Исрапил ГЬЮСЕЙНОВ: «Парахат болмагъа эрте»

Исрапил ГЬЮСЕЙНОВ: «Парахат болмагъа эрте»Артдагъы уьч йылны ичинде Хасавюрт районда террорчулукъ ва экстремист ишлер болмагъан деме ярай. «Тек парахат болмагъа гьали де эрте», – дей, мени булан лакъыр эте туруп, Хасавюрт район администрацияны террорчулукъгъа къаршы ишлер юрютеген (АТК) бёлюгюню ёлбашчысы Исрапил Гьюсейнов.


 

–Тюбюкъарадан тайгъан деп ойлашма ярамай, – дей ол. – Шо ишлер шайлы кемиген, тек болмай да къалмай. Гьали бир гюн район АТК-ны гезикли жыйыны оьтгерилди. Шонда Дагъыстанны Башчысыны кёмекчиси, Дагъыстанны АТК-сыны вакили Керим Бадрутдинов, районну прокурору Ибрагьим Алибеков, районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысыны ишлерин заманлыкъгъа кютеген Агьмат Мамаев, РФ-ни УФСБ-сини Хасавюртдагъы бёлюгюню башчысы Магьмут Сайбуллаев, башгъа жаваплы къуллукъчулар ортакъчылыкъ этдилер. Арагъа бир масъала салынгъан эди, о да – районну Покровское деген юртунда ерли АТК-ны нечик ишлейгенлиги. Шо масъала да негьакъ салынмады. Бу юртда яшайгъан Ислам Бийбамматов бир ай алда тутулгъан.


Шо гьакъда Агьмат Мамаев ачыкъ кюйде айтды. Шону булан бирге ол Покровское юртда 2000-нчи йылда болгъан агьвалатланы да айтды. Ону сёзлерине гёре, 2000-нчи йылдан берли юртда ич ишлени къуллукъчуларына 11 керен къаршылыкъ болгъан. Натижада 4 къуллукъчу оьлген ва 6-ву буса яралангъан. Шо заманны ичинде 3 «боевик» оьлтюрюлген. Террорчуланы яны деп 4 адам тутулгъан. Юртдан 3-ев Сирияда террорчуланы сыдыраларына къошулуп, дав агьвалатларда ортакъчылыкъ этгенлер. Гьали барысы да федерал ахтарывдалар. И.Бийбамматов Интернетни къоллап, тюрлю-тюрлю роликлер салып да, яшланы терс ёллагъа тартмакъ учун чаралар гёрген. Законсуз савутлу гючлени сыдыраларына къошулма айланагъанда тутулгъан ва ондан гранат чыгъарылып алынгъан.– Шо бир иш районну жавап­лы къуллукъчуларыны ишин терс гёрсетмеге боламы?– Иш онда да тюгюл, иш – шолай адам неге арагъа чыгъа? Ёкъ ерден тюгюл чю. Шо – бизин кемчилигибизден. Балики, бир-бир ишлерибизни осаллашдыргъанбыздыр. Артдагъы йылларда бу юртда гьал парахат эди. Мунда бизин комиссиябыз школада, адамланы, ата-анасы булан ёлугъувлар оьтгергенбиз. Тек бир керен де терс ёлну сайлайгъанлар бар деп де эшитмегенбиз. Булайына алгъанда, районда да гьал шо яндан яхшы. Адамланы ихтиярларын якълайгъан къуллукъдагъылар гьалны тергевде сакълай. Бары да биригип чалышагъаныны яхшылыгъындан кёп ишлени алды алынып да тура.


– О юртдагъы комиссияны башчысыны заместители гьисап берегенде этеген ишлени гьакъында да айтды чы, шолар азмы?

 

–Бизин бёлюк ерли комиссияланы ишлерин тергей. Барысы да гёрсетилген кюйде ишлеп тура. Гёз алгъа тутулгъан бары да ишлер этилинген, ингдеси, гьар жумагюн намаздан сонг имам булан янаша агьамиятлы масъалаланы гьакъында айтыла.


– Керим Бадрутдинов да районну АТК-сыны ишине яхшы багьа берди…


– Янгыз ол бермеген шо багьаны, Дагъыстанны Башчысы В.Васильев Къызларда оьтгерилген генгешде де бизин районну ишин айрыча эсгерди. Тергеме гелген тюрлю-тюрлю комиссиялар да бизин районну иши гьакъда яман айтмай. Ишибиз яхшы юрюле. Янгыз бизин бёлюк тюгюл, комиссияны гьар ортакъчысы да оьз еринде тарыкълы ишин юрюте. Бизин ишибиз янгыз яшёрюмлер булан болмай, межитни къуллукъчулары, юртну активи ва депутатлары булан да юрюле.


– Шу агьвалатдан сонг ишигизде алмашынывлар болдуму?


– Озокъда, болгъан иш бизге – дарс. Шону учун да Интернетден таба экстремист ойлары булан арабызгъа шолайлар гирмесин деп чаралар гёребиз. Законсуз савутлангъан гючлени оьлген ортакъчыларындан къалгъан къатынлар ва оланы яшлары булан байлавлукъдабыз. Школаларда оланы яшларын жамият ишлеге къошгъанны ва айырмай бир йимик билим ва тарбия бергенни де гёзден гечиребиз. Терс ва террорчулукъ ишлери учун туснакъ болуп къайтгъанлар булан да ёлугъувлар оьтгеребиз. Сириядан, Иракъдан ва афгъан-иран бойлардан къайтып арабызгъа гирме айланагъанлардан сакъбыз. Охув ожакъларда да террорчулагъа якъ тартагъанлар гёрюнмей. Шолай, миллет аралыкъланы бузма къарайгъанлар да ёкъ. Барын да айланып тергегенбиз.


Хасавюрт районну ичинде экстремист ёлдагъы межитлер ишлемей, Муцалавулда ва Къурушда бар эди эки межит, гетген йыл ябулду. Бир вакътиде Сириягъа гетмеге гьасиретлер кёп эди чи, тек шонда оьтгерилген дав агьвалатлар бармагъа сюегенлени де токътатды. Тергевлер де гючлю болду. Бизин бёлюкню янындан да шо вакътиде кёп иш этилди: гьар гюн дегенлей маълумат къураллардан таба шо терс ёлланы сайлама сюегенлеге гьалны англата эдик, юртланы имамлары жуманамаздан сонг насигьатлар берип, «дёгерек столлар» оьтгерип турдукъ, уллу юртларда адатлангъан исламны макътайгъан мажлислер этилди. Айтагъаным, шо ишлени бирев де, экев де этип болмай, шо биригип, бары да ишлер къурашылып этиле. Шоланы юрютмек учун администрацияда 2 комиссия къурулгъан.


–Шо комиссия къурумлу ишлеп, гёрсетилген тапшурувланы толу кюйде кютеми?


–Шо комиссияны бириси янгыз 2019-нчу йылны башындан берли, санавлар булан айтса, 253 керен чаралар оьтгергенбиз, демек, гьар гюн дегенлей юртлагъа барабыз. Такрарлай туруп айтсам, шоларда биз террорчулукъ ишлери учун туснакъда туруп чыкъгъанлар, террорчулукъда ортакъчылыкъ этип оьлген адамланы къатынлары, оланы яшлары, «дин экстремистлени» янын тутагъанлар ва ич ишлени бёлюгюнде гьисапгъа алынгъанлар булан ёлугъувлар оьтгеребиз. Террорчулукъгъа къаршы ишлер юрютмек учун район администрация бу йылгъа 600 минг манат гёрсетген. Шолагъа биз районгъа гелеген ва чыгъагъан ёлланы бою булан террорчулукъгъа къаршы плакатлар, чакъырывлар илебиз, суратлы кагъызлар этип юртлагъа яябыз, гиччи китапчалар чыгъарабыз.


Дагъы да айтсам, админист­рацияда парахат яшавгъа къайтма сюегенлер учун да иш юрюле. Шолайлар комиссиягъа геле ва оьзлени мурадын айта. Комиссия къарай ва ишин ич ишлени къуллукъчуларына тапшура, жинаят ишлерде ортакъчылыкъ этмеген буса, огъар парахат яшамагъа имканлыкъ бере. Олар да маълумат къураллардан терс ёллагъа тюшмеге айлана­гъанланы тюз ёллагъа салмакъ учун насигьатлар айта.


–Маълумат къуралланы тюз къолламакъдан да кёп зат гьасил бола…


–Ону тюз айтасыз. Гьалиги заманда маълумат къураллар кёп бар, оланы бирлери электрон къураллагъа да пайлангъан. Биз оланы барысын да къоллайбыз. Мисал гелтирип айтсам, Инстаграммада «Hasavurtovskiy_rayon», район администрацияны сайтында 86, АТК-ны бёлюгюнде 112 материал чыкъгъан, «Айташ» каналдан 52 ролик гёрсетилген ва «Вести Хасавюртовского района» газетде буса 37 макъалабыз чыкъгъан.

Экинчи комиссия буса оьтген заманны ичинде районну юртларында 93 керен болгъан ва террорчулукъгъа къаршы чаралар юрютген.


– Бу йылны башында район администрацияда иш юрютеген бирдагъы комиссия къурулду, шо не булан машгъул болажакъ?

 

– Гертиден де, бу йылны 22-нчи январында район АТК-гъа гиреген ишара комиссия къурулду. Шо комиссия адамлар кёп жыйылагъан ерлердеги, террорчулукъ иш этме болар йимик районну бары да идараларын тергемеге деп белгиленген. Оьтген заманны ичинде 51 идара тергелген, шоланы арасында маданият центрлар, билим берив ва савлукъ сакълав, спорт идаралар, 9 банкет зал ва 17 АЗС тергелген. Шоланы барында да кемчиликлер табылгъан. Тайдырма заман берилди ва шо ишлер бары да кютюле.

Район администрацияны гьакъылбалыкъ болмагъан яшланы ишине къарайгъан комиссиясыны ичинде къурулгъан лектор группабыз да яхшы ишлей. Олар берген маълуматлагъа гёре, оьтген заманны ичинде комиссия 2350 адамны къуршап, 21 лекция оьтгерген.

Бизин ишибизни республиканы АТК-сы даим тергеп тура, аз-маз кемчиликлерибиз болса тюгюл, ишибиз тюз ва сан янлы юрюле деп багьа берилген. Райондагъы гьал тергевню тюбюнде, тек шолай деп биз ишибизни осал этмейбиз, дагъы да яхшы этмек учун тюрлю-тюрлю ерлени бай сынавун уьйренебиз ва пайдалы кюйде бизин районну АТК-сыны ишинде къоллайбыз.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.