Мурат ПОРСУКЪОВ: «Гьар адамгъа тергевлю янашабыз»

Мурат ПОРСУКЪОВ: «Гьар адамгъа тергевлю янашабыз»


Халкъны социал якъдан якълав управлениелер бары кёп заман бола. Олар ишлейгенли 25 йыллар да оьтюп тура. Биз бугюн шоланы арасында иш гёреген халкъны къуллукъларын  кютеген центр­ны  гьакъында айтма сюебиз. Хасавюрт районда да шолай центр 1994-нчю  йылдан берли ишлей. Кёп йыллар центргъа  Гьадиятула Солтанмуратов ёлбашчылыкъ этип турду. Артдагъы 6 йыл центрны директору болуп Мурат Абдулманапович Порсукъов ишлей.


–Центрны аслу борчу, – янгызлыкъда  яшайгъан адамланы яшав гьалларын  тергемек, шолагъа кёмек этмек, – дей Мурат Порсукъов, мени булан лакъыр эте туруп. – Шону учун да гьар юртда шолай даражадагъы адамлагъа къарайгъан бёлюклер ачгъанбыз. Гьар къуллукъчубуз 8 адамгъа къарай. Олар оьзлер къарайгъанлагъа жумада 2 керен барма герек.


Биз этеген къуллукъланы 6 тюрлюсю бар. Биринчилей, янгыз адамгъа аш этив, сув гелтирив, уьюн жыйышдырыв,  коммунал акъчаларын тёлев гире. Экинчилей, яшавлукъ медицина къуллукъчулар врач язгъан рецептлеге гёре  дарманлар гелтирип, гьалын тергев булан машгъул бола. Яшавлукъ-ихтиярланы юрютеген къуллукъчулар оьзлер къарайгъан адамлагъа янгы  законланы айтып, тарыкъ документлер булан таъмин этип, тас болгъан документлерин янгыртып кёмек эте. Яшавлукъ-педагогика къуллукъчулар буса сакъат адамланы тарыкълы китаплар булан таъмин эте. Яшавлукъ-психология къуллукъчулар, тарыкълы болса, авур ойларындан ­айырмакъ учун, оьзлеге харлылар булан лакъыр эте ва оланы гьалын яхшылашдырма къарай. Тез заманны ичинде  (срочная социальная помощь) кёмек этегенлер де  яшаву  къыйынлы гьаллагъа тарыгъан адамлагъа кёмек эте, демек, центргъа гелгенде харж, ашамлыкъ сурсат яда гийим булан таъминлик болдура. Шо бёлюкге де Гюлнара Алхаматова ёлбашчылыкъ эте.–Юртларда чарасыз адамлагъа кёмек этмек учун кёп социал къуллукъчуланы да къуршама герек чи…–Шону учун бизин центрда 19 бёлюк къурулгъан, шолардан 15-ши юртларда уллу  чагъындагъылагъа ва  сакъатлагъа оьзлени уьюнде кёмек болдура. Бизге агьлюге ва яшлагъа кёмек этеген центрны да къошгъанда, биз оланы да айры бёлюк этдик. Бирдагъы бёлюгюбюз Яхсайда айрыча иш гёре. Шонда уллу чагъындагъылар тенглилери булан лакъыр этип, шашка-шагьмат ойнап, китапханасында да тюрлю китаплар охуп, сав  гюн туруп, ахшам уьюне гетелер. Шонда бирге 24 адам  турма бола.  Шо бёлюкге  де ачылгъандан берли Элмурат Къадиев ёлбашчылыкъ эте.


–Сиз кёп адамгъа къарайсыз. Етишип боламысыз?


–Центрда уллу чагъындагъы ва сакъат адамлагъа къарайгъан  бёлюклерибиз 15 бар. Лап уллусу – Яхсайда. Шо бёлюкге Гьажимажагьатюрт да къошула.  Бёлюкню  заведующийи Дарико Гьажиева – бек талап­лы  касбучу. Ол оьзюню къуллукъчуларын тергей, уьстевюне, айры барып да уллу  чагъындагъыланы къуллукълары нечик кютюлегенни ахтара. Эндирейдеги 7 номерли  бёлюкню гьисабындагъы 22  къуллукъчу да юртдагъы 177 адамгъа къарай.


–Шо къуллукъчулар ишни юрютеген кюй саялы сизин ишигизге де къыймат бериле. Кант этегенлер боламы?


–Бары да адамны рази этме кюй де ёкъ. Биз юртлардагъы къуллукъчуларыбызны айда бир керен центрда жыйып, олагъа янгы законланы англатабыз. Шолай жы­йылгъанда гьарисине оьзлер багъагъан адамгъа оьзюню адамына йимик къарама гереги айтыла. Эгер де бизин къуллукъчуну уьстюнден арза болса, шо да тергегенде герти болуп чыкъса, шолай адамгъа бизин арабызда ер ёкъ. Кёбюсю  гезиклерде юртлагъа барып  оьзюбюз де тергейбиз. Шо ишге мени орунбасарым Элмира Маликова жаваплы. Шолай тергевлер этсек, гьар заведующийни ва гьар къуллукъчуну  жаваплыгъы арта.


Социал къуллукъчуну борчу – оьзю къарайгъан адамны  разилигин алмакъ. Шоланы ичине уллу адамны харжына  ашамлыкъ сурсат ва башгъа маллар гелтирмек, аш этме кёмек этмек, тарыкъ буса,  ашатмакъ, сув  гелтирмек, уьюне киреч чабыв яда бавунда ишлейгенге кёмек этмек,  опуракъларын жувма берип, алып гелмек ва театргъа, концертге  выставкалагъа  барма кёмек этмек  де гире.


Медицина якъдан алгъанда, юрек урув нормасын, иссилигин, дарманлар  ичегенин тергеме герек.  Санаторийге бармакъ учун яда, айтайым, тишлер салдырмакъ учун барма да кёмек этме герек. Дос-къардашына авур  гьалындагъы адамны  багъагъан кюйлени,  гьатта, уллу чагъындагъыланы гёнгю бар буса, компьютерде ишлеме де уьйретме герек.


Бизин центр бугюнлерде  уьйлерине барып 1639-адамгъа къарай. 2016-нчы йылда бизин центрдан 658 адамгъа 582 минг манатгъа кёмек этилинген.


–Бу йылны да 6 айы гетген...


–Бизин иш сав йыл токътамай юрюле. Бу йылны биринчи яртысында  5000-ге ювукъ адамны къуллугъу кютюлген. Шолай да,  биз гьакъ берилип этилеген ишлени де кютебиз. 6 айны ичинде эки миллион манатгъа шолай къуллукълар этилген. Йылгъа – 3,7 миллион манат болажакъ деп гёз алгъа  тутгъанбыз. Тек,  ингдеси, этилеген къуллукъланы сан янын артдырма герекбиз.


Бизин касбучулар уллу чагъындагъылагъа, агьлюню ва сакъатланы гюнлерине, 9 майгъа ва 23-нчю февральгъа багъышлангъан чаралар да оьтгере. Шо байрамлагъа оланы чакъырабыз, бирлерини уьйлерине барабыз. Бизин къастыбыз – центрны гьисабындагъы гьар адамгъа, оланы гёнгю ушатагъан кюйде янашмакъ, оланы янгызлыкъда, оьзлени ойлары ва къайгъылары булан къоймай, гёнгюн алмакъ.


Биз гетген айны ахырында Дагъыстанны загьмат ва социал оьсюв министерликден кагъыз алдыкъ. Шонда айтылагъан кюйде, уллу чагъындагъылагъа болдурулагъан кёмеклени артдырмакъ гёз алгъа тутула. Шо масъалагъа гёре июль айны 29-нда семинар оьтгердик. Шонда къуллукъчулар оьзлени къаравун болдурагъан адамлагъа дагъы да илиякълы янашма герекни гьакъында айтылды.

   


СУРАТЛАРДА: Хасавюрт районда халкъны къуллукъларын  кютеген комплекс центрны директору Мурат Порсукъов; М. Порсукъов  яшланы байрамында.