Ич ишлени ветеранына – Дагъыстанны оьр савгъаты

Ич ишлени ветеранына – Дагъыстанны оьр савгъатыКёп йыллар ич ишлерде ишлеп, гьали-гьалилерде оьзюне 80 йыл битген, милицияны подполковниги Абдулвагьит Абдуллатипович Арзулумов – «Дагестанны алдындагъы къуллукълары учун» деген орден булан савгъатлангъан. Шо агьвалатгъа байлавлу Хасавюрт районну маданият къаласында шатлы жыйын оьтгерилди. Шо савгъатны ветерангъа тапшурмакъ учун жыйынгъа Дагъыстанны ич ишлерини министри Абдурашит Магьамматов да гелген эди.


Шатлы жыйынны ача туруп, Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов А. Арзулумовну атына исси сёзлер айтды.


–Бугюнлерде ич ишлени къуллукъчуларына инг де жаваплы иш тапшурулгъан – олар халкъланы рагьатлыгъын сакълама ва жинаятчылардан якълама герек, – дей ол. – Шоланы кёбюсю бугюн шу залгъа да жыйылгъан. Ич ишлерде ишлейгенлени арасында жанын-къанын аямай къуллукъ этегенлер аз тюгюл. Шоланы бириси – Арзулум Абдуллатипович. Ону яшаву адамланы аманлыгъын сакълай туруп гетген деме ярай. 1990-нчы йылда отставкагъа чыгъа. Чыкъса да, ол уьйде олтуруп турмай. 1991-нчи йылдан тутуп, ол адвокатланы Хасавюрт шагьар коллегиясыны адвокаты ва шону булан янаша Хасавюрт РОВД-ни ветеранларыны советини председатели болуп ишлей. Ону иши Бабаюртдагъы прокуратурада секретар болуп башланып, артда ич ишлеге чыгъа. Шолай, бир канзиден бир канзиге оьрлене туруп, 11 йыл Хасавюрт районну ич ишлер бёлюгюню башчысы болуп къуллукъ эте. Ол не ишни де юреги булан кютген, башлап оьзюне, сонг къуллукъчуларына талаплы болуп, кемчиликлени ёрукъгъа сала туруп ишлеген. Шолай ва башгъа яхшы хасиятлары бар экенге, ону коллективде абуру-сыйы да болгъан, оьзю ёлбашчылыкъ этеген бёлюкню республикада инг де яхшы деп гьисапланагъан даражагъа етишдирген. 3 йыл Хасавюрт районну ич ишлерини бёлюгю алдынлы гьисапда савгъатлангъан. 1999-нчу йылдан бугюн болгъанча Хасавюрт шагьарны Адвокат палатасыны адвокаты. Сизин бай яшав ёлугъуз дагъы да кёп йыллар яшёрюмлеге уьлгю болуп туражакъ.


Дагъыстанны ич ишлерини министри Абдурашит Магьамматов Абдулвагьит Абдуллатиповични оьтген иш ёлуну гьакъында айта туруп, ол ич ишлени гёрмекли вакили экенге оьктем болагъанын эсгерди.


– Мен жинаятчылар ич ишлени къуллукъчуларын оьлтюрсе, оланы оьлтюргенлени тутмай туруп, оланы ата-анасыны алдына бармайман, – дей ол. – Эсигиздедир, М.Нюрбагьандов оьлтюрген вакъти? Оьлюмню алдында токътагъанда, бюдюремей ол: «Ишлегиз, къардашларым!» – деген. Мен ону атасы булан ёлукъдум, дос-къардашын гёрдюм. Оларда эркек хасият нечесе йыллардан берли гелген, шону учун да ол къыйынлыкъны алдында оьзюн эргиши йимик тутгъан. Мен А.Арзулумовгъа уллу гьюрмет этемен. Оьмюрюню 30 йылындан да артыгъын ич ишлерде оьтгерген. Уланы да атасыны ёлун тутгъан ва душман булан ябушуп, игит кюйде жан берген. Гьали ону уланыны уланы Абдурагьим де МВД-де кадрланы бёлюгюнде ишлей. Бу савгъат, Абдулвагьит Абдуллатипович, Дагъыстанны ва ону халкъларыны аманлыгъын къорувда сиз этген гьалал ишигиз учун бериле. Бу сизин биринчи савгъатыгъыз тюгюл, сиз къазангъан сыйлы атлар, савгъатлар, орденлер, медаллар кёп бар. Гьали де мен сизге Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильевни къутлавлары булан бирге, кёп йылгъы гьалал къуллукъ ва яшёрюмлени тарбиялавда этген ишлеригиз учун «Дагъыстан Республиканы алдындагъы къуллугъу учун» деген орден булан савгъатланасыз.


Ич ишлени ветеранларыны Дагъыстандагъы советини председатели Магьаммат Магьамматов да оьзю А.Арзулумов булан таныш болгъан кююн ва ишин Хасавюрт шагьарда башлагъанын эсгерди.


– Мен башлап оьзюмню, сонг да Дагъыстандагъы ич ишлени ветеранларыны атындан уллу агъабызны оьр савгъаты булан къутлама сюемен, – дей ол. – Абдулвагьит Абдуллатиповични мен оьзюмню муаллимим ва насигьатчым деп гьисап этемен, неге тюгюл де мен ич ишлердеги ишимни де 1977-нчи йылда ону ёлбашчылыгъы булан башлагъанман. Ону ёлу гьар даим де тегиш болмагъан. Къайгъылары да болгъан. Дагъысын айтмагъанда, биргине-бир авлети Первомайское юртну янында юрюлген дав агьвалатларда къоччакъ кюйде жан берген. Абдулвагьит Абдуллатипович ондан къалгъан уьч де авлетни тарбиялагъан, охутгъан ва оьсдюрген. Уьстевюне, уьйлю-эшикли де этген.


Ол не ишде буса да юреги булан кютген, гьали де, ол ёлбашчылыкъ этеген МВД-ни ветеранларыны Хасавюрт район бёлюгю артдагъы бир-нече йыл биринчи ерни алып тура. Гьар ветеранны уьюне барып тувгъан гюню булан къутлай, аталары оьлген ич ишлени къуллукъчуларыны агьлюлерине къатнай, оланы яхшылыгъында, пашманлыгъында ортакъчылыкъ эте. Бугюн залгъа Хасавюрт шагьарны ва районну ич ишлерини къуллукъчулары жыйылгъансыз, сизге айтаман, муна, къайгъылар гёрсе де, нечик янчылмай ва ругьдан тюшмей Ватанына гьалал къуллукъ этген адам. Шо сизге уьлгю болуп токътагъан. Шулайлар булан ёлугъугъуз, насигьатларына тынглагъыз ва олагъа ошама къаст этигиз.


– Гьюрметли министр ва ону булан гелгенлер, Жамболат Шапиевич ва администрациясыны къуллукъчулары, залда олтургъан ич ишлени къуллукъчулары! – дей баракалала билдире туруп, Абдулвагьит Арзулумов, – бу савгъат янгыз меники тюгюл, бу барыбызны да савгъатыбыз. Шу савгъатда адамланы аманлыгъын сакълай туруп, экстремизмге ва террорчулагъа къаршы ябушуп арабыздан оьлюп гетгенлени де пайы бар. Шолар булан бирге, бугюн шо къуллукъну кютегенлени де эсгерме сюемен. Мен не ерде де оьзюмню ишимни гьалал кюйде юрютгенмен. Дагъыстанны Башчысына да менден баракаллалар айтарсыз, мени гиччи ишимни шулай уллу савгъат булан багьалагъаны учун савболугъуз барыгъыз да!


***


Абдулвагьит Арзулумов къысматына къабул адам, тек яшавунда ол къаттылыкъгъа да, ягьгъа-намусгъа да нечесе керенлер тергелген. Ол 1939-нчу йылда 8-нчи майда Хамаматюртда тувгъан. Абдулвагьитни уллулары бырынгъы къумукъ Эндирей юртдан чыкъгъан. Ону уллатасы Жанбек яшлайын Хамаматюртгъа гелген ва шонда яшагъан. Абдулвагьит гиччилейден загьматгъа къуршала. Сабанчы агьлюде тувгъан ва загьмат не экенни яш заманында билген. Ол ерли школаны битлирип, 1958-нчи йылда колхозда ишлеме башлай. Абдулвагьит оьр билим алмакъ учун Краснодар шагьарны юристлер гьазирлейген оьр охув ожагъына тюше. Шону битгенде, 3 йыл Байконурда асгер борчун кюте. Гьалал къуллугъу учун ол асгерде де гьюрметлев грамоталар ва баракаллалар ала.


Абдулвагьит 1961-нчи йылда район прокуратурада секретар болуп ишлеме башлай, тек арадан 2 йыл гетип, Бабаюрт районну ич ишлер бёлюгюне ишге йиберелер. 1970-нчи йыл Абдулвагьит Ленинграддагъы МВД-ни ва СССР-ни прокуратурасыны ахтарыв ишлер юрютеген къуллукъчуларыны билимин камиллешдиреген институтун да тамамлай. Алгъан билимлери ва 16 йыл Бабаюрт РОВД де тюрлю-тюрлю бёлюклеринде ишлеп топлагъан бай сынаву, огъар Бабаюрт РОВД-ни начальнигини заместителине ерли гётерилме имканлыкъ бере. Ол оьзюне гьар заманда да талаплы ва инанып янашагъан, муаллими болуп гелген Бабаюрт районну ич ишлер бёлюгюню начальниги Батырмурза Идиковну насигьатлары огъар уллу дарс болуп тургъан. Йылдан-йылгъа ол сынав топлай, бажарывлугъу арта.


1979-нчу йылда Абдулвагьит Арзулумовну республикада инг де уллу деп гьисапланагъан Хасавюрт районну ич ишлер бёлюгюню начальниги этип белгилей. Уллу районну масъалалары да уллу бола чы. Абдулвагьит ишлеме башлагъан гюнден тутуп, биринчи ерге низамны сала. Къайсы ишде де биринчи ерде низам, сонг жаваплыкъ болма герекни ол эшитип билмей. Абдулвагьит эсгерилген талаплардан къайры да, бёлюкню къуллукъчуларыны билимин артдырывгъа да тергев бере. Арадан бир йыл оьтюп, Хасавюрт РОВД республикада шагьарланы ва районланы арасында юрюлген ярышларда уьстюнлюкню ала. Кёбюсю къуллукъчуланы чынлары да гётериле. Абдулвагьит Арзулумовгъа да подполковник чын бериле. Ондан сонггъу йылларда Абдулвагьит Арзулумов башчылыкъ этеген коллектив гёрмекли ерлерде бола. Бажарывлу ёлбашчыны МВД-ге ишге чыгъармакъны да айталар. Ол буса оьзю уьйренген ерде къала, оьзюню топлангъан бай сынавун ва бажарывлугъун салып чалыша. Хасавюрт РОВД-ге башчылыкъ этеген вакътилерде ол бир нече керен район советге депутат ва райкомну бюросуну члени этилинип де сайлангъан. Шо янындан гёрсетилген жамият тапшурувланы Абдулвагьит намусу булан кютген.


Пачалыкъ да А. Арзулумовну гьалал ишин тюзевлю къыйматлагъан. Ол кёп санавдагъы медаллар ва гьюрметлев грамоталар, багьалы савгъатлар булан савгъатлангъан.


«Милицияны отличниги» подполковник Абдулвагьит Арзулумов 1990-нчы йылда отставкагъа чыгъа. Чыкъса да, ол уьйде олтуруп турмай. 1991-нчи йылдан тутуп, ол адвокатланы Хасавюрт шагьар коллегиясыны адвокаты. Бу ишинде де ол оьзюн бажарывлу яндан гёрсете. А. Арзулумов Дагъыстанны Гьукуматыны Гюрметлев грамотасы булан да савгъатлана.


Абдулвагьитге бир авлет тувгъан. Шогъар да уллатасыны атын –Арзулум деп къойгъан. Ол да гиччиден тутуп билимли яш болуп оьсе, оьр билим де ала. Атасы 40 йылланы узагъында ич ишлер бёлюгюнде ишлегенге болма ярай, ол да Бабаюрт РОВД-де къуллукъ этме башлай. Арадан аз да гетмей, Арзулум Арзулумовгъа милицияны старший лейтенанты деген ат бериле.


Биз оьзюню гьакъында хабарлайгъан Абдулвагьит Арзулумовну къысматы булутсуз болмагъан. Буса да ол къайгъыланы ва пашманлыкъны енге туруп гелген. Бир къайгъы ону бугюнлерде де ойгъа салып къоя.


1996-нчи йылда боевиклер Къызлар шагьаргъа гирип, яшлар табагъан уьйде 2000 адамны есирге алып токътай. Юрюлген сёйлешивлени натижасында олагъа Дагъыстанны Первомайское юртундан таба Мычыгъыш республикагъа чыкъма ихтияр бериле тек шо юртну боюна гелгенде, атышывлар башлана. Асгерлеге кёмекге айланадагъы РОВД-ни къуллукъчулары бакъдырыла. Къувунлу гьалгъа гёре Бабаюрт РОВД-ни къуллукъчулары да гётериле. Шонда Абдулвагьитни уланы Арзулум, ёлдашлары Забит Мартункаев, башына начальниги Рашитхан Магьамматов да тюшюп, Бабаюрт РОВД-ни 17 къуллукъчусу да ортакъчылыкъ эте. Советское юртда ерлешген бу къуллукъчулагъа Энелюртдан таба боевиклер чапгъын эте ва къуршавгъа ала. Булар ёлдашларына кёмекге етише ва дав этип оланы къутгъара, тек шонда А. Арзулумов ва З. Мартункаев жанларын къурбан этелер.


Ата-анагъа айтып битдирмесдей къайгъы тюше. Биргине-бир авлетни тас этмек – уллу къайгъы, артындан къалгъан авлетлени намусу да буланы бюйнуна тюше. Нетме герек, къысматына къабул болуп къалма тюше. Арзулум оьлгенден сонг къоччакълыкъны ордени булан савгъатлана. Ону аты Бабаюртдагъы оьзю охугъан школагъа да къоюла. Тек не болса да, ата-анагъа авлетин тас этив уллу къайгъы болуп токътай.


Уланындан къалгъан эки уланы Абдулвагьитни ва Зулайханы эки къанаты йимик, къызы гюл йимик Айгюл оланы яшавгъа умутун сёнме къоймай яшайлар.


Арадан 23 йыл оьтдю. Шо заманны ичинде Абдулвагьит эки де уланны ДГУ-ну юридический факультетинде охутду. Уллу уланы Абдурагьим Дагъыстанны МВД-сини аппаратында, экинчи уланы Абдуллатип буса Хасавюрт районну миграция къуллугъунда ишлей. Атасыны бетин гёрмеген, ол оьлгенде 9 ай болагъан Айгюл буса Магьачкъалада пачалыкъ арар университетни финанс-экономика факультетин де битдирип, касбусуна гёре ишлей.


Эки де улан уьйленген, Айгюлню де эрге берди. Бир авлети болгъан Абдулвагьитни гьали ондан къалгъан уьч авлетден де 7 авлет тувгъан.


Бугюнлерде ол адвакат ишин юрютюп тура. А. Арзулумов Хасавюрт РОВД-ни ветеранларыны советини председатели, Дагъыстанны МВД-сини ветеренларыны советини члени, Адвокатланы республика коллегиясыны члени.


Биз де, ону къурдашлары, Абдулвагьит агъавубузну гезикли савгъаты булан къутлайбыз ва огъар янгыз савлукъ ёрайбыз. Къысматыны къалгъан янына буса ол къабул болуп яшай.


 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,оьз мухбирибиз.

Суратларда: А.Арзулумовгъа ДР-ни ич ишлер министри савгъат тапшурагъан вакъти.