Элине гьалал къуллукъ этеген улан

Элине гьалал къуллукъ этеген улан           Уллубийавуллу Камил ва Рабият Магьамматовланы агьлюсюн бизин районда танымайгъан адам ёкъдур деп эсиме геле. Айтагъаным, Камил юрт хозяйство тармакъда хыйлы йылланы узагъында чалышгъан. Рабият буса 40 йылдан да къолай мактапда башлапгъы класларда муаллим, артдагъы йылларда завуч болуп загьмат тёге. Оланы яшлары да билимли, пагьмулу экени тамаша тюгюл. Шо агьлюню 5 де яшы оьр билимлеге ес болгъан ва гьариси бир тармакъда ишлеп туралар.


Камил ва Рабият Магьамматовланы уланы Жабрайылны мен оьзюм де ювукъ таныйман. Биз бир мактапда охугъанбыз. Айтагъаным, мактапда оьтгерилеген гьар тюрлю адабият, спорт чараларда бирче ортакъчылыкъ этгенбиз. Яш заманындан берли Жабрайыл билимге гьасирет болуп оьсгенине шагьатман.


Ол 1979-нчу йылда тувгъан. Жабра­йыл 1996-нчы йылда ата юртунда мактапны охуп битдире. Шо йыл Самарадагъы асгер-медицина институтгъа охумагъа тюше ва 2002-нчи йылда докторну касбусуна ес бола. 2002–2003-нчю йылларда буса ол интернатурада хирургия тармакъны танглай. Оьр билимге ес болгъан Жабрайыл Магьамматов гьар тюрлю асгер бёлюклерде бажарывлу медицина къуллукъчу гьисапда борчларын кюте. 2004–2007-нчи йылларда ол Самарадагъы асгер бёлюгюню санчастында баш ординатору болуп ишлеген.


2007-нчи йылны апрель айындан 2009-нчу йылны декабр айына ерли Ж. Магьамматов Тольяттидеги 269 номерли асгер госпитальны хирургия бёлюгюню ёлбашчысыны къуллугъунда ишлеген. 2009-2013-нчю йылларда ол Самарада ерлешген асгер бёлюклерде касбусун камиллешдирип къуллукъ этген. 2014-нчю йылны октябр айындан бугюнге ерли Жабрайыл Тажикистанны тахшагьары Душанбеде ерлешген 451 номерли асгер госпитальны хирургия бёлюгюню ёлбашчысы болуп чалыша.


Ж. Магьамматов 2016–2019-нчу йылларда Самарадагъы пачалыкъ медицина университетде урология аврувланы ахтарагъан кафедрада аспирант болуп билимлерин камиллешдирген ва 2019-нчу йылны март айыны 29-нда Уфада Башкъырт пачалыкъ медицина университетде илму ишин якълай ва медицина илмуланы кандидаты деген алим атгъа ес болгъан.


Асгер госпитальда загьмат тёгеген касбучу дав тюртюшювлер болагъан ерлерде де ортакъчылыкъ болдурагъаны ачыкъ. Демек, Жабрайыл Магьамматов 2017-нчи йылда Сирия уьлкеде хас буйрукъну кютмеге баргъан.


451 номерли асгер госпитальда Ж. Магьамматов кёп санавда авур операциялар этген, хыйлы солдатланы савлугъун беклешдирген. Ол 20-дан артыкъ илму макъалаланы автору да дюр. Олай да, Ж. Магьамматов регионара ва халкъара конференцияларда ортакъчылыгъын болдуруп, шоларда докладлар да этген. Ону илму ахтарывлары Самарадагъы медицина университетни урология кафедрасында ва Душанбедеги 451 номерли госпитальда къоллана.


Жабрайыл РФ-ни Президентини указларына гёре Суворовну ва Жуковну медаллары булан савгъатлангъан. Сириядагъы Пальмираны азат этгени саялы, огъар РФ-ни Оборона министерлигини савгъатлары да тапшурулгъан. Ж. Магьамматов уьйленген, уьч яшны оьсдюре ва тарбиялай.


Огъар касбусунда дагъы да оьрлюк­лер ва оьз халкъына, элине гьалал къуллукъ этмекни ёрайбыз.
 

Багьавутдин Самадов,

журналист, Россияны журналистлерини союзуну члени.

Суратда: Ж. Магьамматов.