«Таргъуну гёзел къызы» эсден таймай

«Таргъуну гёзел къызы» эсден таймай


Пятница, 01.06.2018г. - "ЁЛДАШ".


Магьачкъаладагъы поэзияны театры. 28-нчи май. Экинниге таба мунда шаирлер, язывчулар, алимлер, студентлер ва охувчу яшлар, муаллимлер жыйылма башлады. Дагъыстанны язывчуларыны союзуну къумукъ секциясы бизин белгили ва сююмлю шаирибиз Жаминат Керимованы етмиш йыллыгъына байлавлу эсделик ахшамын оьтгере.


 

Дагъыстанны халкъ шаири, къумукъ секцияны ёлбашчысы Шейит-Ханым Алишева Жаминатны эсделик ахшамына жы­йылгъанлагъа баракалла билдире туруп, шаирибиз кимни де сююп де, сюйдюрюп де бола­гъан пагьмусу булангъы къоччакъ хасиятлы адамыбыз экенни эсгерди. Ону поэзиясына ва оьзю­не гьашыкълар гьатта къызларына да Жаминатны атын къойгъанны, олар гьали оьсюп уллу болгъанны, залда олтуруп уьчюнчю класгъа барагъан Жаминат ­Байболатова да барны айтды ва ону сагьнагъа чакъырды. Гиччи Жаминат шаирибизни «Зульфия» деген шиърусун охуду. ДР-ни язывчуларыны союзуну правлениесини председатели, Дагъыстанны халкъ шаири Магьаммат Агьматовгъа сёз берилди.


–Мен залда олтургъанлы сагьнадагъы Жаминатны портретине къарайман. Бир мююшде оьзю кёп сюеген шаири Лермонтовну сураты да бар. Муна Жаминат оьзю де бизин булан, ол арабыздан гетмеген деген гьислер оюмну къуршай. Шонча да Жаминатгъа ошатып, жанлы этилген сурат. Жаминатны уьюнде Расул Гьамзатов булан да, оьзге белгили шаирлер булан да бизин кёп ёлугъувларыбыз болгъан. Ол гьар язагъан сёзюн, гьар язгъан сатырын оьзюню юрегинден оьтгерип яза эди. Шолай болмаса, язылгъан шиъру охувчуну юрегине де тиймей, тез унутула. Гёресиз, Жаминат ва ону поэзиясы унутулмай, ол бизин барыбызны да бугюн ёлукъдурду, бу залгъа жыйды. Жаминат оьзю ойлашагъанны, оьзю билегенни, яшавда сезгенни яза эди. Ону ойлашып, гючден чыгъарып, иш этип олтуруп язгъан шиърулары ёкъ. Неге тюгюл, ону гьар язгъан шиърусунда сююв, халкъына сююв, Дагъыстанына, Таргъусуна, Таргъу тавуна, бизге барыбызгъа да сюювю гьис этиле. Шону учун Жаминат бир де бизин эсибизден, халкъыны эсинден таймажакъ. Ол савунда халкъ шаири болуп битген эди. Арабыздан тез гетди. Оьзюню къоччакъ хасияты, къатты ругьу булан ол аврувуна да чул бермей кёп асарлар яратды, оьзюн халкъына, Дагъыстангъа танытды. Ону гьакъында шиърулар язылды, йырлар йырланды. Ол бизге барыбызгъа да яшавда не къыйынлыкълар къаршы болса да, нечик яшама герекни, нечик яратма герекни, нечик сюйме герекни дарсын берип гетди. Шолай къоччакъ хасияты, къатты ругьу, пагьмусу, гёзел келпети булан ол эсибизде де яшажакъ.


Эсделик ахшамны юрютеген Шейит-Ханым Алишева сёйлейгенлеге сёз бергенче, Жаминатны шиъруларын охуй турду, ону шируларына гёре язылгъан йырланы бизин белгили йыравларыбыз сёйлейгенлер булан аралашдырып йырлай турдулар.


Профессор Абдулкъадир Абдуллатипов Жаминат булан болгъан ёлугъувланы эсге алып хабарлады. Оьзю Таргъу школаны директору болуп ишлейген заманда Жаминатны школагъа алып охутгъанны, муаллимлер уьюне барып дарслар юрютгенни эсгерди. Школаны битдирген сонг университетге тюшме ва онда охувун битдирме де къол ялгъагъа­нын айтды.


Ондан сонг белгили йыравубуз Рукъият Гьамзатова Жаминатны сёзлерине язылгъан йырны йырлады.


Сагьнагъа салынгъан Жаминатны портретин этген белгили художник Альберт Хажаев шаирибиз булангъы ёлугъувларын эсгерди. Жаминат оьзюню суратын этгенни сюймей тургъанны, артда да гьаран рази болгъанны айтды.


Таргъудагъы школаны охув­чулары Жаминатны шиъруларын чебер кюйде охуду. Школаны директору ­Камалутдин Межитов Жаминатны биринчи юбилейи школада оьтгерилгенни эсгерди. Жаминатны сёзлерине гёре кёп йырлар йырланса да, авторну аты эсгерилмей къалагъанын айтды. «Башлапгъы сююв» деген ону шиърусун чебер кюйде охуду. Йыравубуз ­Хадижат Ибрагьимова Жаминатны сёзлерине гёре яратылгъан йырны йырлады.


Шаир ва таржумачы Марина Агьматова-Колюбакина Жаминат булан болгъан кёп санавда ёлугъувларын эсгере туруп, ону шиъруларын орус тилге гёчюргенин айтды ва бирисин охуду. Жаминатны яшавуну, яратывчулугъуну гьакъында гележекде роман язмакъ учун бир къатарбаш язывчу тувар яда тувгъандыр, гьали Таргъуну тар орамларындан чабып айлана буса да ярай деп эсгерди ол. Белгили шаирибиз Патимат Абукова да Жаминат булангъы ёлугъувларын эсгерди, яратывчулугъуну гьакъында айтды. Аты айтылгъан йыравубуз Зайнап Абсаматова буса Жаминатны сёзлерине гёре язылгъан йырны йырлады. Жаминат булан узакъ йыллар къурдаш аралыкълар юрютген Хадижат Жанболатова да бирче болгъан таъсирли ёлугъувларыны гьакъында хабарлады.


Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, шаир ва таржумачы Латип Гьажакъаев, шаир ва «Тангчолпан» журналны баш редактору Супиянат Мамаева, шаирлер Супияханым Бийболатова, Зулейха Атагишиева, даргили шаир Аминат Абдулманапова Жаминат Керимова булан болгъан ёлугъувларыны, ону яратывчулугъуну гьакъында айтдылар ва огъар багъышла­гъан шиъруларын охудулар.


Шо гюн залда олтуруп Жаминатны кёп къардаш-досу, таргъулулар бар эди. Оланы атындан къардашы Бурлият сагьнагъа чыгъып, Жаминатны гьюрметлеп гелгенлеге, ону гьакъында исси сёзлер айтгъанлагъа, булай эсделик ахшамны онгаргъанлагъа гьакъ юрекден баракалла билдирди.