Хыйлы иш этилип тура

Хыйлы иш этилип тура

Барыбызда билегенибиз йимик, март айны башлапгъы гюнлеринде Россияны Федерал Жыйыныныны Федерация Советинде Дагъыстанны гюнлери оьтгерилди. Бизин республиканы яшавлукъ-экономика якъдан оьсювюне байлавлу къабул этилген къарар шо гьаракатны агьамиятлы бир гьасили болду. Неге тюгюл де, шо къарарда янгыз бизин республиканы экономикасын четим гьаллар ва олай да гьар ватандашны да яшавуна таъсир этип турагъан йылллар булан чечилмей турагъан масъалалалар эсгерилип къалмай. Шоланы артгъа салмайгъан кюйде чечивню ёллары да белгилене.

 

Ачыкълашдырып айтгъанда, бизин республикада экология, демек, табиатны къоруп сакълавгъа байлавлу гьал баргъан сайын четимлешегенине, тергев бериле. Шону булан бирге ишсизлени санаву артып турагъанына, айлыкъ алапалар уьлкени оьлчевюнде оьзге регионлар булан тенглешдиргенде лап тёбен даражада къалып турагъаны артгъа салмай ёрукълу кюйде чечилмеге тюшеген масъалалар гьисапда белгиленген. Шолай масъалаланы арасында юрт ерлерден ватандашлар шагьарлагъа гёчюп турагъаны, олай да алдын берли хайыр берип тургъан юзюм оьсдюрюв ва ону ишлетив тармакъгъа берилеген тергевню артдырмагъа тюшегени де, юрт хозяйство агьамияты булангъы топурукълар асувлу пайдаланмайгъаны да бар. Шондан къайры да, бизин республиканы оьсювюне таман чакъы акъча маялар къуршалмайгъанлыгъы, адамлар учун тийишли яшавлукъ шартлар ва къошум онгайлыкълар болдурулмайгъаны айрыча эсгериле. Озокъда, савлукъ сакълав идараларда ватандашланы къуллукълары таман даражада кютюлмейгенлиги де разисизлик тувдура.  

 

Белгили экени йимик, оьрде эсгерилген ва кёп тюрлю оьзге масъалаланы ёрукълу кюйде чечмек учун инг алда аслам акъча маялар гёрсетилмесе бажарылмайгъаны англашыла. Шо саялы бизин республиканы яшавлукъ-экономика якъдан оьсювюне байлавлу къабул этилген къарарда бюджетден бир къадар харж гёрсетилгенден къайры да, онгача иш гёреген мадарлы адамлар да пачалыкъ къурумлар булан алда токътагъан масъалаланы чечивге къуршалажакъ деп къаравуллана.

 

Бугюнлерде бизин республиканы яшавлукъ-экономика якъдан оьсювюне байлавлу къабул этилген къарарны яшавгъа чыгъармакъ учун хыйлы иш этилген. Мекенлешдирдирип айтсакъ, яшавлукъ агьамияты булангъы идараланы биналары толу кюйде дегенлей янгыртылып ярашдырылып тура. Савлукъ сакълав идаралагъа гьалиги талаплагъа жавап береген ясандырывлар булан таъмин этив узатыла. Янгыз шагьарларда тюгюл, юртларда да яшлар бавланы ва школаланы янгы биналарыны къурулушу юрюле. Бизин республиканы оьлчевюнде тюгюл, савлай уьлке учун да агьамиялы ёллар, олай да шагьарланы ва юртланы орамлары ярашдырыла.

 

Бизин республиканы яшавлукъ-экономика якъдан оьсювюне байлавлу къабул этилген къарарда айрыча айтылагъан 2003-нчю йылда ЮНЕСКО инсанурлукъ учун агьамиятлы варислиги гьисапда санавгъа алгъан Нарынкъалада ярашдырыв ишлени юрютмек учун, олай да эсги шагьар булан бирче Дербентни янгырьывгъа оьсдюрювге бир-эки йылны ичинде умуми кюйде 330 миллиард манат гёрсетилежеги белгили. Шо акъча маяланы аслам пайы бакъдырылып да битген. Шону булан бирче, Октябр инкъылапны атындагъы татавул, Къызлар ва Южно-Сухокумск шагьарларда айрыкъ сувлар агъагъан ясандырывлар генглешдирилип янгыртылажакъ. Ичеген сувну тазалыгъын болдурувгъа, Гьайдакъ – Дербент бойдагъы сув быргъылар алышдырылажакъ.   

 

Магьачкъала аэропорту да янгыртыла. Эгер де, аэропорт мекенли кюйде янгыртылып, ярашдырыв ишлер тамамланса, Дагъыстангъа гелеген адамланы санаву шайлы артажакъ. Шолайлыкъда, бизин республикада турист тармакъны оьсдюрювге къошум шартлар яратылажакъ.

 

Бизин республиканы яшавлукъ-экономика якъдан оьсювюне байлавлу къабул этилген къарар 2024 -нчи йылны ахырана толу кюйде яшавгъа чыгъарылажакъ деп къаравуллана. Шо къарарда эсгерилеген ишлени къадары, демек, башлапгъы гьасиллери Россияны Федерация Советинде бу йыл сентябр айда арагъа салынып ойлашылмагъа гёз алгъа тутула.