Яшланы къабул этмеге гьазир

Яшланы къабул этмеге гьазир          Август ай – республикада билим берив ожакъланы янгы охув йылгъа гьазирлигини гьасиллерин чыгъарагъан вакъти. Школалар август айны 15-не ярашдырыв ва башгъа тюрлю ишлерин тамамлап битмеге герек. Биз Хумторкъали районну билим берив управлениесини начальниги Мурат Ягьияев булан ёлу­гъуп, районну школаларыны янгы охув йылгъа гьазирлигине байлавлу баянлыкъ алма сюегенибизни англатгъанда, ол:


– Билим беривню масъалаларына къарайгъан Хумторкъали район администрациясыны башчысыны биринчи заместители Райисат Рамазанова булан Гьажидада ва Шамхалянгыюрт школаланы янгы охув йылгъа гьазирлигин тергеме чыкъмагъа айланагъан заманыбыз. Сизин булан лакъыр этмеге заман табарбыз, – деп, райондагъы школалар янгы охув йылгъа нечик гьазирлик гёрегени гьакъда хабарлады. Биз тюпде Мурат Ягьияев булан этген лакъырлашывну охувчуланы тергевюне беребиз.


– Мурат Ягьияевич, янгы охув йыл башланмагъа аз заман тюгюл къалмагъан. Школаланы янгы охув йылгъа гьазирлев бугюн не даражададыр? Не йимик ишлер этилген ва къайсылары этилип тура?


– Охувлар тамамланып, яшлар каникуллагъа гетген гюнден тутуп да, школаланы янгы охув йылгъа гьазирлев ишлер башлангъан. Школаланы ремонт ишлерин юрютмек учун район администрацияны янындан бары да школалар тарыкъ болагъан харжлар булан таъмин этилген. Бизде районда орта билим береген 7 школа бар. Бу йыл янгы охув йылда, сентябр айны башында, Къоркъмаскъалада тезден къаравуллангъан 504 яшгъа ери булангъы уьч къабатлы янгы школа да ачылажакъ. Къоркъмаскъалада бир тюгюл школа ёкъ эди. Бу – райондагъы сегизинчи школа. Уьч сменде яшланы охутмагъа тюше эди. Янгы школа ачылгъанда охувчулагъа да, муаллимлеге де хыйлы енгилликлер болажакъ. Дарслар Къоркъмаскъала школаларда бир сменде оьтгерилежек.


Янгы школаны къурулушу кёп йыллар созулуп турду. 2000-нчи йылларда къурулмагъа башлангъан эди. Къоркъмаскъала школадагъы къыйынлы гьалны англап, Дагъыстан Республиканы Гьукуматы янгы къурулагъан школаны тамамлама болагъан харжны берип, бу йыл шону къурулушун толу кюйде битдирди. Юртлуларымны атындан Дагъыстан Гьукуматыны ёлбашчыларына оьзюмню разилигимни билдирмеге сюемен.


Янгы къурулгъан школа юртну янгы микрорайонунда, Магьачкъалагъа бакъгъан янында. Гьали юртну шо янындагъы яшлар янгы школагъа баражакъ. Яшлагъа да онгайлы болуп къалды. Яшлар юртну бир башындан биревю янына, эки-уьч чакъырым ёл юрюп геле эди. Башлапгъы класланы яшларын автобус булан да алып геле эдик. Автобус бузулуп къалса, яшлагъа школагъа юрюп гелмеге тюше эди. Гьали Къоркъмаскъалада автобус тарыкъ болмажакъ.


Бары да школаларда аслу гьалда ярашдырыв ишлер тамамлангъан деп айтма ярай. Тёбени школасында ремонтлар юрюлюп тура. Бу школада гьар йыл ЕГЭ юрюле. Шо саялы эсгерилген охув ожакъда ярашдырыв ишлени бираз геч башламагъа тюше. Болса да, школа янгы охув йыл башлангъынча бары да ремонт ишлерин битдирежек.


– Райондагъы бары да школалар оьзлеге салынагъан талаплагъа жавап береген кюйде къурулгъан биналардамы?


– Бизин районгъа гиреген Дахадаевка деген гиччи юрт бар. Шонда школа ёкъ деп айтмагъа ярай. Школа учун бир гиччи уьй гёрсетилген. Шо уьйде башлапгъы класланы яшлары охуй. Юртда буса школагъа барагъан эллиге ювукъ яш бар. Оьрдеги класланы яшлары Новолак районну Тухчар   юртундагъы школагъа юрюмеге борчлу бола.


– Гьар йыл янгы охув йыл башлана­гъанда школалар учун охув китапланы масъаласы да гётерилмей къалмай. Бу йыл школаланы охув китаплар булан таъмин этив нечикдир? Китаплар бармы?


–Китаплар бар. Бизин республиканы билим берив ва илму министерлигине школалагъа тарыкъ болар чакъы китапланы санавун бергенбиз. Бугюнлерде шо кагъызгъа гёре китаплар гелип тура. Охув йыл башлангъынча къалгъан китаплар да гелер деп умут этебиз.


–Бу йыл школаларда билим беривде не йимик янгылыкълар бар?


– Артдагъы йылларда къошум билим беривге агьамият арта. «Билим берив» деген федерал милли проектге гёре республиканы школаларында тарбиялавну ва билим беривню янгы къайдаларын яшавгъа чыгъара туруп, республиканы 168 школасында ­«Оьсювню отавлары» деген билим берив центрлары ачылажакъ. Бу йыл шолай центрлар бизде Къоркъмаскъаланы ва Алмалы юртну школаларында ишлежек. Шо центрлар бир-нече тармакъларда чалышажакъ. Технологиядан, математикадан ва информатикадан, физкультурадан ва оьзге кабинетлер болажакъ. Яшланы оьзлени аслу охув чалышывундан къайры да, дарслардан сонг, гьатта дарсланы вакътисинде де къошум билимлер алмагъа имканлыгъы бар. Гелеген йыл шолай центрлар Темиркъую ва Уьчгент школаларда да ишлежек.


– Школалар муаллимлер булан толу кюйде таъмин этилгенми?


– Бу йыл Къоркъмаскъала ва Темиркъую школаларда математикадан, физикадан муаллимлерибиз етишмей. Гьажидада ва Шавхал Янгыюрт школаларда буса тыш уьлкели тиллерден муаллимлер ёкъ. Райцентрдан йыракъда ерлешген школалагъа муаллимлер ишлемеге бармагъа сюймей. Шону учун республикада иш гёрмеге башлагъан «Юртлу муаллим» деген проектге къошулгъанбыз. Шо проектге къошулуп, Къоркъмаскъала ва Темиркъую, Гьажидада ва Шавхал Янгыюрт школалагъа муаллимлени тартмагъа, тапмагъа сюебиз. Шо проект булан юртгъа ишлемеге гелген муаллимге 1 миллион манат акъча бериле. Муаллим юртда 5 йыл ишлемеге герек. Гёрсетилген 1 миллион манатгъа юртлу муаллим оьзю ишлемеге баргъан юртундан сатып уьй алмагъа, не де буса уьйлерине ярашдырыв-янгыртыв этмеге бола.


– Районну школаларыны яшларыны республика оьлчевде предмет олимпиадаларда ортакъчылыкъ этивю нечикдир? Алдынлы ерлени алгъан яшланы бир-экисини атларын эсгерме бажарыламы?


– «Таза сувну гьайын этмек - гележекни гьайын этмек» деген республика конкурсда   Къоркъмаскъала школаны охувчу къызы Малика Алиева биринчи, «Гележекге алынгъан абат» деген республика конкурсда Къоркъмаскъала школаны 11 класыны охувчу къызы Папам Гьажиева экинчи, информатикадан Тёбе школаны охувчу къызы республика конкурсда Карина Гьажиясулова экинчи, адабият яратывчулугъундан республика конкурсда   Темиркъую школаны охувчу къызы Зугьра Азизова экинчи ерни алдылар. Гетген йыл 15-ге ювукъ яш гьар тюрлю предметларден оьтгерилген республика конкурсларда ва олимпиадаларда тюрлю-тюрлю алдынлы ерлеге ес болгъан. Охувчу яшланы спортдагъы уьстюнлюклери гьакъда да айрыча лакъыр этмеге бола. Яшланы арасында спортну тюрлю-тюрлю жураларындан Россияны, Европаны ва дюньяны чемпионлары бар. Бизин охувчулар республикада болагъан бары да конкурсларда ва олимпиадаларда ортакъчылыкъ этелер. Бириси де савгъатлы ерлени алмай къайтмагъан.


Умуми кюйде алгъанда, районну школалары янгы охув йылда яшланы ярыкъ, таза, ярашдырыв-янгыртыв ишлери тамамлагъан, сырлангъан, акълар чабылгъан класларда къабул этмеге гьазир болгъан. Бугюнлерде школаланы янгы охув йылгъа толу гьазирлигин ахырынчы гезик бирдагъы да тергеп чыгъажакъбыз.


 

Лакъырлашывну язгъан Жават Закавов.

СУРАТДА: Хумторкъали районну билим берив управлениесини начальниги Мурат Ягьияев