«Катюшаланы» кёмеги фронтну гьалын алышдыргъан

«Катюшаланы» кёмеги фронтну гьалын алышдыргъан

       Ноябр айны 19-зу Россия Федерацияны ракет асгерини ва артиллериясыны гюню деп гьисаплана. 1942-нчи йылны шо гюнюнде, эртен сагьат сегизге ярым вакътиде, Сталинграддан таба бизин армия артиллерия гьазирлик булан бир сагьат 20 минут вакътини ичинде «Катюшалар» булан атышып душманны адашдырып, сонггъу гьужумгъа ёл ачгъан. Къаравулланмагъан артиллерия атышывну натижасында гитлерчилер не этегенин билмей турагъан заманда Совет Армия «Уран» деген гьужум операциясын башлагъан. Армияны «Катюша» атышыв савутларыны санаву 3 минг 500 болгъан.


Къызыл Армияны артиллериясыны гюнюн белгилемек деген Указ 1944-нчю йылны октябр айыны 21-нде чыкъгъан. Указгъа СССР-ни Оьр Советини Президиумуну Председатели Михаил Иванович Калинин къол салгъан болгъан.


Бизин армияны артиллерия гючлери Уллу Ватан давну йылларында уьлкени Уллу Уьстюнлюгюн къолда этмек учун кёп пайда гелтиргенин дав ахтарывчу алимлер де кёп керенлер эсгерген.


Ракет асгерни ва артиллерияны гюню деген байрам Россияда 2006-нчы йылны май айыны 31-нден берли оьт­герилмеге баш­лагъан.


                                                                       

М.ЭСЕНБИЕВ