Театрны йылында…

Театрны йылында…


      Белгили экени йимик, Россияны Президенти оьтген 2019-нчу йылны Театрны йылы деп белгилеген эди. «Ёлдаш» газетде сынав топлайгъан ДГУ-ну филология факультетини журналистика бёлюгюню студенти Уркъуят ДАВУТОВА, РФ-ни ат къазангъан артисти, Дагъыстанны халкъ артисти Байсолтан ОСАЕВ булан ёлугъуп, Къумукъ театрны оьтген йылгъы гьаракатыны гьакъында къысгъаракъ лакъыр этген.

 

– Байсолтан Камилович, Театрны йылында сизин коллектив не йимик янгы спектакллер салды?


–Театрны йылын оьтгермекни гьакъындагъы таклиф булан РФ-ни театр чалышывчуларыны союзуну председатели Александр Калягин чыкъгъан эди. Президент шо таклифни къабул этди. Къумукъ театр оьтген йылны ичинде эки уллу спектакль салды. Бириси – «Ханума» деген спектакль, комедия. Экинчиси – «Давда той» да – автору Абдул-Вагьап Сулеймановну 110 йыллыгъына багъышлап салынды. Бу спектакль оьтген асруну алтмышынчы йылларында салынгъан болгъан. Оьзю Сулейманов театр учун кёп пьесалар язгъан, театрны директору болуп да ишлеген. Ону юбилейине бу спектаклни биз репертуаргъа янгыдан салдыкъ.


– Яшлар учун да сизин янгы спектакллеригиз болду чу…


– Герти. Яшлар учун къумукъча да, орусча да спектакллер салынды. «Маугли», «Аленький цветочек», Атав Атаевни пьесасына гёре «Акъ къозу» деген ва оьзге спектакллер ойналды. Яшлар булай спектакллени кёп сююп къабул эте. Милли театрда милли драматургия аслу ерни тутма тарыкъ.


– Сизин коллектив башгъа республикалагъа барып да спектакллер гёрсетегени белгили


– Биз Владикавказда оьтгерилген фестивальда ортакъчылыкъ этдик. Нальчикде болдукъ. Грозныйде биринчилей милли театрланы фестивалы оьтгерилди. Шонда ортакъчылыкъ этдик. Он етти республикадан милли театрлар гелген эди. Ондан къайры да, гьар тюрлю театр форумларда да бизин коллективге ортакъчылыкъ этме тюшдю. Къумукъ юртлагъа да гастроллагъа бардыкъ. Халкъ кёп сююп спектакллеге къарама геле, театрын сюе.