Яллыкъ билмейген Нурсият

11 октября 2019 в 17:27 609
Яллыкъ билмейген Нурсият       Савлукъ сакълав тармакъда ишлейгенлер эл арада абур да, сый да къазанып гелген. Медицина къуллукъчуну касбусун сайлагъанлар асил хасиятлы, илиякълы, сюйкюмлю, эмли къоллу болма герек деп гьисаплана.


Мен оьзюню гьакъында язмагъа сюеген Нурсият Биймурзаевна Элмурзаевагъа да оьрде эсгерген арив битимлер хас. Ол, гертиден де, медицина къуллукъчуланы макътавгъа тийишлилеринден бири.


Нурсият Элмурзаева бу тармакъда намуслу кюйде чалышагъаны 41 йыл бола.   Шонча йылланы узагъында ол касбусуна амин болуп, яшавун къургъан.


Нурсият Элмурзаева 1959-нчу йылда Бабаюрт районну Татаюртунда тувгъан. Шондагъы 8 йыллыкъ школаны битдирген сонг, юреги авуп танглагъан касбусуна ес болмакъ учун, Къызлар шагьардагъы медицина училищеге охума тюшмеге токъташа. Къастлы етер муратгъа дегенлей, 1978-нчи йылда, училищени битдирип, къолуна медсестраны дипломун ала.


Шо йыл яш медицина касбучуну Янгы Коса юртдагъы участка больницагъа бакъдыралар. О йылларда Янгы Косадагъы больницаны баш врачы болуп ишлейген Паша Штанчаев жагьил медсест­рагъа пайдалы насигьатлар бере, касбусуну сырларына тюшюнмеге кёмек эте.


Нурсият касбу танглавда гьеч янгылыш болмагъанына сююне ва къувана. Мелте йимик къызъяшгъа жаваплы борчлар да тапшура. Янгы Коса юртну айлана ягъын тав районланы юртлары къуршап алгъан. Онда яшайгъанланы савлугъун беклешдирмек муратда Нурсият йыракъ мезгилге яяв юрюп, аврувлагъа гече-гюн демей гьазиринде етише болгъан.


1980-нчи йылда Нурсият, ата юрту Тотаюртгъа къайтып, юртдагъы больницада ишин узата. О вакътилерде Тотаюртдагъы больница районну медицина идараларыны лап яхшысы деп гьисаплана эди. Аз заман ишлесе де, Нурсият Элмурзаева гьали де оьзюн тюз ёллагъа салгъан иш ёлдашларыны атларын унутмай.


Больницаны баш врачы Сиражутдин Сурхаевич, баш медсестрасы Полина Михайловна ва олай башгъалары Нурсиятны ишине ва касбу усталыгъын чарлавда къошум этгенлер. Гьар гюн огъар къурдаш да, иш ёлдаш да, сырдаш да ва насигьатчы да болуп токътагъанлар.


1981-нчи йылдан башлап Нурсият Элмурзаева Тамазатёбе участка больницада ишлей. Ишдеги гьаракатлыгъын, бажарывлугъун ва касбу пагьмусун эс этип, больницаны о замангъы баш врачы Байсолтан Устарбеков Нурсиятны баш медсестра этип белгилей. 1985-нчи йылдан тутуп, ол баш медсестраны борчларын намуслу кюйде кюте.


Шо йыллардан берли кёп заман оьтген. Гьали де Нурсият Элмурзаева больницаны орта багъанасы, коллективни оьзеги болуп дегенлей ишин гьеч багьанасыз юрюте. Оьзюне тапшурулгъан борчланы тез ва тетиксиз яшавгъа чыгъара.


Мени гьисабымда, гьар медицина къуллукъчу аврувну юрегинден сезмеге герек. Нурсиятны лап шолай касбучу деп гьисап этемен. Заманында тийишли чаралар гёрюлсе, къайсы аврувну да гьалын енглешдирмеге болагъанны яхшы англайгъан Нурсият Элмурзаева профилактика ва халкъ арада тазалыкъ болдурув ишлени де етдирикли кюйде яшавгъа чыгъара ва англатыв юрюте. Арымай-талмай, къышны сувугъуна ва яйны яллавуна къарамай, Нурсият гьар аврувну уьстюне етише. Аврувлагъа гьайлы янаша, тезден оланы баракалласын ва разилигин алгъан.


Нурсият Элмурзаева оьзюню гьа­къында ончакъы хабарлама да сюймей. Амма иш ёлдашларыны гьакъында сёйлейгенде, оланы атына исси ва макътав сёзлени къызгъанмай.


– Касбумну, юрегим авуп, гиччиден танглагъан эдим. Шогъар бир де гьёкюнмегенмен. Адамланы савлугъун сакъламакъ – бизин ишибиз ва сыйлы борчубуз, ону беклешдирмек – уллу зувап ва рагьмулу иш,–дей Нурсият Элмурзаева. –Бизин коллективде бажарывлугъу ва усталыгъы булангъы кёп медицина касбучулар загьмат тёге. Олар юртлуланы ва коллективни арасында гьюрмет ва сый къазангъан.


Узакъ йылланы боюнда мени яннавурумда этек чалып чалышагъан къуллукъчуланы атларын эсгермеге сюемен: яшланы аврувларын багъагъан медсестра Нурсият Сайдусова, терапевт, участка медсестра Сайида Къурбангьажиева, гечеги сменаны медсестрасы Асият Каркаева. Оланы табанын таптап гелеген медсестралар Фарида Атарованы, Земфира Ибрашеваны, Зульмира Амангишиеваны атларына да исси сёзлер тийишли.


Бугюнлерде ял алмагъа чыкъгъан Савкъат Вагьабованы атын гьюрмет булан эсгермекни оравлу гёремен. Ол бай сынаву булангъы медсестра-акушерка эди. Болажакъ аналагъа нечакъы да гьайлы янашагъан касбучу эди. Огъар юртда кёп аналар баракалласын ва разилигин билдирелер.


Нурсият Элмурзаева кёп керенлер гьюрметлев грамоталар ва баракалла кагъызлар булан савгъатлангъан. Огъар Дагъыстанны савлукъ сакълав министерлигини гьюрметлев грамотасы да тапшурулгъан.


Нурсият Биймурзаевна районну жамият-политика яшавунда да жанлы ортакъчылыкъ эте. Ол район жыйыныны депутаты этилип де сайлангъан.


Нурсият агьлю яшавун да ким де сукъланардай къурма бажаргъан. Бугюнлерде агьлю ёлдашы Гьайбулла янында болмаса да, яшланы тюз ёллагъа салгъан. Ону агьлю чери Гьайбулла авруп, яшлайын гечинип къалды. Амма оланы уланлары Зурап ва Латип, къызы Земфира ата-ананы атын ер этмей яшав къургъанлар...


Нурсият гьар гюн эртен ишине сююне туруп бара ва гёнгю хош кюйде ахшамлар уьюне къайта. Инсан учун шондан уллу насип бармы? Ишинде ону кёп сюеген сыкълашгъан ва бирикген коллектив къаршылай. Уьюнде буса ону сююнчю ва йыбанчы авлетлерини балдан татли авлетлери къулач яйып алдына чыгъалар.


Нурсиятдан уьлгю алып, ону гиччи къызардашы Байзанат ва къызы Земфира да медсестраны касбусун сайлап, бугюнлерде иш уьстюнде гьаракат этелер. Байзанат Тотаюрт больницада ишлей, Земфира буса анасыны яннавурунда, Тамазатёбе участка больницада загьмат тёге.


Нурсият Элмурзаевагъа ва ону анадаш коллективине уьстюнлюклер ва оьрлюклер ёрап, ишигизде гьар заман да бетигиз ярыкъ, къолугъуз эмли, сёзлеригиз ярагъа балгьам болсун деп айтмагъа сюемен.


 

Бэлла ГЬАЖИГЕЛДИЕВА,

РФ-ни журналистлерини союзуну члени.

СУРАТДА: Нурсият ЭЛМУРЗАЕВА.