Уллу къоччакълыкъ унутулмай

20 сентября 2019 в 16:12 667
Уллу къоччакълыкъ унутулмайУллу Ватан даву айрокъда бизин уьлкени халкъларына бир заманда да унутулмас йимик агьвалатлар къоюп гетгени барыбызгъа да, дюнья халкъларына да белгили. Немис фашистлени намарт ойларын къыркъып, савлай аламны аманлыгъын сакълап болгъаны учун да бизин асгер гючлер, партизан отрядлар, савлай эл гёрсетген уллу къоччакълыкъ унутулма болмай. Муна гелеген йыл биз Уллу Ватан давда уьстюн гелгенибизни 75 йыллыгъын къаршылажакъбыз. Шо буса, гертиден де, абурлу ва сыйлы байрам болажагъына шек ёкъ.


Байрам чараларда ортакъчылыкъ этежек къонакълар гьалиденокъ да белгили бола геле. Оланы бириси – Францияны президенти Эммануэль Макрон. Бираз алда бизин Президент Владимир Путин булан болгъан ёлугъувунда ол о гьакъда айтды. Гьалиги вакъти оьзлени тизив къурдашы деп гьисап этилеген Американы Бирлешген Штатларыны Россиягъа къаршы юрютеген тыш политикасына да къарамайлы, Э. Макрон, шолай оьзтёрече пикругъа таянып, Россияны Уллу Ватан давда фашист Германиядан уьст болмакъ учун амалгъа гелтирме болгъан къошумун англайгъаны саялы, ол Россияны халкъы тюгюл, дюнья жамиятны да разилигин къазанажакъгъа шек ёкъ. Къонакълар шо гюн, Уллу Ватан давну 75 йыллыгъына багъышланып оьтгерилежек чараларда ортакъчылыкъ этегенлер, Францияны президенти булан тамамланып къалмажагъы англашылса да, ол Россиягъа этеген абур гьалиденокъ шолай пикругъа гелгени макътавгъа лайыкълы.


«Ватан дав» деген калима кимни де жанын ачытдырып йибере. Айрокъда экинчи дюнья даву бек ойлашдыра. Янгыз Ленинград шагьарда, ону къамавгъа алынып тургъан вакътиде шагьарлылар нечик къыйынлыкълар гёргени тамашагъа къалдыра. Буссагьатгъы вакъти гьатта эсли адамлар да шо къыйынлыкъланы толу англама болмажакъ. Шо къамавну вакътисинде Ленинградда яшагъан, гьали Буйнакск шагьарда яшайгъан къатынгиши Елена Сорокина айтгъан сёзлер мени бек тамаша этген эди. Уьйлеге уру гире буса, биринчилей шо уьйдеги сувну урлай болгъан. Ойлашып къараса, о бек уллу пашманлыкъ.


Экинчи дюнья даву, Уллу Ватан дав башлангъан гюн биринчи сентябр деп гьисап этиле. Шо гюн фашист Германия Польша пачалыгъына чапгъын этген. Дав башлагъан. Битген гюню де тамаша санавгъа раслана. Экинчи дюнья даву 2-нчи сентябрде тамамлангъан. Биринчи сентябрде башлангъан, экинчи сентябрде битген. Озокъда, бу санавлар бир затны да англатмай деп ойлашма болабыз. Орус тилде огъар «Чистое совпадение» деп айтылса да, санавланы сиърулу гючю бар экенине инанмай болмайсан.


Бизин дюньягъа айтылгъан уьлкебизни парахат яшавун бузуп, дав агьвалатлагъа тартгъан фашист Германияны намарт планлары яшавгъа чыкъмагъаны – савлай дюнья учун да уллу яхшылыкъ. Шону англайгъанлар гьар даим де фашизмни гери ура, ону якълайгъанлагъа къаршы чыгъа.


Шу ерде булай бир затны эсгерме тарыкъ деп эсиме геле. Прибалтика пачалыкълар, Украина дав юрюлюп турагъан вакъти немис фашистлени якълап юрютген гьаракатын неге якълай? Бу соравгъа жавап бермек учун политиканы да, гьалиги яшавну да теренден англамагъа тарыкъ да тюгюлдюр деп эсиме геле. Буссагьатгъы заманда оьрде эсгерилген уьлкелени ёлбашчылары Американы Бирлешген Штатларыны гьалиги политика ёлун юрюте. Не учун юрютегени де англашыла. Балики, олагъа уллу ва къудуратлы хоншусу Россияны ювукълугъундан эсе йыракъдагъы Американы Бирлешген Штатларыны гьалиги гьакимлерини ювукълугъу алдадыр. Теренден пикру берип къарасанг, бу ерде не буса да бир яшынып яшайгъан гюч бар экенине инанмай болмайсан. Шо да –Россиягъа къаршы юрюлеген, бизин барлыгъыбызгъа къаршы иш гёреген, оьзлени дюньягъа ес этмеге сюеген уьлкени янын тутуп, огъар ялынчлы ишлер юрютегенлик. Ону яны болуп, бизге къаршы чыгъып гёрюнме сюегенлик.


Озокъда, заманлар алышынар. Гьар уьлкени башын тутгъан адам, оьзю нечик буса, уьлкени де шо ёлгъа тарта. Нечик алай да, Уллу Ватан давну арагъа салып, Россияны Уллу Уьс­тюнлюгюн немкъорай этип юрюлеген политиканы гележеги ёкъ экенге инанма тюше. Янгыз Россия тюгюл, экинчи дюнья давда Россия булан янаша ябушув юрютген 15 де республикаланы да Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырма деп этген аслам къошум пайы бар. Уллу Уьстюнлюк шонча да уллу чу, ону дюньяны бары да уьлкелерине пайласанг да битмежек.