Адам оьлсе, аты къалар…

Адам оьлсе, аты къалар…


Абдуразакъ Мирзабековну  80 йыллыгъы


Ватанын оьр даражада абурлап, халкъыны ва пачалыгъыны пайдасы учун янын салып ятмай, эл намусгъа байланып дегенлей, къайратлы  гьаракатын болдургъан эревюллю адамларыбызны ярыкъ эсделиги оьлмей яшай. Даим де наслудан-наслугъа айтыла геле… Шону бу йыл январ айыны 30-нда Къумукъ театрда Абдуразакъ Мардановични гьюрметине оьтгерилген эсделик юбилей ахшамы бирдагъы да ачыкъ этип гёрсетди.


Шо ахшам уллу зал тыгъылып толгъан эди. Юбилей чараларда ортакъчылыкъ этген ону дос-къардашы, ювукълары, пачалыкъ ва жамият чалышывчулар огъар не даражада гьюрмет этегенин ачыкъдан ташдырды.


Дагъыстанны Гьукуматыны башчысыны биринчи заместителини борчларын заманлыкъгъа кютеген Анатолий Карибов жыйынны ортакъчыларыны алдына чыгъып Дагъыстанны Башчысыны къуллукъларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевни чакъырывун охуп, залда олтургъанланы тергевюн тартды.


Гертиден де, Абдуразакъ Мардановичге  оьз оьмюрюнде яш чагъындан тутуп ахыр тынышына ерли хыйлы къазанларда къайнама тюшген. Демек, «Дагдизель» заводда  мастер болуп Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини оьр къуллугъуна ерли гётерилмеге имканлыкълар яратылды. Озокъда, шолай оьр къуллукъда огъар савлай уьлкебиз, республикабыз учун лап да къыйын, авур ва къыставуллу йылларда ишлемеге тюшген…


Къыйын буса да, четимликлеге чул бермейли, ол бары да гьаракатын пачалыкъны, республиканы ва халкъны талайлы гележегине бакъдырып дегенлей, авур намусну тюбюне гирип жаваплы борчларына намуслу кюйде янашгъан. Неге тюгюл де, оьтген асруну 90-нчы йылларында бизин пачалыкъ бир жамиятдан башгъа жамиятгъа гёчмеге башлады. Янгыртывлар буса, бузма тынч, къурма къыйын дегенлей, ону йимик адилли оьз ишине гьакъ юрекден берилген адамларыбызны, башчыларыбызны сынады, ким ким экенин ачыкъ этип гёрсетди…


Эсделик ахшамда чыгъып сёйлеген пачалыкъ чалышывчулар (олар буса уьлкебизни башгъа регионларындан да иш этип гелген эди), республикабызны жамият-политика тармакъларыны лап да лайыкълы вакиллери, адам оьлсе, аты къалар, аты оьлсе, ёлу къалар дегенлей, бу гьалиги базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде де ону аты,  хаты  гележек наслуланы гьаракатында яшавубузну оьсювюне ёл гёрсетежегине инандырды.