Инсульт болгъанланы аврувун бакъмакъ учун

Инсульт болгъанланы аврувун бакъмакъ учун

Август айны 27–28-нде Дагъыстан медицина университетни билим берив комплексинде инсульт болгъанланы багъагъан касбучуланы конференциясы оьтгерилди. Шонда Россияны савлукъ сакълав министерлигини алдынлы касбучулары ортакъчылыкъ этдилер.


Дагъыстанны савлукъ сакълав министрини биринчи заместители Фейзулагь Гьабибулаев министрни атындан конференцияны ортакъчыларын къутлап, оьзюню гиришив сёзюн айтды. Ол оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанда къантамурлагъа къарайгъан эки регион центр иш гёрегенни ва биздеги беш шагьарда да биринчи кёмекни этеген къантамурлагъа къарайгъан центрлар барны айтды.


–Бизин гёз алдыбызгъа тутгъан кёп муратларыбыз бар, – деди ол. – Лап да аслусу – инсульт алгъан аврувлагъа къарайгъан хас бригадалар къурма сюебиз. Шолай бригадалар янгыз республикада тюгюл, район ва шагьар савлукъ сакълав идараларда да къурма тийишли. Неге тюгюл, инсульт, инфаркт алгъанлар биринчилей район больницалагъа бара. Шондан сонг оланы регион центрлагъа бакъдыралар. Эгер де биз шолай бригадалагъа ерлерде тарыкълы шартлар яратсакъ, хыйлы утажакъбыз, пайдасы да болажакъ. Сонг да, республиканы оьзге шагьарларында да къантамурланы багъагъан бёлюклени оьсдюрмеге тарыкъ. Масъалалар кёп, оланы оьз гезиги булан бир ёрукъда чечмеге бола, – деди Фейзулагь Гьабибулаев.


Конференцияда ондан сонг чыкъгъан Дагъыстан медицина университетни ректору Сулейман Маммаев оьзюню сёлевюнде булай белгиледи:


– Биз оьзюбюзню профессорларыбызны, дарс беривчюлерибизни янгы сынавлар, билимлер топласын учун Россияны оьр охув ожакъларына бакъдырма гьазирбиз. Сонг шо сынавланы оьзюбюзню оьр охув ожагъыбызда да пайдаландыражакъбыз, – деди ол.


Шо конференцияда неврологлар, анестезиологлар, реаниматологлар ва оьзге касбучулар да ортакъчылыкъ этдилер.П.Гьайбуллаева.