Давну гьаракатчы Ортакъчысы

Давну гьаракатчы Ортакъчысы

        Уллу Ватан давну ортакъчысы Агьмат Арсланалиевич Алиев 1917-нчи йылда Къандавуравул юртда тувгъан. 1935-нчи йылда Магьачкъалада Дагъыстан пачалыкъ университетини физика-математика бёлюгюне охума тюше. 1939-нчу йыл оьр охув ожакъны битдире. Муаллим болуп ишлеме деп ону Хасавюрт шагьаргъа 1 номерли орта школагъа йибере.


Бир йыл ишлеп турагъанда, Уллу Ватан даву башлана. Агьмат Алиев де бир нече ёлдашы да булан гёнгюллю кюйде фронтгъа гете. Булар тюшген асгер бёлюкде ону оьр билими бар саялы армиягъа кадрлар гьазирлейген училищеге йибере. 1942-нчи йыл Краснодар шагьардагъы шо училищени битдирип, лейтенант чин де алып, взводну командири бола. 4-нчю Украина фронтну сыдыраларында фашист елевчюлерден Чехословакияны, Румынияны, Польшаны азат этив давларда ортакъчылыкъ эте.