Къумукъ драматургияны уллу «атаву»

Къумукъ драматургияны  уллу «атаву»      Сентябр айны 30-нда Магьачкъалада Поэзияны театрыны бинасында белгили шаир ва драматург Атав Атаевни юбилей ахшамы оьтгерилди.


Дагъыстанны язывчуларыны союзуну правлениесини председатели, Дагъыстанны халкъ шаири Магьаммат Агьматов жыйынны ачды ва юрютдю. Ол гиришив сёзюнде Атав, къалмагъалы кёп тахшагьарны къоюп, ата юртуна барып, ону берекетли топурагъында балжибинлер сакълайгъанын ва яратывчулукъ булан машгъул болагъанын айтды. Бал этеген жибинлер шаирлик ишге де парх берегенни, юбиляр булан ол Москвада бирче охугъанны, оьзлени къурдаш аралыкъларын эсгерди. Артда ол Атавну къутлама гелген къалам къурдашларына да сёз берди.


Язывчуланы къумукъ секциясыны ёлбашчысы, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева:
– Атавну мен жагьил заманындан берли яхшы таныйман. Ол сабур, саламат, оьзю этеген ишге жаваплы кюйде янашагъан улан. Яшавда намус, ягь, адамлагъа этме герек кёмек, къурдашлыкъ ону учун биринчи ерде. Москвада охугъан йылларыбызны мен уллу сагъынч булан эсгеремен. Шо вакътилерибизни гёз алгъа гелтирсем, гёнгюм ачыла, сююнемен. Шо заманда Атав булан ва оьзге бизден баргъан уланлар, къызлар булан къатнагъаныма, къурдашлыкъ юрютгениме оьктем боламан. Атавну яратывчулугъу къумукъ ва дагъыстан адабиятда гёрмекли ерни тутгъан. Ону гьар тюрлю темалагъа уста кюйде язылгъан шиърулары, поэмалары бар. Айрокъда драматургия тармакъда Атав оьрлюклеге етишди. Ону пьесалары янгыз къумукъ сагьнада тюгюл, оьзге тюрлю миллетлени театрларында да ойнала. Яшавда ёлугъагъан, жамиятыбызгъа, халкъыбызгъа пуршав этеген кемчиликлени ол драма асарларында бажарывлу кюйде гёрсете. «Шанжал» йимик сагьнада салынмай турагъан пьесалары да бар. Шоланы да сагьнагъа салагъан кюйню тапма тарыкъ. Гьакъ юрекден юбилейинг булан къутлайман.


Атав Атаевни «Ташбике» деген спектаклинден Къумукъ театрны актёрлары бир гесегин ойнап, къаравчуланы разилигин алды. «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиев оьзюню ва газетни минглер булангъы охувчуларыны атындан юбиляргъа къутлав сёзлер айтды. РФ-ни ат къазангъан ва Дагъыстанны халкъ артисти Байсолтан Осаев Атав Атаевни спектаклинден йыр йырлады. Дагъыстанны ат къазангъан артисткасы Сабият Салимова юбиляр язгъан шиъруну чебер кюйде охуду. Дагъыстанны халкъ артисткасы Тотуханым Осаева ва Байсолтан Осаев, спектаклден бир гёрюнюшню ойнап, жыйылгъанланы харс урувларын къазанды. Тотуханым «Ташбике» деген спектаклни Тюркияда ойналгъанын, къаравчулар ва фестивальны ортакъчылары, оьзге пачалыкълардан гелгенлер Къумукъ театрны актёрларын абур-сый этип къаршылагъан кюйню эсгерип алды. Къумукъ театрны актёрлары Магьамматкамил Жабукъов ва Сабият Салимова, А.Атаевни спектаклинден бир гесекни ойнап, къаравчуланы рази къалдырдылар.


Къумукъ театрны чебер ёлбашчысы Айгум Айгумов, белгили режиссёрубуз Ислам Казиев, жамият чалышывчу Гьюсен Адилов, шаир ва драматург Гебек Къонакъбиев юбилярны атына къутлав сёзлер айтды ва гележекде де яратывчулукъ ишинде уьстюнлюклер ёрады. Атавну агьлюсю Патиматзагьра Атаева ва юбиляр оьзю де жыйылгъанлагъа гьакъ юрекден баракалла билдирдилер.


Сагьнада саламат, сабур олтургъан Атавгъа къарасанг, 50 йыл да бермес эдинг. Неге десегиз, ону ана топурагъы, ата юртуну табиаты оьзлеге бакъгъан арты битмейген сюювюн, аяп янашывун, къоруп сакълавун, къумукъ ва дагъыстан драматургияны «атаву» болуп юрюйгенин гьис этип, ий болуп, элли йылдан артыгъын оьзюне алгъан.


Къутлайбыз! Минг яша, пагьмулу ва рагьмулу къурдашыбыз!