Террорчулукъну ва экстремизмни идеологиясы ва ону заралы

Террорчулукъну ва экстремизмни  идеологиясы ва ону заралы
       

Террорчулукъгъа къаршы гьаракат юрютюв – аслу гьалда пачалыкъ къурумланы янындан оьтгерилеген иш буса да, теренден ойлашып къарагъанда, жамиятны бары да къатлавларына ерли гётерилмеге герекли масъала. Хумторкъали районну Тёбе посёлогунда бираз алда оьтгерилген «Террорчулукъну идеологиясы ва гьалиги заманда огъар къаршы пропаганда» деген 4-нчю регионара илму-сынав конференцияда да о гьакъда айтылды.


Конференция Тёбе посёлогну «Сарихум» деген къонакъ уьюнде оьтгерилди. Конференцияны барышында доклад сёз булан чыгъып сёйлегенлени арасында бизин республикадан, Россиядан гелгенлерден къайры да, Израйыл, Сирия пачалыкълардан гелгенлер де бар эди.


Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат министрини къуллукъларын заманлыкъгъа кютеген Рашит Акавов этген докладда бизин республикада террорчулукъну ва экстремизмни идеологиясына къаршы иш гёрювню аслу масъалаларыны гьакъында айтылды. Гертиден де, террорчулукъну ва экст­ремизмни идеологиясына къаршы ябушмакъ учун, бек ойлашып, оланы идеологиясындан да гючлю ва къаршы идеология къурмаса бажарылмай. Неге тюгюл, террорчулукъну жамият арадан дагъытмакъ учун оланы бирерлетип тутуп закон булан такъсырлап къоймакъ азлыкъ эте. Оланы болмагъандай сёндюрмек учун идеология иш юрютме герек. Шо гьакъда оьр гьакимлик къурумлар да англайгъаны гьис этиле.


Конференцияны ача туруп, Да­гъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместителини борч­ларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Жапаров булай ёлугъувланы умпагьатлыгъыны, тарыкълыгъыны гьакъында айтды. Тыш уьлкелерден гелген къонакъ экспертлер де савлай дюньягъа къоркъунчлукъ гелтиреген террорчулукъдан халкъланы азат этмек учун оьзлени сынаву булан бизин де таныш этегенликни де бизин учун пайдасы барны эсгерди.


Израйылдан гелген милли аманлыкъ тармакъны эксперти Даян Узи ва Рамазан Жапаров журналистлени соравларына жаваплар берди. Даян Узи Сирия уьлкесини аманлыгъын болдурмакъ учун Россияны савутлу гючлери этип турагъан кёмекни гьакъында айта туруп булай деди:

– Озокъда, бу регионда террорчулукъгъа къаршы ябушувда Россия этеген иш уллу ва гёрмекли. Израйыл Сирияда юрюлеген дав агьвалатлагъа къошулмай. Тек террорчулукъну ёкъ этмек учун оьзлени экспертлери топлагъан сынав булан кёмек этмеге бола. Биз Россия ва Американы бирлешген штатлары булан шо гьаракатда тыгъыс байлавлукъ тутуп чалышабыз. Бизге Сирия пачалыкъны асгер гючлери Израйылгъа багъып атышмаса, шо тарыкъ. Уьлкебизни халкъыны аманлыгъы бизин учун – биринчи даражалы къуллукъ.


Биз буссагьатгъы вакъти Сирияда юрюлюп турагъан къалмагъаллы гьалны гьакъында гьеч зат айтма болмайбыз. Тек ондагъы дав агьвалатлар бизин парахат болма къоймай. Эсибизге гелеген кюйде, узакъ къалмай ондагъы къан тёгюлювлер токътама тарыкъ.


Генерал Узи Даян дагъы да эсгерген кюйде, Сириядагъы гьалны ёрукълашдырмакъ учун, Сирия пачалыкъны ёлбашчыларыны гьаракаты ва жавапчылыгъы тарыкъ.


Конференцияны ортакъчыларына къаршылав сёз булан Россияны милли ишлерини Федерал агентлигини ёлбашчысыны атындан шо къурумну управлениесини начальниги Абдулгьамит Булатов да чыгъып сёйледи.


Бу бек агьамиятлы конференцияда доклад этгенлени арасында Россияны илму академиясыны Дагъыстан илму центрыны Тарихи, археология ва этнография институтуну социология бёлюгюню заведующийи, социология илмуланы кандидаты Загьит Абдулагьатов да бар эди. Ол Дагъыстанда террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы идеологияны четимликлер гелтиреген масъалаларыны гьакъында айтды.


Террорчулукъгъа къаршы иш юрютюв – аслу гьалда пачалыкъ къурумланы янындан оьтгерилеген иш буса да, теренден ойлашып къарагъанда, жамиятны бары да къатлавларына ерли гётерилмеге герекли масъала.