Янгы яшлар бавлары Къурулажакъ

Бу йылны ахырына ерли Магьачкъала шагьарда школа чагъы­на етишмеген яшлар тарбияланагъан 9 ожакъны янгы бмнасы къурулуп, пайдаландырывгъа берилмеге гёз алгъа тутулгъан. Магьачкъала шагьарны администрациясыны билим берив управлениесини ёлбашчысы Вадим Дибияев маълумат къуралларыны вакиллерине шо гьакъда билдирген.


Ону сёзлерине гёре, эсгерилген идараланы биналары федерал программаланы яшавгъа чыгъармакъ учун гёрсетилген акъча маялар харжланып къурулажакъ. Шолагъа 1 минг 500 гиччипавну къабул этмеге бажарылажакъ.


Шону булан бирге, ол билдиргени йимик, бугюнлерде бизин республиканы тахшагьарында иш гёреген яшлар бавланы санаву 70-ге етише. Шолагъа 20 мингден де артыкъ гиччипав къуршалгъан. Тек буссагьатгъы вакътиде яшлар бавларына юрюмеге башламагъа гезикге токътагъан яшланы санаву 25 мингден де артыкъ. Шону гёз алгъа алгъанда, яшлар бавларыны янгы биналарын къурмакъны агьамиятлыгъы оьзлюгюнден англашыла. Гелеген йылланы ичинде де бизин республиканы тахшагьарында дагъы да 10-дан артыкъ яшлар бавларыны биналары къурулуп пайдаландырывгъа берилежек.


Н. БАЙБОЛАТОВ.