Майя Акаева: «Адамлыкъдан уллу байлыкъ къалмагъан»

30 августа 2019 в 15:00 1002
Майя Акаева: «Адамлыкъдан уллу байлыкъ къалмагъан»Майя Борисовна Акаева Хасавюртда тувгъан. 1971-нчи йылда оьр къыйматлар булан шагьардагъы 1 номерли школаны битдирип,

Дагъыстан медицина институтгъа тюшген.


1977-нчи йылда институтда охувун къызыл диплом булан тамамлагъан ва Хасавюртда невролог болуп ишлеген. 1990-2000-нчи йылларда Хасавюрт район больницаны неврология бёлюгюню заведующийи болуп чалышгъан. Агьлюде тувулунгъан гьал булан байлавлу болуп, беш йыл Магьачкъалада республика больницада ишлемеге тюшген, 2006-нчы йылдан тутуп, бугюнге ерли «Здоровье» деген дианостика центрны заведующийи болуп ишлей.


Тюрлю-тюрлю йылларда Къазан, Пенза, Москва шагьарларда, Прибалтикада ва кёп керенлер Магьачкъалада билимин камиллешдирген.


Дагъыстан Республиканы ат къазангъан врачы, оьр категориялы врач.


Эгер де, агьвалатланы алышдырып болмай бусанг, агьвалатлагъа оьз къаравунгну алышдыр.


Марк АВРЕЛИЙ.


 

Зарипат юреги авруп ятагъан хоншусу Асиятны гёрмеге барып:


– Нечиксен Асият? Доктор чакъырдынгмы? – деп сорай


– Доктор да гелди, дарманлар да ичемен, тек къолайлыкъ ёкъ, – деп кант эте хоншусу.


– Асият, Майя Борисовна деген докторну чакъырсанг ярамаймы?


– Мая Борисовна юрек аврувдан доктор тюгюл чю. Ол нерва аврувланы багъагъан доктор, – дей Асият.


– Воллагь, ол не аврувланы багъа­гъанны билмеймен, тек шону илиякълы сёйлевюнден къайсы аврув да къолай чы бола, – деген Зарипат.


Гертилей де, Майя Борисовнаны кабинетини алдында башларын да салландырып, пашман токътагъан, ону янындан иржайып, шат болуп чыгъагъан аврувланы гёргенде, Зарипатны сёзлерини гертилигине тюшюнесен.


Асил юзлю, исси сёзлю, сынавлу невролог Майя Борисовна Акаева булангъы лакъырлашывну муна гьали сизин тергевюгюзге де беребиз.


– Майя Борисовна, Сиз бугюн башын тутгъан диагностика центр ачылгъанлы кёп болмай. Адамлар учун мунда не йимик шартлар яратылгъан?


– Центр ачылмакълыкъ – районну халкъы учун уллу савгъат. Шо савгъат да о замангъы Хасавюрт районну башчысы Алимсолтан Абсейитович Алхаматовну ва Анвар Магьмутович Азаматовну къастлыгъы булан болду. Аврувлар бизде оьзлени бары да яндан тегин тергетип болалар. Озокъда, оланы къолунда паспорт, страховой полис ва оьзлер яшайгъан ерден бизге кагъызы болмагъа герек. Гьали аврувлагъа алда йимик медицина ясандырывлардан чыкъмакъ учун, Магьачкьалагьа, не де башгъа шагьарлагъа бармагъа тюшмей. Неге тюгюл де, бизин центр да янгы ясандырывлар булан таъмин этилинген.


– Компьютерлер, янгы ясандырывлар адамны санларыны инг де теренинде ерлешген аврувланы табагъаны докторлар учун уллу кёмекдир?..


– Озокъда дюр. Тек гьар доктор шо ясандырывлар гёрсетеген затгъа инанып къалмай, оьз билимин къоллап аврувну юрегинден сезмеге герек.


Аппарат гёрсетген суратны тюз англап, аврувну тюз бакъмакъ учун, докторну да терен билими болмагъа тюше. Янгы аппаратланы къолламакъ учун гьар доктор билимин камиллешдирмеге, теренлешдирмеге герек.


– Халкъ арада бары да аврувну башы нервалар деп айтыла, Шолай дюрмю?


– Бары да болмаса да, кёплери дюр. Бу къарсалавлу заманда нервалары сав адам ёкъ да ёкъдур деп эсиме геле. Алдагъы йыллар булан тенглешдиргенде, нерва аврувланы санаву нечакъы да артгъан. Хоншудагъы Мычыгъыш Республикадан гелегенлер де кёп. Озокъда, булай гьал тувулмакълыкъ онда болгъан агьвалатлар булан байлавлу. Адамланы яшав гьалы нечакъы да къыйынлашгъан. Шолай гьал адамланы нерваларын бузмай болмай.


– Майя Борисовна, Сиз нечик ойлашасыз, докторну ишинде инг де аслу зат недир?


– Бизин ишибизде де, башгьа ишде де инг де аслу зат – адамлыкъ деп эсиме геле. Не ерде де, не заманда да адамлыкъ биринчи ерде болмагъа тюше. Докторлар буса айрыча таза ва намуслу болмагъа гереклер. Неге тюгюл де, биз адамлар булан ишлейбиз.


Бизин медицина къуллукъчулардан мен биринчилей аврувлагъа бакъгъан якъда тазалыкъны, англавлукъну, сабурлукъну талап этемен. «Гьар аврувну сиз янгыз ону гёзлеп турагъанда йимик къаршылагъыз ва ол дагъы да къайтып гелмеге сюер йимик ёлгъа салыгъыз», – деп айта боламан. Неге тюгюл, аврувгъа оьзюне тынглайгъанлыкъ, англайгъанлыкъ, абур этегенлик къайсы дармандан да артыкъ таъсир эте.


– Сизин касбугъуз – инг де кьыйын касбуланы бириси. «Гече де ёкъ, гюн де ёкъ» дегенлей. Шу касбуну танглагъаныгъызгъа гьёкюнеген гезиклер болгъанмы?


– Болмагъан. Яшавда оьз еримни тапгъанман деп эсиме геле. Мен башгъа ишни юрютер эдим деп ойлашып да болмайман. Доктор касбу, озокъда, къыйын, тек марипатлы.


– Сиз нечик ойлашасыз, тиштайпа учун биринчи ерде агьлю, не де иш болма герекми?


– Озокъда, агьлю.


– Агьлю яшавну авур янын тиштайпагъа гётермеге тюше. Сиз ишни де, агьлюню де бир йимик нечик юрютесиз?


– Магъа докътурланы агьлюсюнде тувмагъа насип болду. Атам – патологоанатом эди, анам – врач-невролог, касбумда мени учителим эди. Къыргъа чыкъгъанда да, агьлю къургъанда да доктор агьлюге тюшдюм. Мени къайнанам Халжат Зайналовна белгили гинеколог. Айтагъаным, магъа бир яндан да ишиме пуршав болмагъан. Ингдеси, мени агьлюм гьар заман да магъа англавлу янашгъан. Айланангны бары да сени сюеген, англайгъан, кёмек этеген адамлар къуршаса, ишге немкъорай янашмакъ гечилме де гечилмес.


– Майя Борисовна, гьар адамны да яшавунда насипли мюгьлетлери де, къайгъылы гюнлери де бола. Сизин яшавугъузда инг де эсде къалгъан мюгьлетлер къайсыларыдыр?


– Мени инг насипли мюгьлетлерим – яшларым ва яшларымны яшлары булан байлавлу. Оланы уьстюнлюклери, агьлюлери, яшлары. Анагъа яшларыны аманлыгъын билмекден уллу насип боламы?..


Мени атам яшлай гечинди. Ол гетгенде мен гюнеш сёнген деп эсиме геле эди. Анама да: «Мама, папа оьлген сонг гюнеш сёнген», – деп айта эдим. Ол да магъа: «Атангдан сонг мени гюнешим де сёнген, къызым», – дей эди. Йыллар гетип, анам гечинген сонг англадым, авлетни гюнеши ана оьлсе сёне болгъан экен...


Мен бугюн оьзюм ана да, уллана да болсам да, анасыз бир етим къалгъан яшман деп эсиме геле.


Озокъда, анадан сонг’къалгъан яшлар якъ-якъгъа чачылып къалмай, сыкълашма герек бола. Арасында къайсы буса да бирисине ананы орнун тутмагъа тюше. Бизин агьлюде ананы ерин мен тутгъанман деп эсиме геле. Гиччи уланкъардашымны анам йимик асырама, аявлама къаст этемен. Ол да магъа анасына йимик янаша.


– Яшавда неден къоркъасыз?


– Янгызлыкъдан къоркъаман. Аз замангъа янгыз къалсам да, юрегим къутуруп гете. Мени анам да: «Янгызлыкъдан Аллагь сакъласын», – деп бола эди. Янгызлыкъны гётерип болмасман деп эсиме геле. Аллагь мени янгыз къоймасын. Сонг да, мен ят шагьарларда, ят эллерде туруп болмайман. Оьзюмню шагьарымдан чыкъсам, мени юрегим бир тамаша талчыкълы гьалгъа тюше. Неге тюгюл, Хасавюрт мени уьюм деген гьис жаныма синген. Орамдан гетип бара­гъанда таныйгъанлар да, танымайгъанлар да иржайып, салам берип оьтегени, дюньяны малына тиймейми?

 

– Майя Борисовна, эргишиден нени гечип болмас эдигиз?


– Намартлыкъны. Артдагъы йылларда эргишиге бир нече къатын алмагъа ярай деп айталар. Мен шогъар рази тюгюлмен. «Къуранда шолай язылгъан буса, янгыз шо сёзлени охуп къоймай, артында язылгъанларын да охугъуз», – деп айтагъан кююм бола. Мен дёрт къатынны бири болуп болмас эдим.


– Сиз ватандашларыгъызгъа не деп айтар эдигиз?


– Аврумагъыз. Бир-биревню англап, якълап яшагъыз. Бу къыйынлы яшавда адамлыкъдан уллу байлыкъ къалмагъан.


 

Гёгюрчюн Атаева.

СУРАТДА: Майя Борисовна.