Асият АРСЛАНХАНОВА: «Къатынгишилени аягъыз!»

Асият АРСЛАНХАНОВА: «Къатынгишилени аягъыз!»Дагъыстанны къатынгишилерини союзуну Хасавюрт райондагъы бёлюгю республикада инг де яхшыларындан гьисаплана. Бу советни ортакъчылары кёп санавдагъы чараларда бола. Гьаракаты учун оланы бир-нечевю дипломлар булан да савгъатлангъан. Гетген йыл Дагъыстанны къатынгишилерини союзу оьзлени 25 йыллыгъын белгиледи. 


Тиштайпаланы гьаракаты нечикдир, олар жамият ишлеге нечик къуршала ва не масъалалагъа ёлугъа? Биз шолай ва башгъа соравлар берип, Тиштайпаланы Хасавюрт райондагъы советини ёлбашчысы Асият Арсланханова булан лакъыр этебиз.


– Асият Абдулмажитовна, тиштайпаланы Хасавюрт район советине 25 йыллар бола. Сиз не масъалалагъа къарайсыз?


– Дагъыстанны къатынгишилерини союзу дав йыллардан сонг ачылгъан. Бираз да ишлеп, сонг ябылгъан. Янгыдан ачылгъанда, шо иш алапа да берилип юрюлюп тургъан. 1985–1987-нчи йылларда, алмашынывланы заманында башгъа къайдагъа гёчме деп чаралар гёрюлдю ва 1987-нчи йылдан берли Дагъыстанны къатынларыны союзу деп айтыла. Гьали шо ишге пачалыкъны янындан гьакъ да бермей, аслу ишге къошум этип юрюле. Шо йыл мени Хасавюрт районну къатынгишилерини советини председатели этип де сайладылар. Гьали буса Россияны къатынгишилерини союзу деп жамият къурум да къурулгъан ва тиштайпаланы шо союзгъа алып да турабыз. Тиштайпаланы бирлешивю оьзлени ихтиярларын якълавгъа, оланы жамиятда абурун гётеривге, жамият масъалаланы чечивде ортакъчылыкъ этивге ва агьлю аралыкъланы бирикдиривге болагъан кёмегин эте. Озокъда, биз ерли администрациялар булан бирликде ишлейбиз ва адамланы социал якъдан якълавгъа, тиштайпаланы ва яшланы масъалаларына да бек тергев беребиз.


– Сизин совет гьазирлеген яда ортакъчылыкъ этген бир нече чараланы эсгерме боламысыз?


– Гьар йыл къутгъармай 8 март байрамны ва Аналаны гюнюн белгилейбиз, оьтгеребиз. Артдагъы йылларда Агьлюню ва яшланы якълавну центры булан ишлейбиз. Шонда болагъан чаралагъа биз яшаву осал агьлюлени чакъырабыз ва олагъа кёмеклер этебиз. Шо центрдагъы яшлар концертлер гёрсете, демек, биз оланы аз замангъа буса да уьй авараларындан рагьат этебиз. Юртларда, айрокъда школаларда, юрюлеген агьвалатлагъа ерли бизин советни ортакъчылары да баралар. Оьтген заманны ичинде гезикли жыйынларыбыз да болгъан ва шоларда этилме герек ишлер арагъа салынып ойлашынгъан. Масала, яшаву осал агьлюлер ва шонда яшайгъан гьакъылбалыкъ болмагъан яшёрюмлер булан лакъырлашывлар оьтгерив биринчи ерге чыгъа. Халкъны социал якъдан якълав управление, пенсия фонд булан да тыгъыс байлавлукъдабыз ва бирге ишлер де юрютебиз. Шатлы жыйынларда, байрамланы алдында савгъатланагъанланы арасында тиштайпалар барны-ёкъну тергейбиз. Бизин гьаракатыбызны яхшылыгъындан тиштайпаланы ишге салывгъа, оланы яшав гьалын яхшылашдырывгъа тергев беребиз ва яшларын яшлар бавуна салма кёмеклер этебиз.


Эки йыл алда бизин районда «Тиштайпаны милли аралыкъланы сыкълашдырывдагъы гьалы» деген «дёгерек стол» оьтгерилди. Дагъыстанны къатынгишилерини союзуну председатели Интизар Мамутаева оьтгерген чарагъа Хасавюрт, Къазбек, Бабаюрт, Новолак районланы вакиллери, дагъы да башгъа районлардан да адамлар гелген эди. Жыйынны ача туруп, район администрацияны башчысыны къутлавларын охуй туруп, ону заместители Вагьит Касимов шулай кёп районланы вакиллери жыйылып этилинеген чара биринчи гезик оьтгерилегенни айтды.


– 2016-нчы йылда шу залда «Тиштайпалар терроргъа къаршы!» деген чараны оьтгерегенде де биз сизин гьаракатыгъызны эс этдик, – деди ол. – Сизин гьаракатыгъыз дюньяны аманлыкъда сакъламакъ муратда, парахатлыкъгъа бакъдырылгъан, яшланы гележеги, миллетлени арасында татывлукъ болдурмакъ учун чалышасыз. Шу инсаплы ишигизде оьрлюклеге етишме насип болсун!


– Тиштайпаланы не масъалалар талчыкъдыра?


– Хасавюрт районну къатынларыны советине 2000-ден де къолай адам къуршалгъан. Шонда муаллимлер, школаланы директорлары, ерли ва район оьлчевдеги депутатлар, ёлбашчы къуллукъдагъы тиштайпалар ва жамият ишлерде актив ортакъчылыкъ этегенлер де бар. Масъалалар аслу гьалда бир – яшав къыйынлыкълар, агьлюлени осал яшаву, аталары ишлемейгенлик ва тынглавсуз яшлар. О да гьар агьлюню яшав гьалындан гьасил бола. Олагъа уьлгюлю агьлюлени мисал этип гёрсетебиз. Бу йылны башындан берли райондагъы 2 агьлюге «Сюювню ва аминликни» медалын тапшурдукъ. Къалсын ва Кабахан Акъгёзовланы агьлюсю – уьлгюлю агьлю. Бирге татывлу агьлю де къуруп яшайгъанлы 50 йылдан да артыкъ бола ва низамлы 3 авлет де тарбиялагъанлар. Оланы яшлары да уллатасындан, улланасындан уьлгю алып яшай. Низамлы бир агьлю янгыз оьзюню агьлюсюне уьлгю болмай, олардан кёп-кёп башгъа агьлюлер де сююне ва шолагъа ошама сюе.


– Яшланы ва ата-аналаны разисизлиги ва бир-бирин англамайгъанлыкъ кёп ёлугъамы?


– Уьйню гелимин толу этмек учун тиштайпалар ишге байлангъан, олар тюрлю-тюрлю ерлерде ишлеп, авлетлеге тергевню осал эте, шолай янашыв оланы гележегине де яман таъсир этмек бар. Яшлар ата-анагъа бавурлу оьсмей. Агьлюде яшланы тарбиялайгъан – ана. Ана яшгъа яшав бере, аш бере, оьсдюре ва ёлгъа сала. Шону учун да анадан кёп зат гьасил бола. Ананы сюювю етишмеген ерде, тарыкъсыз къаратегенек йимик англавсузлукъ ва бавурсузлукъ оьсе. Шолар яшланы тарбиясыз эте. Шо – къоркъунчлу. Агьлю аралыкълар бузулма башласа да, тек къан булан гелеген тарбия булан ону тёбен тюшме къойма ярамай. Дагъыстандагъы бир университетде уланлагъа нечик къызлар булан къурдашлыкъ юрютме сюегенин сорагъан. Барысы да, гьалиги заманны англайгъан, шат ва арив къызланы сайлагъан. Агьлю болуп шолайлар булан яшармы эдигиз деген соравгъа, шолай къызланы 5 пайдан бир пайын сайлагъан. Айтагъаным, гьали де бизин агьлю аралыкълар бузулуп битмеген, тек чартлагъан деп айтма боламан. Гьар агьлю оьзюнден башлама герек. Бизин советни ортакъчыларыны, мен бугюн токъташдырып айтма боламан, агьлюлери уьлгюлю. Бизин советни ортакъчысы болгъанча, башлап сорама герек, мен шо ишде не этип боламан деп. Мен адамлагъа не яхшылыкъ этип болажакъман: хоншума, иш ёлдашыма, юртлума деп ойлашма тарыкъ. Ишни де макътасын учун тюгюл, шондан оьзюнг кеп алагъан кюйде юрютме герек. Шону учун да бизин ортакъчыларыбыз бир-бирин англайгъанлар болма герек.


– Сиз лакъырыбызны башында тиштайпаланы ихтиярларын якъламакъ да бизин борчубузгъа гире деп айтдыгъыз. Шо яндан алгъанда тиштайпалар гьакимликде оьзлени ерин тапгъанмы?


– Район администрацияны алып къарайыкъ. Экономика управлениеге, бюджетге, адамланы арзаларына къарайгъан бёлюклеге, ЗАГС-гъа, бухгалтериягъа ва яшёрюмлени центрына тиштайпалар ёлбашчылыкъ эте. Яхсайдагъы яшланы яратывчулукъ уьюню директору, райондагъы 53 школаны директорларыны 19-зу, 14 де яшлар бавунда ёлбашчылары да тиштайпалар. Къыркъгъа ювукъ савлукъ сакълав идараланы баш врачлары ва заведующийлери де тиштайпалар.


Мен оьзюм де «Единая Россия» деген партияны ерли исполкомуну председателимен, шолай да, район жыйынны 104 депутатыны бешевю тиштайпа, юрт жыйынланы 524 депутатындан 30 проценти де тиштайпалар. Айтагъаным, тиштайпалар гьакимиятны бары да бёлюклеринде ишлей. Тиштайпаланы ерли бёлюклерини иши Эндирейде, Хамавюртда, Покровскоеде, Къарланюртда яхшы салынгъан. Шондан къайры да, бизин советге кёмек этегенлени де эсгерме сюемен: Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов, район жыйынны башчысы Магьаммат Лабазанов, Эндирейдеги 1 номерли школаны директору Айзанат Абуталипова, Хамавюрт школаны директору Наида Гьажиева, Садовое юрт школаны завучу Айзанат Рамазанова, 6 орденни кавалери, белгили савунчу Нюрюв Темукова, Россияны ат къазангъан муаллими Кабахан Акъгёзова, район поликлиниканы баш врачыны заместители Кавсарат Шугьайыбова, маданият бёлюгюню чебер ёлбашчысы Савдат Исаева, Покровское юрт школаны директору Марьян Сайдуллаева, «Россельхозцентр» бёлюкню ёлбашчысы Гюлбарият Черкесова, районну билим берив управленисиндеги «Пагьмулу яшлар» деген бёлюкню ёлбашчысы Валимат Кебедова ва кёп-кёп башгъалары бизин ишибизде гьалал кюйде ортакъчылыкъ этелер.


Тиштайпаланы инбашларында гьар заманда да уллу юк бар: агьлюню юрютме, авлетлерин тарбиялама ва оьсдюрме герек, сонг оланы яшларын да оьсдюре. Шолар булан бирге олар бары да намусланы да кюте, яхшылыкъ-пашманлыкъларда да ортакъчылыкъ эте. Гече авруса да, эртенге бир зат да болмагъандай аш да гьазир этип, агьлюню барын да тойдуруп, уьйлени де жыйып, ишине бара ва къайтгъанда да шо ишлени эте. Шону учун да тиштайпаланы аяма герек, олар бар ерде исси де бола, таза да бола, ингдеси, берекетли де бола! Тиштайпаланы аягъыз!
 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,оьз мухбирибиз.

Суратларда: тиштайпаланы Хасавюрт район советини ёлбашчысы Асият Арсланханова; «Дёгерек столдан» гёрюнюш.