Ол–даим халкъы булан

Ол–даим халкъы булан
       Халкъ шаир А.Жачаевни юбилейинден


Репортаж


Белгили экени йимик, оьтген жумагюн, 28-нчи июнда, Да­гъыстанны халкъ шаири, ДР-ни Пачалыкъ савгъатыны лауреаты Агьмат Жачаевни сексен йыллыкъ юбилейине байлавлу Къумукъ театрда яратывчулукъ ахшамы оьтгерилди. Дагъыстанны маданият министерлиги ва язывчуларыны союзу бойнуна алып юрюлген бу юбилейге олтурма ер тапмайгъан кюйде зал толуп халкъ жыйылгъан.


Сагьнада Эрпели юртну эргишилерини хору юбиляргъа багъышлагъан йыр булан бу ахшамны ачды. Сагьнаны тёр янына салынгъан экранда Агьматны яшавуна ва яратывчулугъуна ба­гъышлангъан телеберилишден гесеклер, юбилярны сёйлевлери гёрсетилип турду. Яратывчулукъ ахшамны телевидениеде къумукъ берилишлени редактору Иса Агьматов юрюте. Сагьнагъа Агьмат Жачаев чакъырыла. Къаравчулар булан саламлашгъан сонг ол ата юрту Эрпелиге багъышлап язгъан шиърусун ва дагъы да шиърулар охуду.


Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председателини заместители Елена Ельникова юбилярны гьакъында алгъышлы сёзлер айта туруп, Халкъ Жыйынны Председатели Хизри Шихсайитовну къутлавун тапшурду.


Дагъыстанны язывчуларыны союзуну правлениесини председатели, ДР-ни халкъ шаири Магьаммат Агьматов:
–Бугюн биз Дагъыстанны халкъ шаирини юбилейин белгилейбиз. Агьмат тезден берли халкъыны сюювюн къазангъан, халкъыны шаири болгъан. Шогъар бугюн зал толуп гелген сиз барыгъыз да шагьатсыз. Агьмат Жачаев муна нечесе йыллардыр къумукъ поэзияны демли топурагъына урлукълар чачып, бай тюшюм алып юрюй. Шо тюшюмден ону анадаш халкъы ва Дагъыстанны оьзге миллетлери де пайдалана, ругьлана, ону язгъанларын охуй, сюе. Шаирге халкъны сюювюн къазанма нече де тынч болмай. Ол– халкъ булан бирче яшама, халкъыны къыйынына, тынчына табулма, шо гьакъда язма тийишли адам. Агьмат оьз халкъындан, ону яшавундан, масъалаларындан бир де айырылгъан шаир тюгюл. Шону учун да халкъы ону сюе ва абурлай. Яшасын къумукъ халкъ, яшасын халкъ шаири Агьмат Жачаев!


«Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиев:


–Геч яхшы болсун, гьюрметли къаравчулар. Агьмат Жачаев загьмат ёлун «Ёлдаш» газетде алдагъы «Ленин ёлу» заманындан берли башлагъан. Журналистика булан бирче поэзия тармакъда да берекетли кюйде чалышып юрюген. Журналист гьисапда газетде ол ишлеген 40 йылны ичинде гьар тюрлю бёлюклерде чалышып кёп тюрлю масъалаланы гётерген, кёп тюрлю адамлардан баянлыкълар алгъан. Ол язгъан ма­къалаланы, баянлыкъланы китап этип чыгъарса, авур гелеген кёп китаплар болур эди. Тенгири къайсы буса да бир халкъгъа, миллетге пайда гелтирме, ону оьрге гётерме сюе буса, терен билеген алимлер, шаирлер, язывчулар бере дей. Къумукъ халкъны Агьмат йимик шаири барлыгъы да– халкъыбызгъа байлыкъ ва оьктемлик. Агьматны наслусу ­Бадрутдин де, Абдулкерим Залимханов да ва оьзге шаирлерибиз де къумукъ адабиятны оьсювюне болушлукъ этген, гьариси адабиятда айрыча билинеген оьз хатын, оьз ерин тапгъан. Агьмат гьар янгы чыкъгъан китабын магъа савгъат эте гелген. Мен де халкъ шаирибизни къутлай туруп, шу артда чыкъгъан китабымны савгъат этемен. Савлукъ ва яратывчулукъ ёлунда янгы-янгы асарлар яратмакъны ёрайман.


  


РФ-ни ат къазангъан, Дагъыстанны халкъ артисткасы Бурлият Эльмурзаева Агьмат Жачаевни сёзлерине гёре йырлар йырлады. Буйнакск районну башчысы Камил Изиев юбилярны къутлай туруп, районну халкъы ону булан оьктем болагъанны айтды. ДР-ни маданият минист­рини заместители Мурат Гьажиев де министрни атындан къутлав сёзлер айтды. Эрпели ва Такъалай юртдагъы школаланы охувчулары Агьмат Жачаевни шиъруларын чебер кюйде охуду. ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу йыравубуз Асият Зайнутдинова А. Жачаевни сёзлерине йыр йырлады.


«Дагъыстан» деген китап басмахананы ёлбашчысы Умаросман Гьажиев юбилярны атына алгъыш сёзлер айтды. Агьматгъа бу басмаханада янгы чыкъгъан китабын тапшурду.


Сагьнагъа Хасавюрт районну вакиллери чыкъды. Язывчу Къалсын Акъгёзов юбиляргъа районну ёлбашчысыны атындан къутлав кагъыз тапшурду. «Айташ» деген район телевидениени ёлбашчысы Гебек Къонакъбиев А.Жачаевге «Районну алдында этген къуллукълары учун» деген орденни тапшурду.


Къаягент районну башчысы Магьамматэмин Гьажиев, Дагъыстанны журналистлерини союзуну председатели Али Камалов, Къарабудагъгент районну администрациясыны башчысы Агьмат Гьажиев, Дагъыстанны халкъ шаири Багьавутдин Гьажиев, «Тангчолпан» журналны жаваплы редактору Супиянат Мамаева, Бабаюрт районну башчысыны заместители Нариман Абсаламов, Хумторкъали районну вакили Раисат Рамазанова, Къызылюрт райондан Зайырхан Телякъаев де юбилярны атына къутлав сёзлер айтдылар.


Латип Шайыпов Олимпия оюнланы чемпиону Бахтияргъа багъышлангъан йырны йырлап, къаравчуланы гючлю харс урувларын къазанды. Аты айтылгъан йыравларыбыз Зоя Чунаева, ­Зайнап Абсаматова, Маржанат Гьажиева, Байсолтан Осаев, Найида Абдуллаева, Осман Ибрагьимов, Эдилхан Казимов юбилярны шиъруларына гёре йырлар йырлап, жыйылгъанланы гёнгюн алды. «Сарихум» ва «Темирхан-Шура» деген бийив ансамбллер де чартлатып бийип оьзлени гьюнерлерин гёрсетди ва залдагъыланы къувандырды.


Ахырында Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев яратывчулукъ ахшамны юрютген Иса Агьматовгъа, юбилей сценарийни къургъан Скандарбек Тулпаровгъа оьзюню разилигин билдирди. Сагьнада оьзюню атына йылы сёзлер айтгъанлагъа, йыравлагъа, бийив ансамбллеге, оьз авараларын да къоюп бугюн бу залгъа жыйылгъан халкъгъа гьакъ юрекден баракалласын билдире туруп, оьзю сав чакъы, бар чакъы, халкъ учун язажагъын айтды.

Я. Бийдуллаев.

Суратларда: яратывчулукъ ахшамны мюгьлетлери.

М. Гьадисов чыгъаргъан суратлар.