Манвел Мажонц: «Къоллавчуланы талапларына тергев къолайлаша»

Манвел Мажонц: «Къоллавчуланы талапларына тергев къолайлаша»

Артдагъы йылларда Дагъыстанда къоллавчуланы яшавлукъ-коммунал къуллукъларын кютювге байлавлу болуп айлана якъда кёп разисизликлер тувулуна десек, къопдурув болмас. Къоллавчулар йыл боюнда чакъда-чакъда ягъарлыкъ газ ва шолай да электрик токлар етишмейгени, къайтып къалагъаны саялы, кёп къыйынлыкълагъа, тас этивлеге тарыйгъаны теренден ойлашдырмай болмай.

 

Шону гьисапгъа алып, къоллавчуланы талапларын кютювге байлавлу болуп онгайлыкъланы болдурувда ДР-ни Гьукуматыны янындан гёрюлеген чаралар гележек учун инамлыкъны тувдура. Гьалиги заманда айрыча адамланы, предприятиелени, къурумланы яшав-турушунда, чалышывунда энергия гючлер булан толу кюйде таъмин этив-агьамиятлы масъала.

 

Уьстде эсгерилген агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп бугюнлерде РИА «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде болгъан прес-конференцияда ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Манвел Мажонц республикабызны маълумат къуралларыны къуллукъчуларына баянлыкъ берди.

– «Мени Дагъыстаным» деген проектни оьлчевюнде алда этилинген ишлер булан тамамланмайлы, республикабызны яшавлукъ-экономика масъалаларын ёрукълашдырыв давам этиле, – деп узатды ол оьзюню гиришив сёзюн. – Шону учун айрыча ДР-ни энергетика ва яшавлукъ- коммунал министерлиги къурулгъаны да гележекде къоллавчуланы янындан тувулунагъан разисизликлени ёрукълашдырмагъа, демек, гючлени жыйып-бирикдирип дегенлей, къуллукъланы оьз болжалларында сан яны булан яшавгъа чыгъармагъа имканлыкълар яратылажакъ демеге ярай. Озокъда, шону учун инвестиция проектлер де къурулгъан ва шоларда лап да агьамиятлы борчлар белгиленген. Шо борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун регионларда да кёп къдардагъы къуллукъланы къуршайгъан ортакъ-бирлешген центрын къурма тюшегени белгили.

 

Белгили болгъан кююнде, «Дагъыстанны газ булан таъмин этивню чаралары гьакъындагъы» инвестиция программагъа гёре 2021-2022-нчи йылларда бизин республикабызны 11 районунда, умуми кюйде алгъанда, 425,4 миллион манатны оьлчевюнде къурулуш-ясандырыв ишлер оьтгерилежек. Шолайлыкъда, 17 объектде газны пайлайгъан ерлер салынажакъ ва шолай да 90 чакъырымгъа ерли манзилге газ тартылажакъ. Дагъы да аянлашдырып айтсакъ, 13 мингге ювукъ къоллавчуланы талаплары кютюлежек. 2030-нчу йылгъа буса бары да дагъыстанлылар толу кюйде газ ягъарлыкъ булан таъмин этилежек. Гьалиге ерли ягъарлыкъ газ булан бизин республикабызны къоллавчуларыны 70 процентге ювугъу таъмин болгъан.

 

Эсгерилген заманны ичинде Дагъыстанда «Россети Северный Кавказ» деген акционер жамиятны сиптечилиги не гёре къоллавчуланы электрик гюч булан таъмин этивге тергев гючленежек. Шону учун эсгерилген компанияны янындан бу йылгъа 1,7 миллиард манат харж айырылажакъ. Гележекдеги беш йылгъа да «Россети...» компанияны янындан Дагъыстанны электрик сетлерин янгыртмакъ учун 35 миллиард манат харж гёз алгъа тутулунгъаны гьакъда да айрыча эсгерилди.

 

Шолайлыкъда, республикабызны ягъарлыкъ-энергетика тармагъындагъы къыйынлы гьалны алдын алма ва шону натижасында бизнес булан машгъул болагъанлагъа кёмеклешмеге умут этиле.Неге десегиз, далапчылыкъ булан машгъул болагъан тайпалар базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде юрюлеген тогъатартывда бир йимик тенг онгайлыкълардан пайдаланмагъа тарыкъ. Шону учун олагъа экономиканы яшыртгъын тармагъына бойсынмайлы, тийишли къурумларда гьисапгъа алынып, чалышывуну натижаларын налоглардан яшырмайлы ачыкъгъа чыгъармагъа тарыкъ болажакъ.

 

Прес- конференцияны ахырында Манвел Мажонц журналистлер берген кёп къадардагъы соравлагъа жаваплар къайтарды ва ахырында журналистлеге де эсгерилген программада белгиленген борчланы яшавгъа чыгъарылывуна байлавлу болуп къоллавчулагъа чакъда-чакъда маълумат бере турмакъны таклиф этди.