Ят киседеги акъчаны санама эрши дей…

16 августа 2019 в 17:09 596
Ят киседеги акъчаны санама эрши дей…Гетген айны ахырынчы гюнлеринде Хунзах районда болгъан агьвалат жамиятны арасында бир сесленивню де тувдурмады. Маълумат къураллар да гиччирек билдиривлер булан тамамланып къалды. Ачыкъ этип айтгъанда, лакъыр ерли район жыйынны депутатларыны айланасында юрюле. Прокуратураны сиптечилиги булан 17 депутат Коррупциягъа къаршы федерал законгъа гёре йыллыкъ гелимлерини гьакъында гьисап бермеген саялы, депутатлыкъ борчларындан эркин этилген.


Нечакъы да яхшы, демек закон ишлей деп, кёплер йимик рази болуп къалма да яражакъ эди. Тек мен шолай ойдан кёп арекмен. Гелигиз уьстденсув янашмай, шо масъаланы гьар тюрлю янларындан ахтарып къарайыкъ.


Биринчилей тувулунагъан сорав- законлукъну къоруйгъан къурум кимден гьисап бермекни талап эте? Оьзюнде бир мингден бираз къолай халкъ яшайгъан юртда муаллим болуп ишлейген яда абзарында гьайван мал сакълайгъан адамны пачалыкъ къурумлардан яшырардай не малы-мюлкю болуп бола? Район, юрт жыйынланы депутатларына Пачалыкъ Думаны депутларына йимик бир къалипдеги талапланы салмакъ дурусму экен?


Прокуратура законгъа гёре иш юрютгегенин англайбыз. Тек яшав сынав гёрсетип турагъан кюйде, закон биревлеге бар, биревлер буса   шону гьар тюрлю талапларындан нече де рагьат кюйде къутула. Бизин уллу ва гиччи къарарлар чыгъарагъан гьаким тайпабызны гелимлерини гьакъындагъы бары да гьисапларын   топлап, жыйып, ахтарып къараса, айрыча бир къалын къужурлу китап язма чакъы маълумат бар.


Бираз алда мен Дагъыстандан Пачалыкъ Думагъа сайлангъан ва бизин ерли парламентибизни депутатларыны йыллыкъ гелимлерине байлавлу макъала язгъан эдим. Депутатлар толтургъан декларациядагъы бир- бир санавлар кюлкюнгню гелтире. Мисал учун, халкъны атындан законланы къабул этеген, бизин гележегибизни белгилейген адам сав йылны узагъында 4 минг манат къазангъанман яда миллионлар булан гелим алып гьали де совет девюрлерден къалгъан къырчын «шестёрка» Жигулиге минип юрюймен деп язгъан буса, кюлемей дагъы не этежексен? Артдагъы ахтарывлагъа гёре, депутатлар, гьаким къуллукъчулар гелимлерини гьакъында тюз гьисаплар бере дегенге, россиялыланы янгыз 8 проценти тюгюл инанмай.


Прокуратура чакъ-чакъда сайтында палан администрацияда, къурумда, идарада мунча адам гелимлерини гьакъында толу, герти маълуматлар бермегени токъташдырылгъан деп билдире. Артдагъы гезик шолай тергевлер Буйнакск шагьар администрацияда оьтгерилген. Тергевлени натижасында администрацияны 11 къуллукъчусу (оланы арасында шагьар башчыны заместителлери ва бёлюклени начальниклери де бар) оьзлени ва агьлюсюню ихтиярындагъы топуракъ участкаланы, уьйлени, машинлени гёрсетмегени аян этилген. Алда болгъан тергевлени натижаларына къарагъанда, бу гезик де чиновниклер «къатты буварывлар» булан къутулажакъгъа ошай. Ялгъан гьисаплар саялы биревню сама ишинден къувалагъан деп мен чи гьалиге эшитмегенмен.


Оьзлени не этсе де, не тергевлер болса да «батылмайгъан параходлагъа» гьисаплайгъан бир бир чиновниклер гьатдан озуп къутуруп, терс, илыкъ ишлер этип, жамиятны арасында гьакимиятгъа бакъгъан якъда тувулунуп гелеген разисизликни дагъыдан бек оьрчюкдюре. Масала, гетген йыл Магьачкъалада пачалыкъ къурумда ишлейген адам Интернетде оьзю гечеги клубда харжлагъан чакъы акъчаны чегин ерлешдирген эди. Шо видеоролик адамланы арасында уллу къазапланывну тувдурду. Къызны эшилген чачы йимик узун чекде 20 минглик вискиден башлап, бир минглик татли сувлагъа ерли бар. Бир гечени ичинде ол кеп чегивюне 100 минг манатдан да артыкъ акъча харжлагъан. Неге прокуратура шогъар сесленмей къалгъаны тамашагъа къалдыра.


Гишини малына гёз къаратмакъ, ят киседеги акъчаны санамакъ эрши деп чи гьисаплана. Тек азыгъын гьалал, къыйын тер тёгюп къазангъан адам, озокъда, ол дели дувана тюгюл буса, бир гечени ичинде шончакъы акъчаны пасат этмежек.


Охувчуланы бирдагъысы бир затгъа тергевюн бакъдырма сюемен. Коррупциягъа къаршы закон къабул этилген сонг, уьлкени Президенти айрыча Указы булан шогъар этген къошумуна гёре депуталар ва гьакимлер гелимлеринден къайры, уллу харжлавларыны гьакъында да гьисап бермеге герек. Амма бир пачалыкъ, муниципал къурумну   сайтында сама да мен шо маълуматланы тапмадым.