим Мурат Аджиге де журналыбызны лап да уллу савгъатын–«Ватаныны уланы» деген орденни тапшурдум. Ол, янгыз къумукъланы тюгюл, савлай тюрк миллетлени сыйлы уланы. Ол, савгъатлангъан сонг тарланып: «Азербайжан магъа мени яшавумда бирев де этмеген кюйде абурлап да, сыйлап да алгъан»,–деди. Олай да, биз бираз алда Къазахстанны президенти Нурсолтан Назарбаевни де савгъатладыкъ.


Шо ахшамда къонакълар бир-бири булан ачыкъ кюйде сыр чечдилер. Шо гюн бирдагъы бир халкъны сююмлю йыраву Тельман Ибрагьимов да йырлап, адамланы дагъыдан да бек жанландырды.


Элмира Дагъыстанны къа­­тынгишилерини союзуну председатели Интизир Асадуллаевнаны атына кёп арив йылы сёзлер айтды ва огъар сёз берди.


–Мен бугюн шу мажлисде ортакъчылыкъ этегениме оьтесиз сююнемен,–деди Интизар Мамутаева.– Элдар муаллим сени пагьмунга оьр багьа берип савгъатлагъаны учун гьакъ юрекден огъар баракалламны билдирме сюемен. Фазу Алиева сени ювукъ адамына гьисап­лагъанлыгъы да кёп затны англата. Мен сени асарларынгны охуп бек иштагьланаман, адамны ич дюньясын, къыйынын-дертин онча да уста кюйде суратлама боласан. Шо мени де, оьзгелени де бек гьайран эте. Мен Азербайжангъа бек ювукъ адамман, мени агьлюм азербайжанлы эди. Мен онда охугъанман, азербайжан культурагъа, макъамларына гьаман да гьашыкъ болгъанман, тилин де яхшы билемен.


Элмира, сен бек насипли инсансан. Неге тюгюл, сени Аллагь берген пагьмусу булангъы авлетлеринг барлыгъы негер де тиймейми? Оланы йырларындан бугюн таза леззет алдыкъ. Оьзюмню сёзюмню тамамлай туруп, айтма сюегеним, тез арада бизин Дагъыстанны къатынларыны союзуну 25 йыллыкъ юбилейи болажакъ. Биз сени шонда тийишли кюйде савгъатлама хыялыбыз бар.


Биревлер Интизар Асадуллаевна арив йырлап бажара деген буса, балики, гёрмей туруп инанмажакъ эдим. Шо ахшам къонакъланы тилевлерине гёре, ол оьзюню тавушу булан макъам­сыз азербайжан йырны бир йырлап къойду, бары халкъ тамашагъа къалып, кепине гелип, шып болуп тынгладылар. Ону опера йыравлардан бир кем ери де ёкъ экен.


Муна 20 йылдан да къолай заман ол «Дагъыстанлы къатын» журналда гьаракат этип чалыша. Журналны баш редактору Найида Муртазалиевна Керимова Элмираны яшав ва яратывчулукъ ёлу гьакъында мекенли кюйде айтды.


–Мен ону таныйгъаным хыйлы заман бола. Биз гьар даим айтагъан сёз бар– Элмира бары якъдан токъташгъан адам. Бу сёзню уллу маънасы бар. Ону канзилери кёп оьрде токътагъан. Яратывчулукъ янындан ол журналистикада инг де гёрмекли ерни тута. Ол бары якъдан бир йимик пагьмулу адам, журналист. Ону тунукъ ва къарангы янларын биз гёрмегенбиз. Онда бир гьайран илиякълыкъ да, иссилик де бар. Шо иссилик бир заманда да сёнмесин.


Элмира Ибрагьимова да жыйылгъанланы оьзюню рагьмулу, чомарт къанатларыны тюбюне алма, юрек сырларын ачмагъа гьап-гьазир эди. Биз ондан къуванагъан йимик, ол да бизден сююндю. Мени булан этген къысгъаракъ лакъырында да юреги толгъан гьислерини гьакъында айтды:

–Мени савгъатларымны арасында лап да аявлу «Азербайжанны алтын къаламы» деген оьзюм де къаравулламагъан кюйде конкурсда утгъан премиям бар. Шону магъа Бакюге багъышлангъан «Тангынг яхшы болсун, Бакю. Яда Къачан ругьум уьйге къайтар» деген китапгъа берген эди. Бугюн буса мени башым кёкге етер йимик, бирдагъы да яхшы Дадам Къоркъутну премиясы да, «Алтын юрек» деген орден де берилди. Озокъда, бу да мени учун – айрыча уллу сююнч. Элдар Исмайылович, кёп асил, пайдалы ишлени яшавгъа чыгъарып тура, огъар мен гьакъ юрекден баракалламны билдиремен. Мен «Азербайжан дюньясы» деген журнал булан аралыкъ юрютемен, онда мени макъалаларым да чыкъгъан. Бугюнгю савгъат мени дагъы­дан да бек этек чююрюп чалышма борчлу эте. Ондан къайры да, тюрк миллетлеге багъышлап макъалалар, очерк­лер язмагъа дагъы да ёлумну ачыкъ этди. Амма мени лап аслу мурадым – ана тилим, азербайжан тилде китаплар чыгъармакъ. Тюз англагъанны сюемен, мен китапланы къазанмакъ учун чыгъармайман. Ондан къайры да, яшлар учун ислам динни кюрчюсюнде тарбия-къылыкъгъа байлавлу гьазирлеген китапларым бар, спонсорлар болса, шону да чыгъарып, рагьмулу ишлеге пайдаландыражакъ эдим. Ахырда да бары да мени абурлап гелген къонакълагъа гьакъ юрекден разилигимни беремен.


Гертиден де, Элмира Ибрагьимованы шатлы ахшамы ким де рази къалагъан, сукълана­гъан кюйде кёп арив оьтдю. Мени эсиме геле, шо ахшам адамлар ругьланып, къанатланып уьйлерине къайтдылар.


СУРАТЛАРДА: ахшамдан гёрюнюшлер.


Количество показов: 15
10.11.2017 16:00
|
Рейтинг ()

Возврат к списку


  • Роспотребнадзор - Спецпроек
   МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
AlfaSystems massmedia K3FN2SA