Касбусу булан насип тапгъан

23 августа 2019 в 22:45 419Адам сёзю булан танылып, иши булан къыйматланагъаны биревге де яшыртгъын сыр тюгюл. Эл арада адам оьзюнден тюгюл, сёзюнден билинер деп де негьакъ айтылмагъандыр чы.


Гьасиликалам, адамны загьматы да, сёзю де бири-бирине барышып, толумлашып геле буса, о ким учун да уллу даражадагъы герти насип. Шолай герти насипге ёл салып, яшавда оьз сокъмагъында бир белгили гьыз къоюп юрюген Шагьсолтан Матиевни къысматы да кёплеге уьлгю деме ярардай оьтген. Агьлюдеги алты авлетни бири Шагьсолтан оьзю тенглилеринден бир де айрылмагъан. Агьлюдеги къуллукълагъа да белсенген, тенглилери йимик, сюрюнгенде йыгъылмасгъа, халкъдан артда къалмасгъа дегенлей, къурдашлары булан школагъа юрюген, спорт булан машгъул болгъан. Тувгъан юрту Адилотарда орта школа ёкъ себеп болуп, охувгъа-билимге юреги гьакийген Шагьсолтангъа орта билимни Яхсай школада алма тюше. 1955-нчи йыл жагьил улан асгерге чакъырыла ва Латвияны Лиепа деген шагьарында алты айлыкъ курсларда охуй. Болжаллы охувлары битген сонг Темиркъазыкъ Дав-денгиз флотгъа асгерлик борчун кютме гете.


«Бир керен, – дей Шагьсолтан Шагьбазович, – биз къуллукъ этеген «Молотовск» деген крейсер тыш пачалыкълагъа – Швециягъа, Норвегиягъа къурдашлыкъ сапар булан баргъан эди. Шо сапаргъа биз уьч ай гьазирлендик. Тыш пачалыкълардагъы адамланы яшав гьалы яхшы эди. Олагъа, ерли халкъгъа, бизин дав гемелеге де минме ихтияр берилген эди. Шо йыллар флотдан сегиз минг адамны асгерлик болжалын къысгъартып, уьйлерине къайтарды. Шо буйрукъгъа мен де тюшген эдим. Уьйге къайтагъанда «За дальний поход» деген белги булан савгъатландыкъ».


– Шагьсолтан Шагьбазович, сиз хыйлы йыллар шагьардагъы ашханаланы ва ресторанланы бирлешивюнде инженер-технолог болуп загьмат тёкген адамсыз. Бизде, Дагъыстанда, эргишилер аш этив булан машгъул онча кёп болмагъан, олайлагъа жамиятны янындагъы къараву да, янашыву да башгъа экени сизге белгили. Бирден-эки, ёкъ ерден, сизин ашбазгъа охума бармакълыгъыгъызгъа ким себеплидир?


– Гертиси яхшы, мени ювугъум, тизив спортсмен Магьмут Алибеков мен ашбазны касбусун танглагъангъа «гюнагьлы» деп гьисап этемен. 1958-нчи йыл Магьмутну таъсиринден Нальчикдеги кулинар техникумгъа охума тюшдюм. Техникумну битдиргенден сонг Нальчикдеги ашханаланы биринде ашбаз болуп загьмат ёлум башланды. 1963-нчю йыл атабыз гечингенден сонг Хасавюртгъа гёчдюм ва шагьардагъы ашханаларда, ресторанларда ашбаз, баш ашбаз (шеф-повар) болуп ишлеме башладым. Сонггъа таба шагьардагъы жамият ашамлыкъ контораны директору болуп ишледим. Шо бир вакътини ичинде Москвада Плехановну атындагъы халкъ хозяйство институтну битдирдим ва жамият ашамлыкъны инженер-технологу деген касбугъа ес болдум.


Ишни сюеген, гьар этилеген ишине яратывчу къайдада янашагъан жагь уланны КПСС-ни шагьар комитетинде де эслейлер ва огъар партияны сыдраларына гирме таклиф этелер. 1966-нчы йыл Шагьсолтан Матиев КПСС-ни члени бола. «Магъа, – деп эсгере ол, – коммунистни билетин КПСС-ни шагьар комитетини биринчи секретары Надежда Николаевна Ткаченко оьзю тапшурду».


Бара-бара туруп Шагьсолтан Шагьбазовични шагьардагъы жамият ашамлыкъны бирлешивюню коммунистлерини секретары этип сайлайлар ва шо ишни ол 15 йылны боюнда кютюп тургъан. Загьматны ветераны, бир улан ва эки къызны оьсдюрген, билим берген.


Шагьсолтан Матиевни гьакъында айта туруп, ол гьар ишине яратывчу къайдада янаша. Дейгеним, ол «Къумукъ ашхана» («Кумыкская кухня») ва «Къумукъланы ашлары» деген китапланы язгъан. Китапларда бизин миллетни унутулгъан, унутулуп да битген деген ашларыны атлары эсгерилип къалмай, оланы этеген кюйлери де бериле. Экинчи китапны ол Ибадулла Гьажиев булан бирликде тизген.


Шагьсолтан Шагьбазовични гьакъында язма хыйлы зат бар. Тек айтылма да, язылма да гереклилерини лап аслусу – ондагъы Саламатлыкъ, Адамлыкъ. Шагьсолтан агъав булан таныш болгъанлар да, къурдашлыкъ аралыкъ юрютгенлер де ону оьзюн яхшылыкъ учун яралгъандай къабул этгенлер. Шо буса яшавну оьзек башы болмаймы дагъы?
 

Магьаррам АЛИМГЬАЖИЕВ.