Пагьмусун къоллама тюше

Пагьмусун къоллама тюше


Аз бусакъ да, тек оьзден, бай тамурлары булангъы къумукъ халкъыбызны эревюллю уланла- ры булан биз даим де оьктем бо- лабыз. Олар халкъыбызны ярыкъ юлдузлары экенине бир де шеклик этмейбиз ва гьар гезик, шолайланы гьакъында сёз чыкъса, ичибизден: «Дагъы да бар болугъуз!» – деп къошабыз. Бабаюрт район битиминден кас- бучуланы ери деп таныла. Заманлар алышынса да, районну шо хас белгиси чи алышынмай. Демек, бугюнлерде де республиканы ва бютюн Россияны оьлчевюнде, оьз ишине ес де болуп, оьз- гелени де оьзюню айланасына къуршап ишлейген бабаюртлулар аз тюгюл. Тек мен, оьзюмню пикрумну узата туруп, ят элде, ят коллективни арасында оьзюню къастлыгъы ва билими булан яшавну лап да оьр канзисине етишген район- лум Абдулвагьап Вагьабовну гьакъын- да айрыча айтмагъа сюемен.


 Емишни татыву ону терегини та- мурларындан гьасил бола деген бырын- гъылар ва олар янгылышмагъан. Демек, Абдулвагьап Вагьабовну ата-анасы Исакъ ва Забия Вагьабовлар оьзлени алты да авлетини яшавун онгармакъ муратда янын салып ятмагъан.


Исакъ Вагьабов 1928-нчи йылда Эндирей юртда тувгъан ва Уллу Ватан давну къагьрулу йылларында, оьзюне янгыз 14 йыл болагъанына да къарамай- лы, гёнгюллю кюйде фронтгъа гете. Ол Москвадан Берлинге чыгъа, Сталинград урушну ортакъчысы да болгъан. Оьзюню давда гёрсетген къоччакълыгъы учун Макътавлукъну ордени булан сав- гъатлана. Давдан сонггъу йыллардан башлап, пенсиягъа чыкъгъанча, демек, 40 йылны боюнда, ол Туршунай юртда юрт Советни ёлбашчысы, сонг да заместители болуп ишлеген. Забия да оьзюню савлай яшавун Туршунай юртда йиберген.


Ол ата юртундагъы Хосе Диасны атындагъы колхозда узакъ йыллар ишлеген ва оьзюню ёлдашларыны арасында гьюр- мет къазанмагъа бажаргъан. Исакъ ва Забия Вагьабовланы къастлыгъындан алты да авлети билимли, адамны къыйынына тюз багьа берме уьйренгенлер. Олар барысы да оьз яшавун онгаргъан- лар, гьариси оьз агьлюсюнде яшларын тарбиялайлар.


Авлетлени тюзелмеклиги – гьар ата-анагъа да сююнч. Абдулвагьап Вагьабовну ата-анасы уланыны уьстюн- люклери саялы да кёп сююнген. Ону уланы буса, гертилей де, тюзелген. Оьзю де ишлей, оьзгелеге де иш чыгъара. Айтма сюегеним, Абдулвагьап Вагьабов 1999-нчу йылдан тутуп, Беларус Республиканы лап да уллу къурулуш компани- яларыны бириси «Гроднопромстрой» деген жамиятыны директору гьисапда чалыша. Арадан 19 йыллар гетген буса да, бугюн де огъар яллыкъ ёкъ. Шо – Бе- ларус Республиканы башы Александр Лукашенко бизин якълы къурувчугъа этеген уллу гьюрмет ва инамлыкъ.


 Озокъда, яшавда гёрмекли уьстюн- люклеге етишмек учун къастлыкъ герек. Шондан кёп зат гьасил бола. Яшлайын Абдулвагьап Вагьабов оьзюню атасы юрту учун гьалал къуллукъ этегенин, ону ишине берилгенин гёре туруп да, оьзюню гележек яшавун къургъан ва шогъар етме чалышгъан.


 Абдулвагьап Вагьабов яшавну яхшы биле, шо саялы да къыйынлыкъланы тез гьис эте. Гележек натижалар да халкъ- дан гьасил болагъанны англай туруп, яшавуну чакъырыву гьисапда бары да зат оьзюнгден гьасил бола деген сёз- лени къоллай ва бугюнге ерли бир де янгылышмагъан.


 Оьзюню пагьмусун къоллай туруп, оьзюнден яхшы ишни талап этип, къыйын шартлагъа да къарамай, ол иш ёлдашларыны арасында янгы, таза ара- лыкълар болдурма къаст эте ва ингдеси, халкъ огъар инана.


 Ону оьзюне ва иш ёлдашларына бакъгъан талаплары, ол лап да осал бё- люкде къурулуш управлениени ёлбаш- чысы болуп загьмат тёгегенде тувулу- на. Шо бёлюк оьзюню низамсызлыгъы, талангъан техникасы булан таныла болгъан буса да, Абдулвагьап Вагьабов тартынмай иш гёрсетме башлай.


 Абдулвагьап Вагьабов, гьар ишчини къылыгъын ахтара туруп, олар булан янгы къайдада ишлеме уьйрене. Айлыкъ гьакъ этилген ишге гёре берилме баш- лай. Яхшы ишлейгенлер учун багьалы савгъатлар, акъча савгъатлар тапшура. Шону булан янаша, яхшы ишлейгенле- ни республиканы байрагъыны тюбюнде суратларын алыв, оланы гьакъында там газетде макъалалар, гьюрметлев такъ- тагъа атларын языв арагъа чыгъа.


 Бугюн де ол «Гроднопромстройну» генеральный директору болуп чалыша туруп, ишчилени ял алывуна тергев бермей къоймай. Къурумну бары да цехлеринде «табиатны жанлы мююш- лерин» къургъан, олар газлы сувлар, компьютерлер булан таъмин этилген. Устахананы абзарына ону сиптесине гёре алма бав орнатылгъан, 70 де терек емиш бере ва тюшюм ишчилеге тегин пайлана.


 «Гроднопромстройну» гьакъында айта туруп:


 – «Гроднопромстройну» 142-нчи къурулуш участкасыны коллективи бирдагъы бу гезик ишлеген 28 квартир- ли уьй, Гродно шагьарны Горькийни атындагъы орамын безендире, – деп яза Белоруссияны Гродно областыны «Гродненская правда» деген газети. – Оьзюню оьзтёрече къурулушу булан о халкъны тергевюн тарта, – деп узата газет, къурувчуланы уьстюнлюгюн су- ратлай туруп. – Къурувчуланы яшавгъа янашыву, къараву, оланы къысматлары бир-бирине тыгъыс байлангъанын ачыкъ эте. Оланы милли аралыкъларын байлагъан къыллар бирликде, гьалиги шартлагъа гёре ишле- меге ёл бере. «Гродно- промстройну» шолай къурулуш бёлюклери беш бар ва шогъар дагъы да оьзгелери гире. Шо жамиятны ёлбашчысы –дагъыстанлы Алик (Бела- русда Абдулвагьап шо ат булан белгили) Вагьабов.


 «Гроднопром - строй» Беларусну лап да уллу къурулуш предприятиеси деп санала. Шонда бугюн 1500-ден де артыкъ адам загьмат тёге. «Гроднопромстрой» уьйлер, спортзаллар, школалар, больни- цалар, ёллар къура. Олар янгыз Гродно шагьарда тюгюл, Минскиде, Гомелде, Витебскиде ва Белоруссияны оьзге шагьарларында да къурулушлар тургъузалар. Шо жамиятны къурувчулары Мычыгъыш Республиканы Грозный шагьарында да жаваплы мюлклени къургъан ва биз шо къурулуш предприятиени ёлбашчысы бизин дагъыстанлы, Бабаюрт районлу къумукъ улан Абдулвагьап Вагьабов экенге оьктем болма болабыз.


 Билим – гележекни ачгъычы дегенлей, ол билимин артдырма да заман таба. 1974-нчю йылда Магьач- къаладагъы къурулуш техникумну, сонг Москвадагъы инженерлер гьазир- лейген институтну тамамлай. Къайсы шагьарда болса да, не ерде охуса да, ол яшда гёз алдына тутгъан яшавлукъ му- ратларын оьз къолу булан къурмагъа тартынмай. Оьзюню Ватанындан ону узакъ ёллар айыра, амма юреги ону гьа- ман да – яшда гьайлеги болгъан, оьрюм чагъына етгенде уллу шагьра ёлуна узатгъан Къумукътюзюнде.


 Беларусну Президентини янын- дагъы академияны битдирген, оьр би- лимли экономист ва инженер, къурулуш предприятиени директору Абдулвагьап Вагьабов, оьзюню ана элини, ата юртуну гьакъында айта туруп, бир де оьзюню тамурларын унутмажагъын билдире.


– Адамгъа ата ожагъындан, оьзю оьсген, торайгъан юртундан, шолай оьзге юртлар гиреген азиз районундан сыйлы болуп бир зат да болмай. Мен Москваны да сюемен, Россияны да сю- емен, тек олар менден гечсинлер, мени Бабаюрт районум юрегиме исси, ювукъ, – дей Абдулвагьап Вагьабов. Гьар гезик ону ата юрту исси къаршылай. Амма ону къысматы буса оьзюне ювукъ бол- гъан Беларус булан тыгъыс байлавлу.


Абдулвагьап Вагьабовну загьматгъа берилгенлигин, ишин ва оьзю яшайгъан Беларусну сюегенлигин республиканы башын тутгъан Александр Лукашенко яхшы биле ва ону загьматын тергевсюз къоймай. «Беларус Республиканы ат къазангъан къурувчусу» деген оьр атгъа ес болгъан Абдулвагьап Вагьабов гьар тюрлю йылларда гьюрметлев кагъызлар булан савгъатлангъан, 2012-нчи йылда Гьюрметлев ордени, 2017-нчи йылда буса «Ватан» деген 3-нчю дара- жалы ордени булан савгъатлангъан. 2009-нчу йылда Абдулвагьап Вагьабов- ну аты Гродно шагьарны Гьюрметлев китабына гийирилген.


 Александр Лукашенкону къолундан гезикли савгъатны ала туруп, Абдул- вагьап Вагьабов, эгер атасы Исакъ сав болгъан буса, ол ону булан, гертиден де, оьктем болажакъны айтгъаны да ону ата-анасына, ана Ватанына бакъгъан ва бир де сёнмейген сюювню гёрсете.


 «Бизге, беларуслагъа, кавказлылар- дан ата-анасына этилмеге герек гьюр- метге уьйренмеге герекдир, – деген шо вакътиде Беларусну президенти А. Лукашенко. – Гёремисиз, Ватанындан йыракъда, дюнья оьлчевде Беларусда загьмат тёкген, бугюн республиканы лап да уллу къурулуш предприятиеси- ни ёлбашчысы Абдулвагьап Вагьабов оьзюню тамурларын, ата-анасын эсге- ре. Мен шо саялы дагъыстанлыланы гьюрметлеймен, олар да магъа шолай янашагъанын билемен».


 Абдулвагьап Вагьабовну яшав ёлдашы, яннавурунда юрюйген Лайла да элинден йыракъда да юрегини ис- силигин сакълама гюч бере. Лайла да – экономист. Оланы къысмат йы- ракъ Уралда табушдургъан ва даимге бир-бирине байлагъан. Абдулвагьап Вагьабов оьзюню агьлюсю Лайла булан татывлу уьягьлюде уланын ва къызын тарбиялагъан.


 Уланы Рустам Беларусну МВД-сини академиясын битдирген, полковник чинге ерли гётерилген ва бугюн мили- цияны Гродно областыны Новогрудский районуну бёлюгюню начальниги болуп экинчи Ватаны болгъан Беларусну ватандашларыны аманлыгъын сакълай. Къызы Дина буса мединститутну яхшы къыйматлагъа тамамлап, Гродно шагьар- да област больницада врач болуп чалы- ша. Олар да, атасы йимик, оьз яшавун оьзлер къуралар. Шолай болма да герек.


 Тынчлыкъ булан къазангъан мал гьарамдыр деп айтагъанлай, Абдул- вагьап Вагьабов оьзюню яшавун тынчлыкъда къурмагъан ва шо саялы да ол бугюн Аллагь берген пагьмусун къоллама къаст эте.