Башлапгъы гьасиллери чыгъарыла

Башлапгъы гьасиллери чыгъарыла

Алдагъы гюнлерде Магьачкъала шагьарда жамият чалышывчу Бэлла Арсланованы сиптечилиги булан юрюлеген «Къумукъ фольклор ва гьалиги къумукъ поэзия» деген конкурсну биринчи тирети оьтгерилди. Оьзюне филология илмуланы доктору, профессор Разият Агьматова ёлбашчылыкъ этеген «Республика охув центрында» юрюлген шо гьаракатны барышында конкурсгъа гёрсетилген яратывчулукъ ишлер гёзден гечирилди.

 

Шо гьаракатда ортакъчылыгъын болдургъан филология илмуланы доктору, «Ёлдаш» газетни баш редактору Рашит Акавов жыйылгъанланы ва конкурсгъа къуршалгъанланы къутлап сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде гьалиги шартларда ана тилни, халкъны адабият варислигин аяп сакъламакъны агьамиятлыгъы гьакъда айтды.


Эсгерилген конкурсуну жюрисине къуршалгъан Разият Агьматова, шаир, «Тангчолпан» журналны редактору Супиянат Мамаева, «Ёлдаш» газетни къуллукъчусу Хадижат Жанболатова конкурсну сонггъу тиретинде къаралажакъ яратывчулукъ ишлени къыйматлав гьаракат давам этилежегин мекенлешдирди.


Дагъыстанны халкъ артисткасы Зоя Чунаева оьзю аргъан согъуп йырлагъан йырлары булан жыйылгъанланы къурчун къандырды. Разият Агьматова оьзю ёлбашчылыкъ этеген къошум билим берив идараны къонакъларына татывлу ашлар булан тепси къурду.


 

Бизин маълумат.

СУРАТДА: конкурсну жюриси.