Маълуматлар

Далапчы яшланы арагъа чыгъара

Россияда Дагъыстан оьзтёрече табии байлыкълары, бай милли мердешлери ва гьар тюрлю тармакъларда чалышагъан халкъ саниятларыны усталары булан танывлу республика десек, гьакъыкъатгъа къыйышмай къалмас. Базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде оьсюп гелеген наслуланы гележегин гьисапгъа алып, олар учун далапчылыкъ булан машгъул болмагъа иштагьландырагъан чараланы ахтармагъа ва тангламагъа тюше. Яшав сынаву ташдыра­гъаны йимик, охувдан бош заманын олар далапчылыкъны якълап, школа чагъындан тутуп агьамиятлы тармакъда башлапгъы абатларын алмагъа башлайгъаны анг­лашыла. Гьакъыкъатда буса яшавда бары да кемчиликлер аслу гьалда ишсизликден-«эркинликден» таба амалгъа гелегени белгили. Эсгерилген агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп бугюнлерде ДР-ни печат ва маълумат минис­терлигини сиптечилиги булан Магьачкъалада прес-конференция оьтгерилди. Прес-конференцияда ортакъчылыкъ этген яш наслуланы далапчылыкъ булан машгъул болувуна кёмеклешеген центрыны башчысы Б. Мурзаев ва шолай да «Далапчылыкъны фабрикасы» деген къурумну вакиллери де ортакъчылы­гъын болдурду. Белгили болгъан кююнде, оьсюп гелеген яш наслуланы далапчылыкъ булан машгъул болма муштарлыларыны арасында, дагъы да ачыкълашдырып айтсакъ, 14-17 йыллыкъ оьмюрюндеги далапчыланы къуршап, сентябр­ни башындан тутуп, октябр айны 20-сына ерли хас олимпиадасын оьтгермеге умут этиле. Шо да бир нече бёлюк­леге айырылып оьтгерилежек. Демек, яш далапчыланы арасында олимпиадада ортакъчылыкъ этме инамлыкъ къазангъанлары далапчылыкъгъа кюрчюленген гьар тюрлю масъалалагъа байлавлу суаллагъа жавап бермеге борчлу болажакълар. Олимпиаданы ортакъчыларыны арасында алдынлы ерлеге ес болгъанлары багьалы савгъатлар булан иштагьландырылажакъ. Шолайлыкъда, далаплы яшланы арагъа чыгъармагъа имканлыкълар яратылына.

«Дагъыстанлы къатынны» биринчи берилиши болажакъ

Алдагъы гюн РГВК «Дагъыстан» телеканалны студиясында «Дагъыстанлы къатын» журналны да, аты эсгерилген телеканалны да бирче яшавгъа чыгъармагъа гёз алгъа тутулгъан «Дагъыстанлы къатын» деген проектге байлавлу таныш этив ёлугъув (презентация) оьтгерилди. Шонда Дагъыстанны маълумат, печат министри Умаросман Гьажиев, республика газетлени, журналланы редакторлары, телевидениени къуллукъчулары жыйылгъан эди. РГВК-ны генеральный директору Камила Гьамзатова бу проект Дагъыстанны айтылынгъан къатынларыны гьакъында кёп адам билсин учун тарыкъ ва агьамиятлы экенни белгиледи. Биринчи берилиш бары халкъ яхшы таныйгъан политика ва жамият чалышывчу, дагъыстанлы биринчи философ къатын Людмила Хизгиловна Авшалумовагъа багъышлангъан. –Бизде, Дагъыстанда, белгили къатынлар кёп бар. Оланы гьакъында къужурлу макъалалар «Дагъыстанлы къатын» журналда гезиги булан чыгъып тура. Журналны оьзюню охувчулары, телевидениени де оьз къаравчулары бар. Шону учун гёзел къатынларыбызны гьакъында дагъы да кёплер танысын учун, биз гючлерибизни бирлешдирме токъташдыкъ,–деди РГВК «Дагъыстан» телевидениени генеральный директору Камила Гьамзатова. Дагъыстанны маълумат ва печат министри Умаросман Гьажиев, оьзюню гиришив сёзюнде пикрусун ачыкъ этип, булай эсгерди: –Мен ойлашагъан кюйде, бу – бек къужурлу проект. Къыйынлыкълагъа да чул бермейли, бары да тармакълагъа къуршалгъан, уьстюнлюклеге етишген бизин дагъыстанлы къатынланы гьакъында язмагъа да, телевидениеден гёрсетмеге де тийишли. Олай да, биз «Дагъыстанлы къатын» журнал булан бирге шу проектге гёре китап этип чыгъармагъа да хыялыбыз бар. Министрни сёзюн давам эте туруп, «Дагъыстанлы къатын» журналны баш редактору Найида Керимова лакъырны толумлашдырды: –Дагъыстанлы къатынлардагъы чыдамлыкъны, аривлюкню, къоччакълыкъны биз гьаман да журналыбызны бетлеринде де сезебиз. Бизде уллу игитликге тенг гелеген къысматлары булангъы къатынлар нечакъы да ёлугъа. Гьариси – бир къужурлу, кимни де тергевюн тартагъан къысмат. Оланы гьакъында охугъан инсан дагъыдан да бек ругьланып къанатлана. Шолай къатынланы гьакъында хабарлама сюебиз. Шо ёлугъувда Дагъыс­танны маълумат ва печат минист­рини биринчи замес­тители Рустам Жалакъов, «Дагестанская правда» газетни баш редактору Бурлият Токъболатова, проектни якълай туруп, оьзлени янындан болагъан кёмегин этежегин айтдылар. Сёйлевлер, таклифлерден сонг Людмила Авшалумовагъа байлавлу болажакъ биринчи берилишден гиччирек видео ролик гёрсетилди. Толу берилишге сентябр айны 11-нде, сонгугюн, РГВК «Дагъыстан» телеканалдан къарамагъа боласыз.
Паху Хайбуллаева 14 сент. в 12:29

Жамият чалышывчулар булан гьакълашыв

ДР-ни пачалыкъ маълумат къуралларыны къуллукъчулары булан республикабызны «Янгы Дагъыстан» деген регион жамият къурумуну башчысы Солтанмагьаммат Нартбиев ва ДР-ни Жамият палатасыны члени Вагьап Къазибеков булан ёлугъуву болду. Ёлугъув республиканы пачалыкъ маълумат къуралларыны ва шолай да жамият чалышывчуларыны арасындагъы байлавлукъланы беклешдиривге багъышлангъан эди. – Эки арадагъы байлавлукъланы генглешдирив – гьалиги заманда бизин алдыбызда токътагъан лап да агьамиятлы масъала, – деди ёлугъувну ачгъан ва юрютген «Дагестанская правда» деген республика газетни баш редактору Бурлият Токъболатова. – Журналистлер арагъа чыгъарагъан ва гётереген яшавлукъ-экономика агьамияты булангъы масъалалар аз къаршылашмай. Шолар булан ювукъдан таныш болуп, йиберилген кемчиликлени тийишли гьакимият къурумлагъа ва шолай да ватандашланы ихтиярларын якълайгъан къуллукълагъа етишдиривде жамият чалышывчулар да къол ялгъамагъа борчлу. Шону учун бугюнгю ёлу­гъувда да белгили жамият чалышывчуларыбыз булангъы гьакълашыв, оланы пикруларын, ойларын охувчуларыбызгъа малим этив пайдалы болур деп ойлайман. Белгили болгъан кюйде, гьакимият къурумларда ва шолай да ватандашланы ихтиярларын якълайгъан къуллукъларда чалыша­гъанлар барысы да бирни йимик борчларына намуслу кюйде янашмай. Шону учун бизин республикабызны шагьарларында ва районларында яшайгъанланы арасында разисизликлер, гьакимият къурумлагъа, депутатлагъа инамсызлыкъ тувулунагъаны тергевню тартмай болмай. «Янгы Дагъыстан» деген регион жамият къурумну башчысы да уьстде эсгерилген къурумларда ва жавап­лы къуллукъларда борч­ларына сувукъ-салкъын янашагъанлыгъы гьакъда ичибушуп эсгермей болмады. – Мени республикадан тышда ишлейгеним 15 йылдан къолай бола, –деди ол. – Уьлкебизни тахшагьарында ишлесем де, Дагъыстанны яшавлукъ-экономика оьсювю гьакъда ойлашмай тюгюлмен. Дагъыстанны оьзтёрече табии байлыкълары, белгили халкъ саниятларыны усталары бар. Айтмагъа сюегеним, шолай имканлыкълардан асувлу кюйде пайдаланмакъ учун ерли гьакимият къурумлар да оьз къошумун этмесе, Дагъыстанда оьсюв болмай. Агропромышленный комплексинде, туризмни оьсдюрювде йиберилген кемчиликлени гётереген маълумат къуралланы къуллукъчулары да къаршылашмай тюгюл. Уьстевюне, бугюнлерде бизин республикабызда федерал пачалыкъ маълумат къуралланы къуллукъчулары да ишчи сапары булан болду ва Дагъыстанны яшавлукъ-экономика масъалалары булан ювукъдан таныш болуп, шолагъа байлавлу оьз пикруларын маълумат къураллардан таба малим этмеге разилигин билдирди.